Објављен „Службени гласник РС“ број 103 од 26.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2018. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од новембра 2017. до октобра 2018. године
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК o воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 103 од 26.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12608/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12609/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12613/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК o воћним соковима и одређеним сродним производима намењеним за људску употребу
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз робе двоструке намене
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржају извештаја о извозу и увозу робе двоструке намене, пруженој брокерској услузи и техничкој помоћи
 • ПРАВИЛНИК о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране
 • ПРАВИЛНИК о начину остваривања права на специјална помагала за читање и писање која се обезбеђују из средстава Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2018. години
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-257/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-47/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама број 57691/09 и 19719/10, ЈКП Водовод Краљево против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 34929/16, Музафера Бихорац Хајдарагић против Србије
 • ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-1280/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење хелидрома
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о инспекцији Комисије у области обезбеђивања у цивилном ваздухопловству
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 154 од 29. новембра 2018. године
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 153 од 29. новембра 2018. године
 • ОДЛУКА o изменама и допунама Правилника о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2018. године
 • ПОДАТАК о просечној заради у Републици Србији исплаћеној за период од новембра 2017. до октобра 2018. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Зрењанина
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Кнић
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Чока
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Топола
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бојник
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Велико Градиште
 • ОДЛУКА o матичним подручјима на територији општине Богатић
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бач
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава”, Бач
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Шид
ОГЛАСИ

Поделите: