Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate

„Službeni glasnik RS“, broj 28/2016

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupanje Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug (u daljem tekstu: dugovani porez).

Član 2.

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza (u daljem tekstu: zahtev) poreski obveznik može podneti samo jednom, i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

Od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno zaključenja sporazuma o plaćanju dugovanog poreza, uz obračunatu kamatu na taj dug, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, bez davanja sredstava obezbeđenja, ima poreski obveznik ako mu dugovani porez, koji u sebi ne sadrži kamatu iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 1.500.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku kome dugovani porez, prelazi iznos propisan stavom 1. ovog člana, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad iznosa propisanog stavom 1. ovog člana, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Član 4.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odlučuje:

1) ministar nadležan za poslove finansija ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže.

Poreska uprava rešenjem, odnosno sporazumom o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, odobrava poreskom obvezniku odlaganje plaćanja dugovanog poreza, najduže do 60 meseci.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

1) pravno lice:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 1.000.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

2) preduzetnika:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 300.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata;

3) fizičko lice:

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza – najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza – najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza – najviše 60 rata.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza nadležni organ od poreskog obveznika može tražiti i druge raspoložive informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za utvrđivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza.

Član 5.

U periodu plaćanja dugovanog poreza, do isplate tog duga u potpunosti, poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate utvrđene rešenjem Poreske uprave, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza i u tom periodu se obračunava kamata na dugovani porez po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

U slučaju izmene referentne kamatne stope Narodne banke Srbije, poreski obveznik je dužan da primeni noveliranu stopu referentne kamatne stope, a Poreska uprava je dužna da na svojoj internet strani objavi podatak o visini referentne kamatne stope i od kada se ta stopa primenjuje, najkasnije u roku od pet dana od dana objavljivanja odluke o izmeni referentne kamatne stope Narodne banke Srbije.

Ako poreski obveznik ne obračuna visinu i ne plati kamatu shodno stavu 2. ovog člana, smatraće se da taj obveznik izmiruje obaveze u skladu sa rešenjem, odnosno sporazumom o plaćanju dugovanog poreza, ukoliko razliku iznosa duga po tom osnovu plati najkasnije do isteka perioda u kom se vrši otpis pripadajuće kamate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Član 6.

Zahtev mogu podneti i:

1) poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni glasnik RS”, broj 119/12);

2) poreski obveznici koji su do 4. marta 2016. godine podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) i kojima nije odlučeno po tom zahtevu;

3) poreski obveznici koji su shodno odredbama Zakona stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza;

4) poreski obveznici kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama Zakona.

Ustanovljena sredstva obezbeđenja u postupku odlučivanja odlaganja plaćanja iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava nije dužna da vrati poreskom obvezniku i ta sredstva obezbeđenja primenjivaće se i u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 7.

Poreskom obvezniku koji:

1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ne izmiri sve tekuće obaveze dospele od dana podnošenja zahteva do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza ili

2) se ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili

3) u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu ili

4) ne obračuna i ne plati kamatu u skladu sa članom 5. ovog pravilnika,

Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac ZOPDP

Podelite: