Обавештење Пореске управе о одлагању плаћања дугованог пореза и доприноса у складу са Уредбом и Закључком

Одредбама Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19 („Службени гласник РС“ бр. 156/20, у даљем тексту: Уредба о одлагању плаћања) прописан је начин одлагања плаћања пореза и доприноса привредним субјектима који су се определили за одлагање доспелости за плаћање пореских обавеза у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID -19 („Службени гласник РС“, бр. 54/20, 60/20 и 65/20 – др. Закон, у даљем тексту: Уредба) и Закључком Владе („Службени гласник РС“, бр. 104/20 и 106/20, у даљем тексту: Закључак).

Пример обавештења ПУ

На основу наведених аката, обавештавамо да Пореска управа спроводи одговарајуће активности и радње у циљу спровођења одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса привредним субјектима и то:

1. Предузетницима паушалцима за 4 месечне аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности.

2. Привредним субјектима за порез и доприносе на зараде и накнаде зарада, као и за порез и доприносе на личну зараду предузетника и предузетника пољопривредника а који су се определили за одлагање доспелости подношењем пореске пријаве ППП-ПД са исказаним датумом плаћања 04.01.2021. године и 05.01.2021. године.

3. Поступком одлагања плаћања ће бити обухваћен порески дуг на рачуну 4848 и прописаним рачунима пореза и доприноса за паушално опорезоване обвезнике.

4. Уколико је обвезник делимично измирио пореску обавезу, одлагањем плаћања ће бити обухваћен преостали износ пореског дуга.

5. Уколико је обвезник у потпуности измирио пореску обавезу, сходно Уредби и нема исказани порески дуг, у том случају не постоји износ за одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса.

6. Предузетницима паушалцима одлаже се плаћање пореских обавеза на 24 једнаке месечне рате без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе.

7. Укупан износ доспелих обавеза по основу пореза и доприноса на зараде, накнаде зарада и личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника, одлаже се на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања тих обавеза, тако да прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

8. Привредним субјектима који у прописаном року поднесу коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, извршиће се одлагање плаћања аконтација пореза на добит правних лица у висини аконтација пореза на добит правних лица чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави по основу пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске, у коначној пореској пријави за порески период који започиње или се завршава у 2020. години. Прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње у 2020. години, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Изузетно, за обвезнике са пословном годином различитом од календарске који су коначну пореску пријаву поднели до 31. јануара 2021. године, а чији се порески период завршава у 2020. години, прва рата доспева 10. фебруара 2021. године, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 2.000 динара.

9. Привредним субјектима који у прописаном року поднесу коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, извршиће се одлагање плаћања у висини аконтација пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности чија је доспелост за плаћање одложена у складу са Уредбом, односно Закључком, а највише до висине износа неплаћене пореске обавезе која је обрачуната у коначној пореској пријави за 2020. годину. Прва рата доспева 10. у наредном месецу у односу на месец у коме је поднета коначна пореска пријава пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, а свака наредна рата доспева истог датума у месецима који следе. Месечна рата не може бити мања од 1.000 динара.

10. Привредни субјекти који у прописаном року не поднесу коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, односно коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, не могу остварити право на одлагање плаћања пореза на добит правних лица и пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности.

11. Привредни субјекти могу и пре истека рока за плаћање одложене рате да у целости исплате дуговани порез и доприносе који су предмет одлагања плаћања.

12. Привредни субјекти који у периоду одлагања плаћања, не измири рату у прописаним роковима, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања и целокупни преостали порески дуг доспева даном губитка права на одлагање плаћања. Надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом, сходно одредбама закона којим се уређују порески поступак и пореска администрација.

У наредним данима, а најкасније до 15. јануара текуће године, свим привредним субјектима који испуњавају услове у складу са Уредбом, одредбама Уредбе о одлагању плаћања и Закључком, биће постављено обавештење у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Обавештење садржи податке о укупном износу дугованог пореза и доприноса на рачуну 4848 и прописаним рачунима пореза и доприноса за паушално опорезоване обвезнике, броју рата, износу рате, датуму доспећа рате, броју одобрења за плаћање (БОП) и рачуну за уплату.  

Пореска управа обавештава привредне субјекте да су у обавези да редовно измирују пореске обавезе, као и да се придржавају прописаних рокова за плаћање рата дугованог пореза и доприноса у складу са Уредбом о одлагању плаћања.

Извор: Пореска управа

Поделите: