Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате

„Службени гласник РС“, број 28/2016

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује поступање Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате најдуже до 60 месеци, за дуговани порез највише до износа од 2.000.000 динара, који у себи не садржи камату за тај дуг (у даљем тексту: дуговани порез).

Члан 2.

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза (у даљем тексту: захтев) порески обвезник може поднети само једном, и то почев од 1. априла 2016. године и најкасније до 4. јула 2016. године.

Захтев могу поднети порески обвезници који имају дуговани порез који не прелази 2.000.000 динара и у себи не садржи камату, а који је доспео за плаћање до 4. марта 2016. године и као такав евидентиран у пореском рачуноводству Пореске управе, укључујући и пореске обвезнике којима је Пореска управа по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза до 4. марта 2016. године, као и порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза и којима преостали неплаћени дуговани порез не прелази 2.000.000 динара и у себи не садржи камату.

До дана подношења захтева, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 4. марта 2016. године и о томе пружи доказ приликом подношења захтева, што уједно представља и услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза.

Од дана подношења захтева до дана доношења решења, односно споразума о плаћању дугованог пореза, порески обвезник је дужан да измири све текуће обавезе доспеле у том периоду, најкасније у року од 30 дана од дана достављања решења, односно закључења споразума о плаћању дугованог пореза, уз обрачунату камату на тај дуг, у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Захтев се подноси на Обрасцу ЗОПДП, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

Право на одлагање плаћања дугованог пореза, без давања средстава обезбеђења, има порески обвезник ако му дуговани порез, који у себи не садржи камату износи, и то:

1) за правно лице – до 1.500.000 динара;

2) за предузетника – до 1.500.000 динара;

3) за физичко лице – до 200.000 динара.

Пореском обвезнику коме дуговани порез, прелази износ прописан ставом 1. овог члана, у поступку одлучивања о средству обезбеђења опредељује се средство обезбеђења које одговара износу дугованог пореза изнад износа прописаног ставом 1. овог члана, у који се урачунава и износ припадајуће камате на тај део дуга.

Члан 4.

О одлагању плаћања дугованог пореза, одлучује:

1) министар надлежан за послове финансија или лице које он овласти – на основу писменог предлога руководиоца организационе јединице Пореске управе према главном месту пословања, односно месту пребивалишта пореског обвезника – осим за изворне јавне приходе јединица локалне самоуправе;

2) градоначелник, односно председник општине, односно лице које он овласти, јединице локалне самоуправе којој припадају изворни јавни приходи чија наплата се одлаже.

Пореска управа решењем, односно споразумом о одлагању плаћања дугованог пореза, одобрава пореском обвезнику одлагање плаћања дугованог пореза, најдуже до 60 месеци.

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза одређивање броја рата за одлагање дугованог пореза врши се на основу висине износа дугованог пореза чије одлагање се тражи, као и економске способности пореског обвезника у погледу могућности редовног измиривања текућих обавеза и месечне рате одложеног дугованог пореза, али тако да број месечних рата износи за:

1) правно лице:

(1) до 100.000 динара дугованог пореза – највише 30 рата;

(2) од 100.001 до 500.000 динара дугованог пореза – највише 40 рата;

(3) од 500.001 до 1.000.000 динара дугованог пореза – највише 50 рата;

(4) преко 1.000.000 динара дугованог пореза – највише 60 рата;

2) предузетника:

(1) до 100.000 динара дугованог пореза – највише 30 рата;

(2) од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза – највише 40 рата;

(3) од 200.001 до 300.000 динара дугованог пореза – највише 50 рата;

(4) преко 300.000 динара дугованог пореза – највише 60 рата;

3) физичко лице:

(1) до 50.000 динара дугованог пореза – највише 30 рата;

(2) од 50.001 до 100.000 динара дугованог пореза – највише 40 рата;

(3) од 100.001 до 200.000 динара дугованог пореза – највише 50 рата;

(4) преко 200.000 динара дугованог пореза – највише 60 рата.

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза надлежни орган од пореског обвезника може тражити и друге расположиве информације неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја за утврђивање броја рата за одлагање дугованог пореза.

Члан 5.

У периоду плаћања дугованог пореза, до исплате тог дуга у потпуности, порески обвезник је дужан да редовно измирује текуће обавезе доспеле за плаћање и рате утврђене решењем Пореске управе, односно споразумом о плаћању дугованог пореза и у том периоду се обрачунава камата на дуговани порез по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

У случају измене референтне каматне стопе Народне банке Србије, порески обвезник је дужан да примени новелирану стопу референтне каматне стопе, а Пореска управа је дужна да на својој интернет страни објави податак о висини референтне каматне стопе и од када се та стопа примењује, најкасније у року од пет дана од дана објављивања одлуке о измени референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Ако порески обвезник не обрачуна висину и не плати камату сходно ставу 2. овог члана, сматраће се да тај обвезник измирује обавезе у складу са решењем, односно споразумом о плаћању дугованог пореза, уколико разлику износа дуга по том основу плати најкасније до истека периода у ком се врши отпис припадајуће камате, у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Пореском обвезнику који редовно измирује рате дугованог пореза, укључујући и текуће обавезе у складу са законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.

У случају када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

Члан 6.

Захтев могу поднети и:

1) порески обвезници који су стекли право на одлагање плаћања главног пореског дуга на 24 месечне рате у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС”, број 119/12);

2) порески обвезници који су до 4. марта 2016. године поднели захтев за одлагање плаћања дугованог пореза сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење и 112/15 – у даљем тексту: Закон) и којима није одлучено по том захтеву;

3) порески обвезници који су сходно одредбама Закона стекли право на одлагање плаћања дугованог пореза;

4) порески обвезници којима је Пореска управа по службеној дужности поништила споразум, односно укинула решење о одлагању плаћања дугованог пореза сходно одредбама Закона.

Установљена средства обезбеђења у поступку одлучивања одлагања плаћања из става 1. овог члана, Пореска управа није дужна да врати пореском обвезнику и та средства обезбеђења примењиваће се и у поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза, у складу са овим правилником.

Члан 7.

Пореском обвезнику који:

1) у року од 30 дана од дана достављања решења, односно споразума о одлагању плаћања дугованог пореза, не измири све текуће обавезе доспеле од дана подношења захтева до дана доношења решења, односно споразума о плаћању дугованог пореза или

2) се не придржава рокова из споразума, односно решења о одлагању плаћања дугованог пореза или

3) у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу или

4) не обрачуна и не плати камату у складу са чланом 5. овог правилника,

Пореска управа ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и неплаћени дуговани порез, укључујући и неплаћену камату на тај дуг, без одлагања наплатити из средстава обезбеђења, односно у поступку принудне наплате, у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образац ЗОПДП

Поделите: