Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 15.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 15.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2016. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2016. години
 • ОДЛУКА о укидању ванредне ситуације на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА о проглашењу престанка елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о именовању Комитета за управљање јавним дугом и средствима финансијске имовине Републике Србије под управљањем
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2016. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01281/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01611/2014-22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0163/2014-11
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, број O2-2/2016
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, број О5-1/2016
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, број О6-3/2012
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о овлашћењу за обављање послова из области заштите од зрачења, број О5-3/2012
 • ТАРИФА такси за пружање услуга Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Друге организације
 • АНЕКС 1 Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Привредног друштва за производњу, ремонт и монтажу машина и опреме „ПРИМ” д.о.о. Костолац
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Привредног друштва за геолошка истраживања и пројектовање „Георад” д.о.о. Дрмно
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Привредног друштва за транспортне услуге, одржавање и оправку моторних возила „Аутотранспорт” д.о.о. Костолац
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности зоохигијене „Зоохигијена Ћуприја”, Ћуприја
ОГЛАСИ

Поделите: