Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
(važi do 31.03.2021.)

„Službeni glasnik RS“, br. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/2016-ispr. i 20/2018

Prečišćen tekst propisa

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3, 12. i 14. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Isplatilac prihoda, odnosno naknade – rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: isplatilac) obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku u roku od tri dana od dana isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno u roku od tri dana od dana isplate naknade nerezidentnom i rezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. stav 14. Zakona.

Isplatilac obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku i u slučaju kad prihode iz člana 40. stav 1. tačka 1) i člana 40. stav 3. Zakona isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Poreska prijava o obračunatom i obustavljenom porezu iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se posebno za svaku vrstu prihoda/naknade, za jednog ili više primalaca, na Obrascu PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, pri čemu se u slučaju više primalaca podaci iskazuju za svakog primaoca pojedinačno.

Poreska prijava iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: prijava), podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan Pravilnikom o podnošenju poreske prijave elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 113/13).

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju kada je zakonom dozvoljeno podnošenje prijave i u pismenom obliku, prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.

Prijavu iz stava 3. ovog člana, isplatilac podnosi u slučaju kada se u skladu sa Zakonom porez plaća u Republici Srbiji.

U slučaju primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja isplatilac, kao prilog, uz prijavu podnosi obrazac potvrde o rezidentnosti overen od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident ili overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Prijavu iz stava 3. ovog člana, isplatilac ne podnosi u slučaju kada se primenom odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća u drugoj državi, pod uslovom da u momentu nastanka oporezivog događaja isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice rezident države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je stvarni vlasnik prihoda, u skladu sa Zakonom.

Član 3.

Obrazac PDPO/S sastoji se iz sledećih delova:

1) deo 1. Podaci o prijavi;

2) deo 2. Podaci o isplatiocu;

3) deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu.

U Obrazac PDPO/S iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

Član 4.

U Obrazac PDPO/S deo 1. Podaci o prijavi, unose se podaci o vrsti prijave (oznaka vrste i osnov), datum isplate /ostvarenja prihoda/naknade, izmeni prijave i identifikacionom broju prijave, kao i o osnovu i broju rešenja.

Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – unosi se oznaka vrste prijave, i to:

1) oznaka 1 – za prijavu koju podnosi isplatilac za obračunati i obustavljeni porez na dobit po odbitku shodno članu 40. st. 1, 2, 3, 12. i 14. Zakona;

2) oznaka 3 – za prijavu koju, u skladu sa članom 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku), podnosi isplatilac koji samoincijativno prijavljuje dugovani iznos poreza za koji nije podneo prijavu, uvećan za obračunatu kamatu;

3) oznaka 4 – za prijavu koju podnosi isplatilac kome je rešenjem donetim u postupku poreske kontrole naloženo podnošenje prijave, odnosno za prijavu koju podnosi poreski organ umesto isplatioca ako isti ne postupi po nalogu iz rešenja (u daljem tekstu: prijava po nalogu kontrole).

Pod rednim brojem 1.1a Osnov – unosi se jedna od oznaka:

1) oznaka 1 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima, uključujući i stalnu poslovnu jedinicu nerezidentnog pravnog lica iz jursidikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3. i 12. Zakona;

2) oznaka 2 – za obračunati i obustavljeni porez po osnovu isplate naknade rezidentnom, odnosno nerezidentnom pravnom licu po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada, u skladu sa članom 40. stav 14. Zakona.

Pod rednim brojem 1.2 Datum isplate/ostvarenja prihoda/naknade – unosi se datum isplate prihoda/naknade u formatu dd/mm/gggg. Ukoliko je datum podnošenja prijave neradni dan u polje 1.2 unosi se prvi naredni radni dan.

Pod rednim brojem 1.3 Izmena prijave – u polje Vrsta unosi se odgovarajuća oznaka koja omogućava izmenu podataka u podnetoj prijavi, odnosno storniranje duplo podnete prijave, odnosno storniranje greškom podnete prijave, i to:

1) oznaka 1 – za izmenjenu prijavu koja se podnosi u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku;

2) oznaka 2 – za izmenjenu prijavu po nalogu kontrole, koja se ne smatra izmenjenom prijavom u smislu člana 40. Zakona o poreskom postupku;

3) oznaka 9 – za storno prijave koju unosi isključivo poreski inspektor u slučaju prestanka razloga za podnošenje prijave koja je predmet storniranja i ista omogućava storniranje podnete prijave u celosti.

Pod rednim brojem 1.3a Identifikacioni broj prijave – unosi se broj prijave koja se menja u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, odnosno po nalogu kontrole, odnosno broj prijave koja se stornira.

Pod rednim brojem 1.4 Osnov rešenja – unosi se oznaka rešenja nadležnog poreskog organa, i to:

1) oznaka 1 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu;

2) oznaka 2 – za rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu;

3) oznaka 3 – za rešenje doneto na osnovu odluke suda.

Pod rednim brojem 1.5 Broj rešenja – unosi se broj rešenja nadležnog poreskog organa kojim je naloženo podnošenje prijave.

Član 5.

U Obrazac PDPO/S deo 2. Podaci o isplatiocu, unose se osnovni podaci o isplatiocu.

Pod rednim brojem 2.1 Poreski identifikacioni broj – unosi se poreski identifikacioni broj (PIB) isplatioca.

Pod rednim brojem 2.2 Matični broj – unosi se matični broj isplatioca.

Pod rednim brojem 2.3 Naziv – unosi se naziv isplatioca.

Pod rednim brojem 2.4 Adresa – unosi se adresa isplatioca.

Pod rednim brojem 2.5 Sedište – unosi se numerička oznaka šifre opštine iz Spiska opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor, koji je sadržan u Prilogu 3. Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17 i 114/17), prema sedištu isplatioca.

Pod rednim brojem 2.6 Šifra pretežne delatnosti upisane u Registar Agencije za privredne registre – unosi se šifra pretežne delatnosti isplatioca.

Pod rednim brojem 2.7 Telefon kontakt osobe – unosi se telefon kontakt osobe isplatioca.

Pod rednim brojem 2.8 Elektronska adresa (e-mail) – unosi se elektronska adresa isplatioca na koju se dostavljaju obaveštenja o podnetim prijavama.

Član 6.

U Obrazac PDPO/S deo 3. Podaci o primaocima, vrstama prihoda/naknade i obračunatom porezu, unose se podaci o nazivu primaoca prihoda/naknade, državi rezidentnosti, šifri prihoda/naknade, neto prihodu/naknadi, poreskoj stopi, bruto prihodu/naknadi (osnovici za obračun poreza), obračunatom porezu i obračunatoj kamati.

Pod rednim brojem 3.1 Redni broj – unosi se redni broj primaoca prihoda/naknade koji se odnose na jednu vrstu prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.2. Naziv – unosi se naziv primaoca prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.3 Država – unosi se dvokarakterna oznaka zemlje primaoca prihoda/naknade iz Šifarnika zemalja koji se objavljuje u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08, 120/08, 38/10, 92/11, 62/13, 51/15, 111/15 i 82/17).

Pod rednim brojem 3.4 Šifra vrste prihoda/naknade – unosi se odgovarajuća šifra iz Kataloga šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, a koja se sastoji od pet cifara, i to: PP LJ OVP PPS.

Značenje pojedinih cifara šifre vrste prihoda/naknade je:

1) PP – primalac prihoda/naknade;

2) LJ – pripadnost primaoca prihoda/naknade jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (u daljem tekstu: Lista), koja je utvrđena Pravilnikom o Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom („Službeni glasnik RS“, broj 122/12);

3) OVP – vrsta prihoda/naknade;

4) PPS – povlašćena poreska stopa u skladu sa međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: povlašćena poreska stopa) pri obračunu poreza po odbitku.

Određivanje primaoca prihoda/naknade vrši se izborom jedne od sledećih oznaka vrsta primaoca:

1) oznaka 0 – rezidentno pravno lice;

2) oznaka 1 – nerezidentno pravno lice;

3) oznaka 2 – stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste.

Određivanje pripadnosti, odnosno nepripadnosti primaoca prihoda jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom sa Liste, vrši se izborom jedne od sledećih ponuđenih oznaka:

1) oznaka 0 – primalac ne pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom;

2) oznaka 1 – primalac pripada jurisdikciji sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Određivanje vrste prihoda/naknade u zavisnosti od vrste ostvarenog prihoda primaoca prihoda, vrši se izborom jedne od sledećih oznaka vrste prihoda/naknade:

1) oznaka 11 – prihod po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. Zakona;

2) oznaka 12 – prihod po osnovu naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine;

3) oznaka 13 – prihod po osnovu kamata;

4) oznaka 14 – prihod po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije;

5) oznaka 15 – prihodi od izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji;

6) oznaka 16 – prihod po osnovu usluga;

7) oznaka 23 – naknada po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada.

Primena Zakonom propisane poreske stope, odnosno povlašćene poreske stope, označava se izborom jedne od ponuđenih oznaka:

1) oznaka 0 – ne primenjuje se PPS;

2) oznaka 1 – primenjuje se PPS;

3) oznaka 2 – porez se ne plaća u Republici Srbiji, već u državi rezidentstva primaoca prihoda/naknade.

Pod rednim brojem 3.5 Neto prihod/naknada – unosi se iznos neto prihoda ili neto naknade koji je isplaćen/ostvaren i koji mora biti jednak razlici iznosa iz polja 3.7 – Bruto prihod i iznosa iz polja 3.8 – Porez.

Pod rednim brojem 3.6 Poreska stopa – unosi se poreska stopa koja se primenjuje za obračun poreza na dobit po odbitku u zavisnosti od vrste prihoda i primaoca prihoda iz člana 40. Zakona.

Pod rednim brojem 3.7 Bruto prihod/naknada – unosi se iznos bruto prihoda ili bruto naknade, koji predstavlja osnovicu na koju se primenom Zakonom propisane ili povlašćene poreske stope obračunava porez na dobit po odbitku.

Pod rednim brojem 3.8 Porez – unosi se iznos poreza koji se dobija kao proizvod podatka iskazanih u polju 3.7 i 3.6, podeljen sa 100.

Pod rednim brojem 3.9 Kamata – unosi se iznos obračunate kamate u slučaju kada isplatilac prihoda ne podnese prijavu u propisanom roku, kada podnese izmenjenu prijavu u skladu sa članom 40. Zakona o poreskom postupku, kada se podnosi prijava po nalogu kontrole, odnosno izmenjena prijava po nalogu kontrole.

Pod rednim brojem 3.10 Prilog – u slučaju podnošenja priloga u skladu sa ovim pravilnikom, kao i drugih priloga od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, isplatilac označava kvadratić u polju 3.10 čime potvrđuje dostavu priloga (npr. potvrda o rezidentnosti i dr.), a odabirom pozicije označene za prilaganje, vrši dostavu tih priloga u pdf, png, jpeg, bmp formatu.

Pod rednim brojem 3.11 Ukupno – unosi se ukupan iznos obaveze.

Član 7.

Poresku prijavu u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 122/12), odnosno u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 61/13), isplatilac podnosi zaključno sa 29. februarom 2016. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poresku prijavu u skladu sa Pravilnikom o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 122/12), odnosno u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 61/13), isplatilac podnosi i posle 1. marta 2016. godine, i to:

1) u slučaju kada je zaključno sa 29. februarom 2016. godine poreska obaveza za porez na dobit po odbitku plaćena, ali poreska prijava nije podneta;

2) u slučaju podnošenja izmenjene poreske prijave za poresku prijavu podnetu zaključno sa 29. februarom 2016. godine.

Poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje su po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada isplaćene u januaru i februaru 2016. godine, isplatilac podnosi na obrascu čija sadržina je propisana Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 61/13), do 15. aprila 2016. godine.

Poresku prijavu za porez na dobit po odbitku na naknade po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada koje su isplaćene od 1. marta 2016. godine, isplatilac podnosi u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica: „Službeni glasnik RS“, br. 111/2015

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica: „Službeni glasnik RS“, br. 14/2016

Član 7.

Katalog šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji čini sastavni deo Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 97/15 i 111/15) zamenjuje se novim Katalogom šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Obrazac PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji čini sastavni deo Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 97/15 i 111/15), zamenjuje se novim Obrascem PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 122/12) i Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica („Službeni glasnik RS”, broj 61/13), osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. marta 2016. godine.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica: „Službeni glasnik RS“, br. 20/2018

Član 7.

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na obračunavanje poreza koji se plaća po odbitku na prihode/naknade koji su ostvareni počev od 1. aprila 2018. godine.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2018. godine.

Obrazac PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku
Katalog šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju

 

Podelite: