Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију

Садржај

„Службени гласник РС“, број 63/2023

 

Предмет

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина Регистра привредних субјеката (у даљем тексту: Регистар) и документација потребна за регистрацију.

Субјекти регистрације

Члан 2.

Регистар се води као јединствена, централна и електронска база података у који се, у складу са законом, региструју предузетници, привредна друштва, задруге и задружни савези, јавна предузећа, огранци домаћих и страних привредних друштава и представништва страних привредних друштава, као и други облици организовања у складу са законом (у даљем тексту: субјекти регистрације).

Предмет регистрације

Члан 3.

У Регистар се региструје упис, промена и брисање података, докумената и забележби о субјекту регистрације.

У Регистру се објављују документа у складу са законом.

Подаци у регистру

Члан 4.

Регистар садржи податке о субјекту регистрације који су прописани законом као предмет регистрације, и то:

1) пословно име;

2) адреса седишта;

3) датум оснивања;

4) датум уписа, промене или брисања податка или документа;

5) матични број додељен од Републичког завода за статистику који је истовремено и регистарски број;

6) порески идентификациони број (ПИБ);

7) време трајања, ако су предузетник и привредно друштво основани на одређено време;

8) правна форма, односно облик организовања или ознака предузетника;

9) шифра претежне делатности;

10) податак о заступнику;

11) основни (регистровани) капитал;

12) удео и улог члана и време (датум) уплате, односно уношења улога;

13) процена вредности неновчаног улога или документ надлежног органа субјекта регистрације о процени вредности неновчаног улога;

14) оснивачки акт;

15) статут;

16) адреса за пријем електронске поште.

Поред података из става 1. овог члана Регистар, у зависности од врсте субјекта регистрације, садржи и податке о:

1) члановима и оснивачима субјекта регистрације;

2) задругарима, улогу задругара, врсти задруге и податак о томе да ли се задруга оснива, односно послује са улозима или са чланаринама;

3) директору, односно члановима одбора директора или извршног одбора;

4) председнику и члановима надзорног одбора;

5) председнику и члановима управног одбора.

Поред података из ст. 1. и 2. овог члана Регистар може да садржи и податке о:

1) скраћеном пословном имену;

2) пословном имену на страном језику;

3) скраћеном пословном имену на страном језику;

4) ограничењу овлашћења заступника у виду обавезног супотписа;

5) огранку;

6) почетку и прекиду обављања делатности предузетника;

7) прокуристи;

8) пословођи и границама његових овлашћења;

9) издвојеном месту обављања делатности предузетника;

10) обавези овере оснивачког акта;

11) ликвидацији, принудној ликвидацији и стечају;

12) забележбама;

13) резервисаним називима;

14) обавештењима, позивима, огласима и објављивању докумената;

15) адреси за пријем поштанских пошиљки;

16) бројевима рачуна у банкама;

17) бројевима телефона;

18) регистарским бројевима додељеним од стране других органа.

У Регистар се региструју и све промене и брисање података садржаних у Регистру.

Регистар садржи и друге податке у складу са законом.

Саставни део Регистра

Члан 5.

Регистар поред података и докумената из члана 4. овог правилника, садржи и документе на основу којих је извршена регистрација.

Подаци о лицима која се региструју

Члан 6.

Подаци о домаћем физичком лицу који се региструју су лично име и јединствени матични број грађана, који се доказују фотокопијом личне карте, односно квалификованим електронским сертификатом за електронски потпис који је издат у складу са прописима Републике Србије.

Подаци о странцу који се региструју су лично име, број пасоша и држава издавања, односно евиденцијски број за странца, односно број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, који се доказују фотокопијом пасоша, односно личне карте странца или стране личне карте, односно квалификованим електронским сертификатом за електронски потпис који је издат у складу са прописима Републике Србије.

Поред података о физичким лицима из ст. 1. и 2. овог члана, региструје се и податак о полу.

Подаци о домаћем правном лицу који се региструју су пословно име, адреса седишта и матични број, који се доказују фотокопијом извода из надлежног регистра ако правно лице није регистровано у регистру који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција).

Подаци о страном правном лицу који се региструју су пословно име, адреса седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано, који се доказују изводом из надлежног регистра са преводом на српски језик, овлашћеног судског тумача.

Регистрација предузетника

Члан 7.

За регистрацију предузетника уз Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (у даљем тексту: ЈРППС) прилаже се документ о идентитету предузетника у складу са чланом 6. ст. 1. и 2. овог правилника.

Регистрација ортачког друштва

Члан 8.

За регистрацију ортачког друштва, уз ЈРППС прилаже се:

1) уговор о оснивању друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) документ о идентитету чланова друштва у складу са чланом 6. овог правилника;

3) одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању;

4) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, као и изјава чланова друштва да је неновчани улог унет у друштво, ако се улог уплаћује, односно уноси у друштво.

Регистрација командитног друштва

Члан 9.

За регистрацију командитног друштва, уз ЈРППС прилаже се:

1) уговор о оснивању друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) документ о идентитету чланова друштва у складу са чланом 6. овог правилника;

3) одлука о именовању заступника, ако није именован уговором о оснивању;

4) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, као и изјава чланова друштва да је неновчани улог унет у друштво, ако се улог уплаћује, односно уноси у друштво.

Регистрација друштва с ограниченом одговорношћу

Члан 10.

За регистрацију друштва с ограниченом одговорношћу, уз ЈРППС прилаже се:

1) оснивачки акт друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) документ о идентитету чланова друштва у складу са чланом 6. овог правилника;

3) одлука о именовању заступника ако није одређен оснивачким актом;

4) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако председник и чланови надзорног одбора нису именовани оснивачким актом;

5) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, као и изјава чланова друштва да је неновчани улог унет у друштво, ако се улог уплаћује, односно уноси у друштво.

Регистрација акционарског друштва

Члан 11.

За регистрацију акционарског друштва, уз ЈРППС прилаже се:

1) оснивачки акт друштва са овереним потписима чланова друштва;

2) статут друштва потписан од чланова друштва;

3) потврда кредитне институције о уплаћеним акцијама у новцу, односно процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног улога или сагласност чланова о вредности неновчаног улога у складу са законом;

4) одлука о именовању директора, ако нису именовани статутом;

5) одлука о именовању чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако нису именовани статутом;

6) одлука о именовању чланова извршног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, ако нису именовани статутом;

7) одлука о именовању заступника друштва, ако нису именовани статутом.

Регистрација банке

Члан 12.

За регистрацију банке уз ЈРППС поред документације из члана 11. овог правилника прилаже се и:

1) решење Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС) о давању дозволе за рад;

2) решење НБС о давању сагласности на статут банке;

3) решење НБС о давању сагласности на именовање чланова органа банке.

Регистрација друштва за управљање инвестиционим фондовима

Члан 13.

За регистрацију друштва за управљање инвестиционим фондовима, уз ЈРППС, поред документације из члана 11. овог правилника, прилаже се и:

1) решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за рад;

2) решење Комисије за хартије од вредности о давању сагласности на именовање чланова органа управе и директора.

Регистрација инвестиционог друштва и организатора тржишта, односно берзе

Члан 14.

За регистрацију инвестиционог друштва и организатора тржишта, односно берзе, уз ЈРППС, поред документације из члана 11. овог правилника, прилаже се и:

1) решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, односно решење Комисије за хартије од вредности о давању дозволе за рад организатору тржишта;

2) решење Комисије за хартије од вредности о давању претходне сагласности на избор органа управљања друштвом.

Регистрација друштва за осигурање

Члан 15.

За регистрацију друштва за осигурање уз ЈРППС, поред документације из члана 11. овог правилника прилаже се и:

1) решење НБС о давању дозволе за рад;

2) решење НБС о давању претходне сагласности на именовање чланова органа друштва.

Регистрација јавног предузећа

Члан 16.

За регистрацију јавног предузећа, уз ЈРППС прилаже се:

1) оснивачки акт потписан од стране овлашћеног лица;

2) статут потписан од стране овлашћеног лица;

3) потврда банке о уплати новчаног улога, у складу са актом о оснивању;

4) процена овлашћеног процењивача о вредности неновчаног улога;

5) одлука о именовању директора, ако није именован оснивачким актом;

6) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора ако нису именовани оснивачким актом.

Регистрација задруге и задружног савеза

Члан 17.

За регистрацију задруге, уз ЈРППС прилаже се:

1) уговор о оснивању са овереним потписима задругара;

2) документи о идентитету задругара у складу са чланом 6. ст. 1. и 2. овог правилника;

3) записник са оснивачке скупштине;

4) задружна правила;

5) књига задругара (само за задруге са чланарином);

6) потврда банке о уплати новчаног улога, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уплаћује односно уноси у задругу;

7) одлука о именовању председника и чланова управног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом;

8) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом.

Уз ЈРППС задружног савеза прилаже се:

1) уговор о оснивању задружног савеза;

2) правила задружног савеза;

3) одлука о именовању председника савеза, односно другог заступника, ако није именован уговором о оснивању;

4) одлука о именовању председника и чланова управног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом;

5) одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора, ако је тај орган предвиђен оснивачким актом.

Регистрација огранка домаћег правног лица

Члан 18.

Уз пријаву регистрације огранка домаћег правног лица прилаже се одлука надлежног органа о образовању огранка.

Регистрација огранка страног привредног друштва

Члан 19.

За регистрацију огранка страног привредног друштва уз ЈРППС прилаже се:

1) одлука надлежног органа страног привредног друштва о образовању огранка;

2) извод из регистра у коме је страно привредно друштво регистровано;

3) доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује;

4) изјава овлашћеног лица страног привредног друштва о преузимању одговорности друштва за све обавезе које настану у вези са пословањем огранка оверена од надлежног органа овере, са преводом на српски језик, овлашћеног судског тумача.

Регистрација представништва страног привредног друштва

Члан 20.

За регистрацију представништва страног привредног друштва уз ЈРППС прилаже се:

1) одлука надлежног органа страног привредног друштва о образовању представништва;

2) извод из регистра у коме је страно привредно друштво регистровано;

3) доказ о бројевима рачуна преко којих страно привредно друштво послује;

4) изјава овлашћеног лица страног привредног друштва о преузимању одговорности друштва за све обавезе које настану у вези са пословањем представништва, оверена од надлежног органа овере, са преводом, на српски језик, овлашћеног судског тумача.

Регистрација података о предузетнику

Члан 21.

За регистрацију почетка обављања делатности, промену времена на које је предузетник регистрован, пословног имена, седишта, делатности, прекида и наставка обављања делатности предузетника, као и регистрацију података о издвојеном месту обављања делатности, прилаже се пријава.

Уз пријаву промене идентитета предузетника прилаже се документација која представља основ за насталу промену.

Регистрација пословође

Члан 22.

За регистрацију пословође прилаже се пријава и писано овлашћење предузетника о давању овлашћења пословођи.

За регистрацију опозива овлашћења пословође прилаже се пријава и опозив овлашћења пословође.

За регистрацију отказа пословође прилаже се пријава и писани отказ пословође.

Регистрација прокуре предузетника

Члан 23.

За регистрацију прокуре предузетника прилаже се пријава и писано овлашћење којим предузетник издаје прокуру.

За регистрацију опозива прокуристе предузетника прилаже се пријава и опозив овлашћења прокуристе.

За регистрацију отказа прокуристе предузетника прилаже се пријава и писани отказ прокуристе.

Регистрација промене пословног имена

Члан 24.

Уз пријаву регистрације промене пословног имена прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени пословног имена.

Регистрација промене адресе седишта

Члан 25.

Уз пријаву промене регистрације адресе седишта субјекта регистрације прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени седишта.

Регистрација и промена адресе за пријем поштанске пошиљке и адресе за пријем електронске поште

Члан 26.

За регистрацију адресе за пријем поштанске пошиљке и регистрацију адресе за пријем електронске поште подноси се пријава.

За регистрацију промене адресе за пријем поштанске пошиљке и регистрацију промене адресе за пријем електронске поште подноси се пријава.

Регистрација промене претежне делатности

Члан 27.

Уз пријаву регистрације промене претежне делатности прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о промени претежне делатности.

Регистрација промене времена трајања субјекта регистрације

Члан 28.

Уз пријаву регистрације промене времена трајања субјекта регистрације прилаже се одлука надлежног органа о промени времена трајања субјекта регистрације, која се и региструје.

Уз пријаву промене времена трајања друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва поред одлуке из става 1. овог члана, прилаже се и изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе друштва у вези са откупом удела, односно акција несагласних чланова у целости извршене, у складу са законом, односно да није било несагласних чланова.

Регистрација измене оснивачког акта и статута и обавезе овере оснивачког акта

Члан 29.

Уз пријаву регистрације измене оснивачког акта субјекта регистрације прилаже се:

1) одлука надлежног органа о измени оснивачког акта;

2) пречишћен текст измена оснивачког акта, потписан од стране законског заступника.

Уз пријаву регистрације обавезе овере оснивачког акта, односно престанка обавезе овере оснивачког акта, прилаже се документација из става 1. овог члана.

Уз пријаву регистрације измене статута субјекта регистрације прилаже се:

1) одлука надлежног органа субјекта регистрације о измени статута;

2) пречишћен текст измена статута, потписан од стране законског заступника субјекта регистрације.

Уз пријаву регистрације измене статута акционарског друштва којом се умањују права ималаца обичних и преференцијалних акција утврђена законом, поред докумената из става 3. овог члана, прилаже се и изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене, у складу са законом, односно да није било несагласних акционара.

Регистрација измене задружних правила и правила задружног савеза

Члан 30.

Уз пријаву регистрације измене задружних правила, односно правила задружног савеза прилажу се:

1) измене задружних правила, односно правила задружног савеза;

2) пречишћен текст задружних правила, односно правила задружног савеза.

Објава књиге задругара и закључка задружног ревизора

Члан 31.

Уз пријаву регистрације објаве књиге задругара прилаже се књига задругара у папирном или електронском облику.

Уз пријаву регистрације објаве закључка задружног ревизора прилаже се закључак са оценом и образложењем из коначног извештаја задружног ревизора.

Регистрација законског заступника, осталог заступника и прокуристе

Члан 32.

Уз пријаву регистрације законског заступника, осталог заступника и прокуристе прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о именовању, односно разрешењу законског заступника, односно осталог заступника, одлука о издавању, односно опозиву прокуристе, односно у случају смрти законског заступника, осталог заступника или прокуристе извод из матичне књиге умрлих.

Уз пријаву регистрације оставке законског заступника и осталог заступника или отказа прокуристе прилаже се оставка законског заступника, осталог заступника или отказ прокуристе сачињени у складу са законом.

Уз пријаву регистрације промењеног броја законских заступника прилаже се одлука о одређивању броја законских заступника или измене оснивачког акта и одлука о именовању, односно разрешењу законских заступника.

Уз пријаву регистрација привременог заступника прилаже се одлука суда.

Уз пријаву регистрације отказа овлашћења ортака овлашћеног за заступање, односно комплементара прилаже се отказ овлашћења или одлука суда о одузимању овлашћења.

Регистрација ограничења овлашћења заступника и прокуристе

Члан 33.

Уз пријаву регистрације ограничења овлашћења заступника и прокуристе прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о ограничењу овлашћења заступника и прокуристе супотписом.

Регистрација председника и чланова управног или надзорног одбора

Члан 34.

Уз пријаву регистрације председника и члана управног или надзорног одбора прилаже се одлука надлежног органа субјекта регистрације о именовању, односно разрешењу председника и члана управног или надзорног одбора или извод из матичне књиге умрлих председника, члана управног или надзорног одбора.

Уз пријаву регистрације лица из става 1. овог члана услед оставке, прилаже се оставка сачињена у складу са законом.

Регистрација члана и података о уделима и улозима члана привредног друштва

Члан 35.

Уз пријаву регистрације члана у ортачком друштву, командитном друштву и друштву с ограниченом одговорношћу прилаже се:

1) уговор о преносу удела са овереним потписима чланова друштва или акт који је основ за пренос удела или други правни акт, документ или исправа која представља основ за регистрацију,

2) документ о идентитету новог члана друштва.

Уз пријаву регистрације члана у ортачком друштву, командитном друштву и друштву с ограниченом одговорношћу услед иступања прилаже се изјава о иступању члана и доказ да је изјава о иступању члана друштва с ограниченом одговорношћу који иступа без потраживања накнаде за удео примљена од стране друштва, послата препорученом пошиљком на адресу за пријем поште, односно на адресу седишта друштва, ако друштво нема регистровану адресу за пријем поште или послата на адресу за пријем електронске поште.

Уз пријаву регистрације члана у ортачком друштву, командитном друштву и друштву с ограниченом одговорношћу услед иступања уз накнаду прилаже се одлука друштва о усвајању захтева за иступање члана.

Уз пријаву регистрације члана у ортачком друштву, командитном друштву и друштву са ограниченом одговорношћу услед искључења због неиспуњења обавеза према друштву на уплату, односно унос улога или уплату додатних уплата прилаже се:

1) одлука друштва о искључењу члана;

2) изјава члана да је прихватио обавезу према друштву, ако та обавеза није преузета оснивачким актом или други доказ да је прихватио обавезу.

Регистрација промене података о регистрованим лицима

Члан 36.

Уз пријаву регистрације промене података о регистрованим физичким лицима прилаже се извод из матичне књиге рођених за домаћа физичка лица, односно документ који представља правни основ за промену тих података.

Уз пријаву регистрације промене података о регистрованим страним физичким лицима прилаже се документ који представља правни основ за промену тих података.

Уз пријаву промене регистрације података о домаћем правном лицу прилаже се извод из надлежног регистра, ако правно лице није регистровано у регистру који води Агенција.

Уз пријаву промене података о страном правном лицу прилаже се извод из надлежног регистра, односно други документ којим се потврђује идентитет страног правног лица код кога су вршене промене, као и промена регистра који је надлежан за регистрацију страног правног лица, ако је до такве промене дошло, са преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Објављивање обавештења, позива, понуда, записника и других докумената

Члан 37.

Уз пријаву за објављивање обавештења, позива, понуда, записника и других докумената прилажу се документи који се објављују у складу са прописима.

Забележба вршења права на принудни откуп удела

Члан 38.

Уз пријаву регистрације забележбе вршења права на принудни откуп удела на основу одлуке, односно обавештења о принудном откупу удела, прилаже се одлука скупштине друштва, односно обавештење члана друштва о принудном откупу удела.

Регистрација одлуке о принудном откупу акција

Члан 39.

Уз пријаву регистрације одлуке скупштине друштва о принудном откупу акција прилаже се одлука скупштине друштва о принудном откупу акција.

Регистрација одлуке о ограничењу или искључењу права пречег уписа акција и повлачењу акција

Члан 40.

Уз пријаву регистрације одлуке скупштине друштва о ограничењу или искључењу права пречег уписа акција прилаже се одлука скупштине друштва о ограничењу или искључењу права пречег уписа акција.

Уз пријаву регистрације одлуке о повлачењу акција са регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, прилаже се одлука скупштине друштва и изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене, у складу са законом, односно да није било несагласних акционара.

Регистрација финансијских извештаја оснивача огранка страног привредног друштва

Члан 41.

Уз пријаву регистрације финансијских извештаја оснивача огранка страног привредног друштва прилажу се финансијски извештаји оснивача огранка, који су састављени, подвргнути ревизији и обелодањени на основу права државе по којем оснивач има ту обавезу.

Регистрација повећања основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу

Члан 42.

Уз пријаву регистрације повећања уписаног основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу и регистрацију одлуке о повећању капитала прилаже се одлука скупштине друштва о повећању основног капитала.

Уз пријаву регистрације истовременог повећања уписаног и уплаћеног новчаног дела основног капитала и регистрацију одлуке о повећању капитала прилаже се поред одлуке скупштине друштва о повећању основног капитала и потврда банке о уплати.

Уз пријаву регистрације истовременог повећања уписаног и унетог неновчаног дела основног капитала, регистрацију одлуке о повећању капитала и регистрацију процене вредности неновчаног улога, прилаже се поред одлуке скупштине друштва о повећању основног капитала и споразум чланова о утврђивању вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога сачињена у складу са законом, као и изјава законског заступника да је неновчани улог унет у друштво.

Ако се повећање основног капитала врши претварањем потраживања повериоца, који није члан друштва, у основни капитал друштва, уз пријаву за регистрацију повећања основног капитала и регистрацију те одлуке о повећању капитала прилаже се одлука о повећању основног капитала и одобравању приступања новог члана, као и уговор о приступању новог члана са овереним потписом лица овлашћеног за заступање друштва или другог лица овлашћеног одлуком скупштине друштва и повериоца који као нови члан приступа друштву.

Ако се повећање основног капитала врши новим улогом члана који приступа друштву уз пријаву за регистрацију повећања основног капитала и регистрацију те одлуке о повећању капитала прилаже се одлука о повећању основног капитала и одобравању приступања новог члана, као и уговор о приступању новог члана са овереним потписом законског заступника друштва или другог лица овлашћеног одлуком скупштине друштва и лица које као нови члан приступа друштву.

Ако се истовремено са повећањем основног капитала из ст. 4. и 5 овог члана, врши пријава уплате, односно уноса уписаног улога, прилаже се потврда банке о уплати или споразум чланова o утврђивању вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога сачињена у складу са законом, као и изјава законског заступника друштва да је неновчани улог унет.

Регистрација смањења основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу

Члан 43.

Уз пријаву регистрације одлуке о смањењу основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу, уз поштовање заштите поверилаца у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава, прилаже се одлука скупштине друштва о смањењу капитала.

Уз пријаву регистрације смањења основног капитала друштва, ради спровођења одлуке из става 1. овог члана, прилаже се изјава надлежног органа друштва да су сва потраживања поверилаца обезбеђена или измирена, односно да повериоци у прописаном року нису поднели тужбу за обезбеђење потраживања или доказ да је суд одбио захтев за установљење обезбеђења потраживања.

Уз пријаву регистрације смањења основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу без обавезе заштите поверилаца и регистрацију те одлуке, прилаже се одлука скупштине друштва о смањењу основног капитала друштва.

Регистрација одлуке о враћању додатних уплата

Члан 44.

Уз пријаву регистрације одлуке о враћању додатних уплата прилаже се одлука надлежног органа друштва о враћању додатних уплата.

Регистрација повећања основног капитала акционарског друштва

Члан 45.

Уз пријаву регистрације одлуке о повећању основног капитала акционарског друштва прилаже се одлука надлежног органа друштва о повећању капитала.

Уз пријаву регистрације повећања основног капитала акционарског друштва, ради спровођења одлуке из става 1. овог члана, прилаже се документ Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХОВ) о извршеном упису акција.

Регистрација смањења основног капитала акционарског друштва

Члан 46.

Уз пријаву регистрације одлуке о смањењу основног капитала акционарског друштва прилаже се одлука надлежног органа друштва о смањењу основног капитала.

Уз пријаву регистрације смањења основног капитала акционарског друштва, ради спровођења одлуке из става 1. овог члана, прилаже се документ ЦРХОВ о смањењу вредности акција, односно документ ЦРХОВ о смањењу броја акција.

Регистрација уплате и уноса уписаног улога

Члан 47.

Уз пријаву регистрације уплате уписаног новчаног улога у друштво с ограниченом одговорношћу, ортачко друштво и командитно друштво, прилаже се потврда банке о извршеној уплати.

Уз пријаву регистрације уплате уписаног новчаног улога у акционарско друштво прилаже се документ ЦРХОВ о упису акција.

Уз пријаву регистрације уноса уписаног неновчаног улога у друштво с ограниченом одговорношћу, ортачко друштво и командитно друштво, прилаже се изјава законског заступника друштва да је неновчани улог унет.

Изузетно од става 3. овог члана, уз пријаву регистрације уноса уписаног неновчаног улога у друштво с ограниченом одговорношћу, ортачко друштво и командитно друштво чија је вредност утврђена путем процене, ако је од дана регистрације оснивања друштва, односно регистрације повећања основног капитала прошло више од годину дана прилаже се и нова процена вредности неновчаног улога.

Уз пријаву регистрације уноса уписаног неновчаног улога у акционарско друштво, прилаже се документ ЦРХОВ о упису акција.

Изузетно од става 5. овог члана, уз пријаву регистрације уноса уписаног неновчаног улога у акционарско друштво, чија је вредност утврђена путем процене, ако је од дана регистрације оснивања друштва, односно регистрације повећања основног капитала прошло више од годину дана прилаже се и нова процена вредности неновчаног улога.

Регистрација промене правне форме

Члан 48.

Уз пријаву објављивања предлога одлуке о промени правне форме на интернет страни Агенције прилаже се предлог одлуке о промени правне форме.

Уз пријаву регистрације промене правне форме привредног друштва прилаже се:

1) одлука надлежног органа о промени правне форме друштва;

2) измене оснивачког акта друштва са овереним потписима чланова друштва или лица које су чланови овластили;

3) пречишћен текст оснивачког акта, потписан од стране законског заступника или другог надлежног органа;

4) статут друштва, ако друштво мења правну форму у акционарско друштво;

5) одлука којом се именују чланови органа друштва, ако нису именовани изменама оснивачког акта;

6) изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе друштва у вези са откупом удела несагласних чланова у целости извршене, у складу са законом, односно да није било несагласних чланова, ако друштво с ограниченом одговорношћу мења правну форму.

Ако друштво мења правну форму у акционарско друштво, поред докумената из става 2. овог члана прилаже се и документ ЦРХОВ о упису акција на емисиони рачун издаваоца.

Ако акционарско друштво мења правну форму, поред докумената из става 2. овог члана, прилажу се и:

1) потврда ЦРХОВ да је поднет захтев за испис акција;

2) јединствена евиденција акционара из ЦРХОВ и

3) изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорно одбора ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене, у складу са законом, односно да није било несагласних акционара.

Регистрација промене облика организовања друштвеног предузећа

Члан 49.

Уз пријаву регистрације промене облика организовања друштвеног предузећа доставља се:

1) одлука о промени облика организовања која представља нови оснивачки акт;

2) споразум о уделу јавне својине у средствима које користи друштвено предузеће;

3) акт Владе о уделу јавне својине у средствима које користи друштвено предузеће са предлогом споразума о уделу јавне својине у средствима које користи друштвено предузеће.

Регистрација статусне промене

Члан 50.

Уз пријаву објављивања на интернет страни Агенције нацрта уговора о статусној промени, односно нацрта плана поделе, прилаже се нацрт уговора о статусној промени, односно нацрт плана поделе привредног друштва, као и њихови саставни делови у складу са законом.

Уз пријаву из става 1. овог члана, доставља се обавештење члановима друштва о времену и месту где могу извршити увид у документе и акте друштва, ради објављивања у складу са законом.

Уз пријаву статусне промене прилажу се:

1) одлуке скупштина привредних друштава која учествују у статусној промени, којима се одобрава статусна промена, осим одлуке друштва стицаоца када се спроводи поједностављени поступак ради припајања зависног друштва контролном друштву;

2) одлука скупштине друштва о повећању, односно смањењу основног капитала ако се статусном променом повећава, односно смањује основни капитал;

3) уговор о статусној промени, односно план поделе друштва, оверен од надлежног органа овере;

4) измене и допуне оснивачког акта, односно статута у случају акционарског друштва, као и њихови пречишћени текстови потписани од стране законског заступника, ако привредно друштво које учествује у статусној промени наставља да постоји;

5) документација која се доставља за регистрацију оснивања привредног друштва у одговарајућој правној форми, ако статусном променом настаје ново привредно друштво;

6) финансијски извештај привредних друштава, која учествују у статусној промени, са мишљењем ревизора, извештај ревизора о извршеној статусној промени, извештај одбора директора, односно извршног одбора, ако је управљање друштвом дводомно, о статусној промени или изјава заступника друштва да су чланови сагласни да се финансијски извештаји, извештај ревизора, извештај одбора директора односно извршног одбора не сачињава;

7) документ ЦРХОВ о упису акција на емисиони рачун издаваоца ако се услед статусне промене повећава основни капитал, односно документ ЦРХОВ о смањењу вредности акција или њиховог броја ако се услед статусне промене смањује основни капитал акционарског друштва;

8) потврда ЦРХОВ о поднетом захтеву за испис акција акционарског друштва у случају да се друштво брише услед статусне промене.

Уз пријаву статусне промене друштва с ограниченом одговорношћу и акционарског друштва, поред докумената из става 4. овог члана прилаже се и:

1) изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да су све обавезе друштва у вези са откупом удела, односно акција несагласних чланова у целости извршене, у складу са законом, односно да није било несагласних чланова;

2) изјава директора или председника одбора директора, односно председника надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, да се сваки члан друштва преносиоца, осим чланова друштва преносиоца који користе своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу, сагласио да се статусном променом изврши замена удела, односно акција у другачијој сразмери, ако се статусном променом врши замена удела, односно акција у другачијој сразмери.

Ако се статусном променом повећава или смањује основни капитал привредног друштва истовремено са пријавом регистрације статусне промене, подноси се и пријава регистрације повећања, односно смањења основног капитала привредног друштва.

Ако услед статусне промене привредно друштво престаје да постоји, истовремено са пријавом регистрације статусне промене, подноси се и пријава за брисање тог друштва из Регистра.

Регистрација промене власништва друштвеног, односно јавног капитала

Члан 51.

Уз пријаву регистрације промене власништва друштвеног, односно јавног капитала прилаже се:

1) уговор о продаји друштвеног, односно јавног капитала;

2) акт о промени правне форме субјекта приватизације, ако се услед продаје друштвеног, односно јавног капитала, мења правна форма;

3) решење органа надлежног за приватизацију којим се потврђује да је предузеће пренело уделе без накнаде запосленима у поступку приватизације, чији је саставни део списак запослених на које се преносе удели;

4) оверене измене оснивачког акта и његов пречишћен текст и/или статут субјекта приватизације, у зависности од промене правне форме;

5) одлука о именовању заступника друштва, ако долази до промене заступника;

6) друга документација у складу са законом.

Регистрација повећања капитала услед испуњења обавезе из уговора о продаји друштвеног, односно јавног капитала

Члан 52.

Уз пријаву регистрације повећања основног капитала у складу са обавезом из уговора о продаји друштвеног, односно јавног капитала у поступку приватизације, прилаже се:

1) одлука скупштине друштва о повећању основног капитала, донета у складу са уговором о продаји друштвеног, односно јавног капитала;

2) доказ о извршеном повећању основног капитала (потврда банке о извршеној уплати новчаног капитала и/или извештај о извршеној процени улога у стварима) односно документ ЦРХОВ о упису акција ако се повећава основни капитал акционарског друштва;

3) акт органа надлежног за приватизацију о потврђивању испуњења обавезе из уговора о продаји друштвеног, односно јавног капитала у поступку приватизације.

Регистрација уговора о контроли и управљању

Члан 53.

Уз пријаву регистрације уговора о контроли и управљању, прилаже се уговор о контроли и управљању и акт надлежног органа друштва којим се тај уговор одобрава.

Уз пријаву регистрације престанка уговора о контроли и управљању прилаже се доказ о престанку уговора о контроли и управљању.

Забележба

Члан 54.

Уз пријаву уписа или брисања забележбе чињеница од значаја за правни промет, прилаже се документација на основу које се утврђујe основ за упис или брисање забележбе.

Регистрациja задругара

Члан 55.

Уз пријаву регистрације уписа задругара прилаже се:

1) одлука надлежног органа о прихватању захтева за приступање задрузи;

2) приступна изјава;

3) документ о идентитету задругара у складу са чланом 6. ст. 1. и 2. овог правилника;

4) извод из важећих задружних правила којим се доказује надлежност органа задруге који доноси одлуку о стицању статуса задругара, ако важећа задружна правила нису регистрована;

5) потврда о уплати улога уколико је уплата улога извршена, ако задруга послује са улозима.

Уз пријаву регистрације брисања задругара услед иступања прилаже се иступна изјава задругара.

Уз пријаву регистрације брисања задругара услед искључења прилаже се:

1) образложена одлука надлежног органа о искључењу задругара;

2) извод из важећих задружних правила којим се доказује надлежност органа задруге који доноси одлуку о престанку статуса задругара, ако важећа задружна правила нису регистрована.

Уз пријаву регистрације брисања задругара услед смрти прилаже се извод из матичне књиге умрлих.

Уз пријаву регистрације чланова задружног савеза прилаже се документација у складу са правилима задружног савеза.

Регистрација брисања предузетника

Члан 56.

За брисање предузетника из Регистра одјавом, предузетник подноси пријаву брисања и потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода у складу са законом, као и потврду надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ, ако је био обвезник ПДВ.

За брисање предузетника из Регистра по сили закона, прилаже се документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности.

Регистрација брисања предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва

Члан 57.

Уз пријаву брисања предузетника из Регистра услед наставка обављања предузетничке делатности у форми привредног друштва, истовремено се подноси ЈРППС.

Регистрација покретања поступка ликвидације

Члан 58.

Уз пријаву регистрације покретања поступка ликвидације и објављивања огласа прилаже се:

1) одлука о покретању поступка ликвидације;

2) одлука о именовању ликвидационог управника, ако то лице није регистровани заступник друштва.

Регистрација почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја

Члан 59.

Уз пријаву регистрације почетног ликвидационог извештаја, односно годишњег ликвидационог извештаја, прилаже се почетни, односно годишњи ликвидациони извештај и одлука скупштине о усвајању тих извештаја.

Регистрација обуставе поступка ликвидације

Члан 60.

Уз пријаву регистрације обуставе поступка ликвидације прилаже се одлука о обустави ликвидације, која се и региструје.

Регистрација брисања субјекта регистрације након ликвидације

Члан 61.

Уз пријаву регистрације брисања субјекта регистрације из Регистра након окончања поступка ликвидације прилаже се:

1) одлука субјекта регистрације о окончању поступка ликвидације;

2) извештај ликвидационог управника о спроведеној ликвидацији;

3) изјава ликвидационог управника да су све обавезе по основу пријављених потраживања измирене у потпуности и да се против субјекта регистрације не воде други поступци;

4) одлука о подели ликвидационог остатка;

5) одлука субјекта регистрације о лицу коме се пословне књиге и документа поверавају на чување или изјава ликвидационог управника о имену и адреси тог лица;

6) потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода;

7) потврда надлежног пореског органа о брисању из евиденције обвезника пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ), ако је субјект регистрације био обвезник ПДВ;

8) потврда ЦРХОВ о поднетом захтеву за испис акција, ако се подноси пријава брисања акционарског друштва.

Регистрација брисања огранка и представништва страног привредног друштва

Члан 62.

Уз пријаву брисања огранка и представништва страног привредног друштва прилаже се одлука надлежног органа оснивача о престанку огранка, односно представништва или документ који представља правни основ за брисање огранка, односно представништва, као и потврде надлежних пореских органа о престанку обавеза јавних прихода и потврда надлежног пореског органа о брисању из евиденције ПДВ, ако су били обвезници ПДВ.

Регистрација промене власништва након продаје стечајног дужника као правног лица

Члан 63.

Уз пријаву регистрације промене власништва након продаје стечајног дужника као правног лица прилаже се:

1) решење суда о обустављању стечајног поступка над стечајним дужником;

2) уговор о продаји стечајног дужника као правног лица;

3) одлука о именовању законског заступника друштва;

4) одлука о промени правне форме, оверена измена оснивачког акта и пречишћен текст, ако долази до промене правне форме или је купац у обавези да изврши промену правне форме у складу са законом;

5) потврда ЦРХОВ о поднетом захтеву за испис акција, ако стечајни дужник-акционарско друштво врши промену правне форме;

6) документ ЦРХОВ о упису акција на емисиони рачун издаваоца, ако стечајни дужник врши промену правне форме у акционарско друштво.

Регистрација других података

Члан 64.

За регистрацију података и промене података из чл. 4 и 6. овог правилника подноси се пријава, као и документација којом се у складу са законом доказују ти подаци, односно промене тих података.

Сагласност, дозвола или други акт надлежног органа

Члан 65.

Ако је посебним законом као услов за регистрацију или пуноважност документа прописана дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, уз регистрациону пријаву и документацију прописану овим правилником, подноси се одговарајућа дозвола, сагласност, односно други акт надлежног органа.

Електронска пријава

Члан 66.

Када се поступак регистрације покреће подношењем електронске пријаве, електронска пријава садржи све податке прописане овим правилником, а уз пријаву се прилажу електронска документа у складу са законом.

Накнада за вођење поступка регистрације

Члан 67.

Уз пријаву регистрације прилаже се и доказ о уплати прописане накнаде за вођење поступка регистрације, у складу са законом.

Прелазна одредба

Члан 68.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, број 42/16).

Завршна одредба

Члан 69.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: