Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 28 od 15.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 28 od 15.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini
 • ODLUKA o ukidanju vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije
 • ODLUKA o proglašenju prestanka elementarne nepogode
 • ODLUKA o imenovanju Komiteta za upravljanje javnim dugom i sredstvima finansijske imovine Republike Srbije pod upravljanjem
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2016. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podsticajima za očuvanje životinjskih genetičkih resursa
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01281/2014-22
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka, broj 740-05-01611/2014-22
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0163/2014-11
 • REŠENJE o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja, broj O2-2/2016
 • REŠENJE o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja, broj O5-1/2016
 • REŠENJE o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja, broj O6-3/2012
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja, broj O5-3/2012
 • TARIFA taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
Druge organizacije
 • ANEKS 1 Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
 • ODLUKA o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za proizvodnju, remont i montažu mašina i opreme „PRIM” d.o.o. Kostolac
 • ODLUKA o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za geološka istraživanja i projektovanje „Georad” d.o.o. Drmno
 • ODLUKA o izmeni Osnivačkog akta Privrednog društva za transportne usluge, održavanje i opravku motornih vozila „Autotransport” d.o.o. Kostolac
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti zoohigijene „Zoohigijena Ćuprija”, Ćuprija
OGLASI

Podelite: