Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
(važi do 01.01.2021.)

„Službeni glasnik RS“, broj 94/2019 i 96/2019-ispr.

 

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon).

Uslovi za paušalno oporezivanje

Član 2.

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane članom 40. Zakona (u daljem tekstu: preduzetnik paušalac) može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi.

Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 3.

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe, i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

U smislu ove uredbe, smatra se da preduzetnik paušalac kao pretežnu obavlja onu delatnost koja je kao takva registrovana kod nadležne organizacije, odnosno bilo koju delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Preduzetnik paušalac kome se tokom poreskog perioda promeni pretežna delatnost, o tome dostavlja poresku prijavu poreskom organu, najkasnije do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

Preduzetniku paušalcu koji poresku prijavu iz stava 3. ovog člana podnese u propisanom roku, poreska obaveza se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću počev za naredni poreski period u odnosu na poreski period u kome je promenio pretežnu delatnost.

Ukoliko preduzetnik paušalac ne podnese blagovremeno poresku prijavu iz stava 3. ovog člana, poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

Grupe iz stava 1. ovog člana navedene su po šiframa, nazivima i koeficijentima delatnosti u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a prema delatnostima iz podzakonskog akta kojim se propisuje klasifikacija delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 4.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz člana 3. ove uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada).

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica iz stava 1. ovog člana za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pomnoži sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica za sledeće delatnosti utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1 (u skladu sa podatkom o pretežnoj delatnosti u rešenju o registraciji preduzetnika), a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike:

 

Preduzetniku paušalcu kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreski organ će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.

Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 5.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 4. ove uredbe, umanjuje se, odnosno povećava, primenom elemenata iz člana 41. stav 4. Zakona, i to:

1) registrovano sedište obveznika, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:

 

pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:

(1) utvrđena jedna zona – koeficijent zone iznosi 1;

(2) utvrđene dve zone – koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;

(3) utvrđene tri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(4) utvrđene četiri zone – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(5) utvrđeno pet do sedam zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;

(6) utvrđeno osam ili više zona – koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;

2) vreme koje je proteklo od registracije, i to tako što se za preduzetnika kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:

(1) najviše 12 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;

(2) više od 12 ali ne više od 24 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;

(3) više od 24 ali ne više od 36 meseca – polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;

(4) više od 36 meseci – polazna osnovica množi sa koeficijentom 1;

a izuzetno od podtač. (1)−(4) ove tačke, za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1;

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost, i to tako što se:

(1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9;

(2) izuzetno od podtačke (1) ove tačke, za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i za obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

 

(3) za obveznike kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost koji imaju status osoba sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85 (status osobe sa invaliditetom dokazuje se rešenjem nadležne institucije);

(4) za obveznike koji odsustvuju duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga;

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

Kumulativni proizvod koeficijenata iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 0,5.

Koeficijenti iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).

Prelazne odredbe

Član 6.

U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2022. godinu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, povećanja obaveze veće od 10% će se primeniti u slučaju kada je rezultat promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta na kojem je obveznik registrovan.

Za obveznika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Preduzetniku paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti, a koji prekid je započeo najkasnije 2017. godine, podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice iz stava 1. ovog člana od 10% primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.

Prestanak važenja uredbe

Član 7.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 i 69/19).

Stupanje na snagu

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

PRILOG 1

U polje „Pretraga“ upišite šifru ili naziv/deo naziva delatnosti. Za upis koristite ono pismo (ćirilica ili latinica) koje je trenutno odabrano na strani.

 

Podelite: