Унапред попуњена пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину

Годишњи порез на доходак грађана на приходе остварене у 2022. години, у 2023. години обрачунава се и плаћа по систему самоопорезивања, уместо по решењу пореског органа како је то било до сада.

Пореска управа ће 3. априла 2023. године, на основу расположивих података из службених евиденција о приходима грађана за 2022. годину унапред попунити пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину и поставити је као радну верзију пријаве (статус “у припреми“) на портал еПорези.

Сва физичка лица  која су у 2022. години остварила доходак виши од 3.719.376,00 динара, дужна су да најкасније до 15. маја 2023. године на порталу еПорези провере исказане податке у унапред попуњеној пореској пријави и да самостално изврше евентуалне корекције уколико се не слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави, те да тако кориговану пријаву на истом том месту поднесу прихватањем опције „Потпиши и поднеси“.

У радној верзији пријаве укључени су сви подаци од значаја за опорезивање пореског обвезника којима Пореска управа располаже а обвезник може извршити допуну кроз унос података који пријавом нису обухваћени.

У ситуацији у којој се порески обвезници слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави (не врше никакве исправке и допуне), такође су дужни да на истом том месту пријаву поднесу одабиром опције „Потпиши и поднеси“.

Уколико порески обвезник до 15. маја 2023. године не поднесе пореску пријаву Пореска управа Републике Србије ће то учинити уместо њега.

У оним случајевима у којима Пореска управа није припремила унапред попуњену пореску пријаву (нпр. ако је за остварени приход поднета појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП ПД) у којој је као идентификатор физичког лица, обвезника годишњег пореза на доходак грађана, унет број пасоша, или ако до дана постављања пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана на портал Пореске управе није поднета одговарајућа пореска пријава о оствареним приходима физичког лица, те порески орган не располаже потребним подацима у датом моменту и др.) и поставила је на портал Пореске управе, порески обвезници, који су у календарској 2022. години остварили доходак виши од 3.719.376,00 динара, у обавези су да сами попуне и поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније до 15. маја 2023. године.

Уколико порески обвезник до 15. маја 2023. године не поднесе пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, Пореска управа ће против пореског обвезника надлежном прекршајном суду поднети захтев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Годишњи  порез на доходак грађана за 2022. годину порески обвезник је дужан да уплати најкасније до 15. маја 2023. године.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Годишњи порез на доходак грађана на приходе остварене у 2022. години, у 2023. години обрачунава се и плаћа по систему самоопорезивања, уместо по решењу пореског органа како је то било до сада.

Ова измена омогућила је Пореској управи Републике Србије да испрати трендове и најбољу међународну праксу подношења пореских пријава и да по први пут понуди пореским обвезницима унапред попуњену пореску пријаву. Циљ измене је да се пореским обвезницима значајно олакша попуњавање и подношење пореске пријаве и смање трошкови администрирања.

У пракси то значи да ће Пореска управа 03. априла 2023. године (имајући у виду да је 01. април нерадни дан), на основу расположивих података из службених евиденција о приходима грађана за 2022. годину унапред попунити пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2022. годину и поставити је као радну верзију пријаве (статус “у припреми“) на портал еПорези.

Сва физичка лица  која су у 2022. години остварила доходак виши од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији, који за 2022. годину износи 3.719.376,00 динара, дужна су да најкасније до 15. маја 2023. године на порталу еПорези провере исказане податке у унапред попуњеној пореској пријави и да самостално изврше евентуалне корекције уколико се не слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави, те да тако кориговану пријаву на истом том месту поднесу прихватањем опције „Потпиши и поднеси“.

У радној верзији пријаве укључени су сви подаци од значаја за опорезивање пореског обвезника којима Пореска управа располаже а обвезник може извршити допуну кроз унос података који пријавом нису обухваћени. Најчешћи пример допунског уноса података односи се на број издржаваних чланова домаћинства пореског обвезника као улазни елемент за обрачун годишњег пореза на доходак грађана.

У ситуацији у којој се порески обвезници слажу са подацима исказаним у њиховој унапред попуњеној пореској пријави (не врше никакве исправке и допуне), такође су дужни да на истом том месту пријаву поднесу одабиром опције „Потпиши и поднеси“.

Уколико порески обвезник до 15. маја 2023. године не поднесе пореску пријаву Пореска управа Републике Србије ће то учинити уместо њега.

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за доходак остварен у 2022. години подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе еПорези.

У оним случајевима у којима Пореска управа није припремила унапред попуњену пореску пријаву (нпр. ако је за остварени приход поднета појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП ПД) у којој је као идентификатор физичког лица, обвезника годишњег пореза на доходак грађана, унет број пасоша, или ако до дана постављања пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана на портал Пореске управе није поднета одговарајућа пореска пријава о оствареним приходима физичког лица, те порески орган не располаже потребним подацима у датом моменту и др.) и поставила је на портал Пореске управе, порески обвезници, који су у календарској 2022. години остварили доходак виши од 3.719.376,00 динара, у обавези су да сами попуне и поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину у електронском облику преко портала Пореске управе, најкасније до 15. маја 2023. године.

Подсећамо да је за приступ порталу Пореске управе неопходно да порески обвезник поседује Квалификовани електронски сертификат издат од надлежних сертификационих тела у Републици Србији. Све информације о набавци и коришћењу Kвалификованог електронског серитификата, могу се добити на сајтовима овлашћених сертификационих тела (нпр. Сертификационо тело МУП РС (бесплатно са личним картама са чипом), Сертификационо тело Поште – Јавно предузеће поште Србије, Сертификационо тело Привредне коморе Србије и др.)

У случају да порески обвезник не поседује Квалификовани електронски сертификат, за приступ порталу Пореске управе може овластити друго лице, резидента Републике Србије које поседује Квалификовани електронски сертификат, подношењем овлашћења за употребу електронских сервиса (ПЕП образац) надлежној филијали Пореске управе према месту свог пребивалишта/боравишта.

Уколико порески обвезник до 15. маја 2023. године не поднесе пореску пријаву за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана, Пореска управа ће против пореског обвезника надлежном прекршајном суду поднети захтев за покретање прекршајног поступка због прекршаја из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

На крају, подсећамо да се порез који се утврђује самоопорезивањем, плаћа најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве. Дакле, годишњи  порез на доходак грађана за 2022. годину порески обвезник је дужан да уплати најкасније до 15. маја 2023. године.“

Поделите: