Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност
(важи до 30.06.2021.)

„Службени гласник РС“, број 84/2015

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и поступак одобравања пореског пуномоћства из члана 10а Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 83/15 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Порески пуномоћник страног лица може бити физичко лице, укључујући и предузетника, односно правно лице које испуњава услове из члана 10а Закона, и то:

1) да има пребивалиште, односно седиште у Републици;

2) да је евидентирани обвезник ПДВ најмање 12 месеци пре подношења захтева за одобравање пореског пуномоћства;

3) да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности које утврђује Пореска управа;

4) да није правоснажно осуђено за пореско кривично дело.

Члан 3.

Лице из члана 2. став 1. овог правилника подноси захтев за одобравање пореског пуномоћства Пореској управи – Централи, на Обрасцу ЗПППДВ – Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о:

1) називу, односно имену и презимену страног лица;

2) имену и презимену одговорног лица у страном правном лицу;

3) адреси седишта, односно пребивалишта страног лица;

4) броју под којим је страно лице евидентирано за обавезу плаћања ПДВ код надлежног органа у држави у којој има седиште, односно пребивалиште и називу тог органа;

5) ПИБ-у, односно ЕБС-у, који је страном лицу доделио надлежни орган Републике;

6) називу, односно имену и презимену пуномоћника;

7) имену и презимену одговорног лица у правном лицу – пуномоћнику;

8) адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника;

9) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника;

10) ЈМБГ-у, а у недостатку ЈМБГ-а броју пасоша одговорног лица у правном лицу – пуномоћнику;

11) месту и датуму подношења захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) доказ о пребивалишту, односно седишту пуномоћника;

2) доказ о неосуђиваности пуномоћника за пореско кривично дело;

3) документ којим се потврђује да је страно лице које је дало пуномоћје обвезник ПДВ у држави у којој има седиште, односно пребивалиште;

4) пуномоћје оверено од стране лица надлежног за оверу (суд, јавни бележник и др.) којим се пуномоћник овлашћује за обављање свих послова у вези са испуњавањем обавеза и остваривањем права које страно лице у складу са Законом има као обвезник ПДВ.

Пореска управа – Централа решењем одлучује о захтеву за одобравање пореског пуномоћства у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 4.

Пореска управа – Централа води регистар пореских пуномоћника и на својој интернет страни објављује податке о:

1) називу, односно имену и презимену пореског пуномоћника;

2) адреси седишта, односно пребивалишта пореског пуномоћника;

3) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пореског пуномоћника;

4) датуму доношења решења којим је одобрено пореско пуномоћство;

5) називу, односно имену и презимену страног лица чијем је пуномоћнику одобрено пореско пуномоћство;

6) датуму престанка пореског пуномоћства.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: