Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane

“Službeni glasnik RS”, broj 51/2018, 103/2018 i 110/2023

Prečišćen tekst propisa

 

Predmet i područje primene
Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune prehrambene i zdravstvene izjave koje se navode na deklaraciji hrane, sa ciljem osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta, uz istovremeno pružanje visokog nivoa zaštite potrošača.

Ovaj pravilnik primenjuje se na prehrambene (u daljem tekstu: nutritivna izjava) i zdravstvene izjave koje se navode u komercijalnoj komunikaciji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane, namenjene:

1) isporuci krajnjem potrošaču;

2) snabdevanju ugostiteljskih objekata, kantina, bolnica, dečjih vrtića, škola, ustanova socijalne zaštite i drugih sličnih subjekata u poslovanju hranom koji hranu nude krajnjem potrošaču za direktnu konzumaciju.

U slučaju hrane koja nije upakovana (uključujući sveže proizvode kao što su voće, povrće ili hleb), pripremljene za prodaju krajnjem potrošaču ili za objekte za masovno usluživanje hrane gde se ta hrana pakuje na mestu prodaje na zahtev kupca, ili koja se pakuje sa namerom neposredne prodaje, ne primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na:

1) informacije o hranljivoj vrednosti hrane;

2) posebne uslove prilikom navođenja dozvoljene zdravstvene izjave kojom se ukazuje na važnost uravnotežene i raznovrsne ishrane i zdravog načina života;

3) količinu hrane i načinu njene konzumacije koji su potrebni za dobijanje korisnog efekta za koji se tvrdi da ta hrana ima.

Trgovački naziv, naziv brenda proizvoda („robna marka”) ili izmišljeni naziv koji se koristi prilikom označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane, a tumači se kao nutritivna ili zdravstvena izjava, može se koristiti pod uslovom da se uz takav naziv hrane navodi i nutritivna ili zdravstvena izjava na koju on upućuje u tom označavanju, reklamiranju i prezentovanju i da je izjava u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Za generičke nazive koji se tradicionalno upotrebljavaju i ukazuju na posebnost određene kategorije hrane, odnosno pića, a koji bi mogli imati uticaja na zdravlje ljudi, subjekat u poslovanju hranom može tražiti izuzeće od odredbe propisane članom 1. stav 4. ovoga pravilnika. Zahtev za izuzeće dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) o čemu ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) donosi posebnu odluku na osnovu mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: Zakon).

Definicije
Član 2.

Za potrebe ovog pravilnika:

1) primenjuju se definicije hrane, subjekta u poslovanju hranom, stavljanje na tržište i krajnjeg potrošača definisane Zakonom;

2) primenjuje se definicija za dodatke ishrani definisana propisom kojim se uređuje oblast dodataka ishrani;

3) primenjuju se definicije za nutritivno deklarisanje, proteine, ugljene hidrate, šećere, masti, zasićene masne kiseline, mononezasićene masne kiseline, polinezasićene masne kiseline, vlakna i označavanje definisane propisima kojima su uređene oblasti dijetetskih proizvoda i deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane;

4) izjava (tvrdnja) označava bilo koju poruku ili prikaz koji nije obavezan u skladu sa propisima, uključujući slikovni, grafički ili simbolički prikaz u bilo kom obliku kojom se izjavljuje, sugeriše ili naznačava da ta hrana ima određena svojstva;

5) hranljive materije (nutrijenti) su proteini, ugljeni hidrati, masti, vlakna, natrijum, vitamini i minerali kao i supstance koje pripadaju ili su komponente navedenih kategorija u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane;

6) druge supstance jesu sve supstance, osim hranljivih materija, koje imaju nutritivni (prehrambeni) ili fiziološki efekat;

7) nutritivna (prehrambena) izjava je bilo koja izjava kojom se izjavljuje, sugeriše ili navodi na mišljenje da hrana ima posebna povoljna hranljiva svojstva zbog:

(1) energetske vrednosti koju:

– obezbeđuje,

– obezbeđuje u smanjenoj odnosno povećanoj količini, ili

– ne obezbeđuje;

(2) hranljivih sastojaka ili drugih sastojaka koje:

– sadrži,

– sadrži u smanjenoj ili povećanoj količini, ili

– ne sadrži;

8) zdravstvena izjava je bilo koja izjava kojom se izjavljuje, ukazuje ili sugeriše da postoji veza između kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka i zdravlja;

9) izjava o smanjenju rizika od bolesti je bilo koja zdravstvena izjava kojom se izjavljuje, ukazuje ili sugeriše da konzumiranje određene kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka značajno smanjuje faktor rizika za razvoj bolesti kod ljudi.

Opšti principi za sve izjave
Član 3.

Samo nutritivne ili zdravstvene izjave koje su u skladu sa odredbama ovog pravilnika, mogu se upotrebljavati kod označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane koja je stavljena na tržište.

Upotreba nutritivnih i zdravstvenih izjava ne sme:

1) biti netačna, dvosmislena ili obmanjujuća,

2) dovoditi do sumnje u bezbednost i/ili hranljivu vrednost ostale hrane,

3) podsticati ili tolerisati preteranu konzumaciju određene hrane,

4) navoditi, sugerisati ili ukazivati da uravnotežena i raznovrsna ishrana ne može da obezbedi potrebne količine hranljivih materija uopšteno. Izuzetak čini slučaj hranljivih materija čiju dovoljnu količinu ne može obezbediti izbalansirana i raznovrsna ishrana, uključujući i uslove njihove primene, može se doneti uzimajući u obzir posebno propisane uslove u Republici Srbiji,

5) upućivati rečima, slikama, grafičkim ili simboličkim prikazima (crtežima) na moguće promene u fiziološkim funkcijama organizma koje bi mogle izazvati strah kod potrošača.

Uslovi za upotrebu nutritivnih i zdravstvenih izjava
Član 4.

Za hranu ili kategoriju hrane za koju su uspostavljeni prehrambeni profili dopušteno je navođenje nutritivnih ili zdravstvenih izjava samo ako je u skladu sa uslovima za upotrebu nutritivnih ili zdravstvenih izjava s obzirom na uspostavljene prehrambene profile.

Prehrambeni profili za hranu i/ili određene kategorije hrane utvrđuju se posebno uzimajući u obzir:

1) količine određenih hranljivih materija i ostalih supstanci sadržanih u hrani, kao što su masti, zasićene masne kiseline, transmasne kiseline, šećeri i so/ natrijum;

2) ulogu i važnost hrane (ili kategorija hrane) i njihov doprinos načinu ishrane stanovništva uopšteno ili, ako je to primereno, određenih rizičnih grupa, uključujući i decu;

3) ukupan sastav hranljivih materija u hrani, prisustvo hranljivih materija koje su naučno prepoznate kao materije koje imaju uticaja na zdravlje.

Prehrambeni profili moraju se zasnivati na opšteprihvaćenim naučnim saznanjima koja se odnose na povezanost ishrane i zdravlja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nutritivne izjave:

1) koje se odnose na smanjenu količinu masti, zasićenih masnih kiselina, trans-masnih kiselina, šećera i soli/natrijuma, mogu se navoditi bez upućivanja na prehrambene profile za specifične hranljive materije za koje se ta izjava navodi, samo pod uslovom da su u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

2) koje se odnose na pojedinačnu hranljivu materiju prisutnu u značajnijoj količini u odnosu na količinu određenu prehrambenim profilom, mogu se navoditi pod uslovom da se izjava o toj specifičnoj hranljivoj supstanci navodi vrlo blizu, na istoj strani i podjednako istaknuta kao i sama izjava. Ta izjava glasi: „Visok udeo/sadržaj …” (naziv hranljive materije koja je prisutna u značajnijoj količini u odnosu na količinu određenu prehrambenim profilom).

Na pićima koja sadrže više od 1,2 vol % alkohola ne smeju se navoditi zdravstvene izjave.

Na pićima koja sadrže više od 1,2 vol % alkohola dozvoljene su samo nutritivne izjave koje se odnose na nizak udeo alkohola ili na smanjenje udela alkohola ili na smanjenje energetske vrednosti.

Opšti uslovi
Član 5.

Upotreba nutritivnih i zdravstvenih izjava dozvoljena je samo pod sledećim uslovima:

1) ako je opšte prihvaćenim naučnim dokazima utvrđeno da prisustvo, odsustvo ili smanjena količina hranljivih materija ili drugih supstanci u hrani ili kategoriji hrane ima pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam;

2) ako je hranljiva materija ili druga supstanca na koju se izjava odnosi:

(1) prisutna u konačnom proizvodu u značajnoj količini kako je to definisano posebnim propisima ili, gde takvi propisi ne postoje, u količini koja ima naučno dokazan pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam naveden u izjavi;

(2) prisutna u smanjenoj količini ili nije prisutna u konačnom proizvodu, što ima pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam, u skladu sa opšte prihvaćenim naučnim dokazima;

3) ako je hranljiva materija ili druga supstanca za koju je navedena izjava, u obliku koji omogućava njeno iskorišćavanje u organizmu, tamo gde je to primenljivo;

4) ako količina proizvoda za koju se razumno može očekivati da će biti konzumirana obezbeđuje značajnu količinu hranljive materije ili druge supstance na koju se odnosi izjava, kako je definisano posebnim propisima, ili ako takvi propisi ne postoje, značajnu količinu koja ima naučno dokazan pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam;

5) ako su u skladu sa specifičnim uslovima propisanim u ovom pravilniku, za svaki pojedini slučaj.

Dopušteno je navođenje nutritivnih i zdravstvenih izjava samo ako prosečni potrošač može da razume korisne efekte navedene u izjavi.

Nutritivne i zdravstvene izjave odnose se na hranu pripremljenu za upotrebu u skladu sa uputstvima proizvođača.

Naučna zasnovanost izjava
Član 6.

Nutritivne i zdravstvene izjave moraju biti zasnovane i potkrepljene opšteprihvaćenim naučnim dokazima.

Subjekti u poslovanju hranom koji navode nutritivne ili zdravstvene izjave imaju obavezu da opravdaju upotrebu izjave za određeni proizvod.

Ministarstvo može tražiti od subjekta u poslovanju hranom, koji hranu sa nutritivnom i zdravstvenom izjavom stavlja na tržište, da predoči sve relevantne podatke i dokumentaciju kojima se dokazuje usaglašenost sa ovim pravilnikom.

Informacije o hranljivim vrednostima hrane
Član 7.

Označavanje hranljivih vrednosti obavezno je za proizvode za koje postoji nutritivna i/ili zdravstvena izjava, uz izuzetak generičkog (opšteg) oglašavanja. Informacije koje treba navesti uključuju informacije o energetskoj vrednosti i količinama masti, zasićenih masnih kiselina, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli. Ako za određenu hranljivu materiju (mononezasićene masne kiseline, polinezasićene masne kiseline, polioli, skrob, vlakna, vitamini i minerali koji su prisutni u značajnim količinama) postoji nutritivna i/ili zdravstvena izjava, treba navesti količinu te hranljive materije, u skladu sa odredbama ovog pravilnika i propisa kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane.

Količine materija na koje se odnosi nutritivna i/ili zdravstvena izjava, koje nisu navedene u nutritivnoj deklaraciji, moraju biti navedene u istom vidnom polju sa nutritivnom deklaracijom i na način utvrđen propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane. Merne jedinice koje se koriste za iskazivanje količine supstance moraju biti primerene svakoj pojedinoj supstanci.

Kod dodataka ishrani (dijetetski suplementi), nutritivne informacije navode se u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje zdravstvena ispravnost dijetetskih suplemenata.

Posebni uslovi za nutritivne izjave
Član 8.

Na hrani je dopušteno navođenje isključivo nutritivnih izjava iz Priloga 1. ovog pravilnika ako ispunjavaju uslove propisane odredbama ovog pravilnika.

Prilog 1. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komparativne (uporedne) izjave
Član 9.

U skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način reklamiranja, kako bi se izbeglo dovođenje potrošača u zabludu, može se uporediti samo hrana iz iste kategorije, uzimajući u obzir asortiman hrane te kategorije. Može se navoditi samo razlika u količini hranljivih materija i/ili u energetskoj vrednosti, a poređenje se odnosi na istu količinu hrane.

Komparativnim nutritivnim izjavama upoređuje se sastav predmetne hrane sa čitavim asortimanom hrane iz iste te kategorije, koja nema sastav koji bi joj dopustio navođenje izjave, uključujući i hranu drugih robnih marki.

Posebni uslovi za zdravstvene izjave
Član 10.

Zdravstvene izjave koriste se samo ako su u skladu sa opštim principima za sve izjave i posebnim zahtevima propisanim za zdravstvene izjave i ukoliko se nalaze na Listi odobrenih zdravstvenih izjava iz Priloga 2. ovog pravilnika koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zdravstvene izjave koje se ne nalaze na Listi odobrenih zdravstvenih izjava, a nalaze se u procesu evaluacije u Evropskoj uniji (izjave na čekanju, engl. „on hold” izjave), razmatraju se u skladu sa procedurom provere usklađenosti zdravstvene izjave na proizvodu sa uslovima propisanim u ovom pravilniku.

Prilikom označavanja, prezentovanja i reklamiranja hrane, pored navođenja zdravstvene izjave, navode se i sledeće informacije:

1) izjava kojom se ukazuje na važnost uravnotežene i raznovrsne ishrane i zdravog načina života;

2) količina hrane i način njene konzumacije koji su potrebni za dobijanje korisnog efekta kakav se tvrdi da ta hrana ima;

3) tamo gde je to primenljivo, izjava namenjena osobama koje bi trebalo da izbegavaju tu hranu;

4) odgovarajuće upozorenje za proizvode za koje postoji verovatnoća da predstavljaju opasnost za zdravlje u slučaju preterane konzumacije.

Upućivanje na opšte, nespecifične koristi hranljive materije ili proizvoda za opšte zdravlje ili dobrobit u vezi sa zdravljem, dopušteno je samo ako je propraćeno specifičnom odobrenom zdravstvenom izjavom iz Priloga 2. ovog pravilnika.

Lista odobrenih zdravstvenih izjava
Član 11.

U Listi odobrenih zdravstvenih izjava navedeni su: vrsta zdravstvene izjave, hrana ili sastojak hrane, odobrena zdravstvena izjava, uslovi za korišćenje zdravstvene izjave, upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu i referenca koja upućuje na mišljenja data u EFSA žurnalu (engl. EFSA Journal).

Ograničenja upotrebe određenih zdravstvenih izjava
Član 12.

Nije dozvoljena upotreba zdravstvenih izjava koje:

1) sugerišu da bi zdravlje moglo biti pogoršano ako se ne konzumira ta hrana;

2) upućuju na brzinu gubitka telesne mase ili koliki je gubitak telesne mase;

3) upućuju na preporuke individualnih medicinskih stručnjaka, nutricionista ili dijetetičara i dobrovoljnih zdravstvenih udruženja.

Zdravstvene izjave izuzev onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje dece
Član 13.

Mogu se navoditi samo zdravstvene izjave koje opisuju ili se odnose na:

1) delovanje neke hranljive materije ili drugih supstanci na rast, razvoj i funkcionisanje organizma;

2) psihološke funkcije ili ponašanje;

3) mršavljenje ili kontrolisanje telesne mase, ili smanjenje osećaja gladi, ili povećanje osećaja sitosti, ili smanjenje dostupne energije iz ishrane, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda namenjenih za osobe na dijeti za mršavljenje.

Zdravstvene izjave iz stava 1. ovog člana mogu se navoditi uz prethodno podnošenje obaveštenja Ministarstvu u skladu sa odredbama Zakona:

1) ako se zasnivaju na opšteprihvaćenim naučnim dokazima;

2) ako ih prosečni potrošač dobro razume.

Pored zdravstvenih izjava iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i zdravstvene izjave koje su bazirane na novorazvijenim naučnim dokazima i sadrže uključen zahtev za zaštitu podataka.

Upotreba zdravstvene izjave iz stava 3. ovog pravilnika ograničava se na podnosioca zahteva za autorizacijom izjave na period od pet godina od dana stupanja na snagu odobrenja za korišćenje autorizovane izjave od strane EFSA. Nakon isteka tog perioda, autorizovana zdravstvena izjava može se koristiti, u skladu sa uslovima koji se na nju odnose, od strane bilo kojeg subjekta u poslovanju koji isporučuje hranu sa zdravstvenom izjavom na tržište.

Lista odobrenih autorizovanih zdravstvenih izjava navedena je u Prilogu 2a koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Listi odobrenih autorizovanih zdravstvenih izjava iz stava 5. ovog člana navedeni su: vrsta zdravstvene izjave, hrana ili sastojak hrane, odobrena zdravstvena izjava, uslovi za korišćenje zdravstvene izjave, upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu, proizvođač, odnosno datum odobrenja autorizovane zdravstvene izjave i referenca koja upućuje na mišljenja data u EFSA žurnalu (engl. EFSA Journal).

Izjave o smanjenju rizika od neke bolesti i izjave koje se odnose na razvoj i zdravlje dece
Član 14.

Izuzetno od odredaba propisa kojima se uređuje oblast deklarisanja, obeležavanja i reklamiranja hrane, da deklarisanje mora da se vrši na način kojim se hrani ne pripisuju osobine prevencije i lečenja bolesti ljudi, uz prethodno podnošenje obaveštenja Ministarstvu u skladu sa Zakonom, mogu se navoditi:

1) izjave o smanjenju rizika od neke bolesti;

2) izjave koje se odnose na razvoj i zdravlje dece.

Uz opšte zahteve utvrđene ovim pravilnikom i posebne uslove iz stava 1. ovog člana, pri označavanju, reklamiranju i prezentovanju hrane, mora se navesti izjava koja navodi da bolest, na koju se izjava odnosi, ima veći broj faktora rizika, tako da menjanje jednog od tih faktora rizika može, ali i ne mora imati koristan efekat.

Postupak prijavljivanja hrane sa zdravstvenim izjavama radi upisa u bazu podataka Ministartva zdravlja
Član 15.

Prilikom prvog stavljanja hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište Republike Srbije, osim dijetetskih proizvoda i dodataka ishrani za koje je posebnim propisom uređena procedura odobravanja, subjekt u poslovanju hranom o tome obaveštava Ministarstvo.

Obrazac zahteva za podnošenje obaveštenja Ministarstvu o stavljanju hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište Republike Srbije dat je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o nazivu i adresi subjekta u poslovanju hranom koji hranu sa zdravstvenom izjavom stavlja na tržište, a registrovan je u Republici Srbiji;

2) zdravstvenu izjavu iz Priloga 2. ovog pravilnika i podatke o količini hranljive ili druge materije zbog koje se navodi zdravstvena izjava (prilog dokaz: proizvođačka specifikacija, izveštaj o laboratorijskom ispitivanju i sl.);

3) tekst deklaracije na srpskom jeziku;

4) originalnu ambalažu ili idejno rešenje ambalaže;

5) dokaz o uplati republičke administrativne takse radi upisa u bazu podataka Ministarstva o prijavljenim zdravstvenim izjavama;

6) Kopiju rešenja o upisu privrednog subjekta u poslovanju hranom u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne subjekte.

Podaci iz podnetih obaveštenja se koriste u svrhe efikasnog monitoringa zdravstvenih izjava navedenih na hrani.

Prelazne i završne odredbe
Član 16.

Subjekti u poslovanju hranom, koja na deklaraciji ima nutritivne i zdravstvene izjave uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 31. decembra 2020. godine i od 1. januara 2021. godine na tržištu Republike Srbije se ne smeju naći prehrambeni proizvodi sa izjavama koje nisu usaglašene sa odredbama ovog pravilnika.

Odredba iz stava 1. ovog člana odnosi se i na subjekte u poslovanju dijetetskim proizvodima i dodacima ishrani za koje je posebnim propisom uređena procedura odobravanja i upisa u bazu podataka koje vodi Ministarstvo.

Hrana koja ima trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda („robna marka”), koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, a koji su stavljeni na tržište Republike Srbije pre 1. januara 2017. godine, može se plasirati na tržište sve do 1. januara 2026. godine, nakon čega mora biti usklađena sa odredbama ovog pravilnika.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane: „Službeni glasnik RS“, broj 103/2018

Prestanak važenja ranijeg propisa
Član 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi član 30. Pravilnika o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica („Službeni glasnik RSˮ, br. 4/04, 12/04 i 48/04) i čl. 13–21. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15 i 7/17).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane: „Službeni glasnik RS“, broj 110/2023

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilozi

Prilog 1 – Nutritivne izjave i uslovi koji se na njih primenjuju
Prilog 2 – Lista odobrenih zdravstvenih isprava
Prilog 2a – Zdravstvene izjave koje su utemeljene na naučnim dokazima novijeg razvoja i koje uključuju zahtev za zaštitom vlasničkih podataka
Prilog 3 – Obrazac za podnošenje obaveštenja Ministarstvu zdravlja o proizvodu sa zdravstvenom izjavom

Podelite: