Правилник о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима

„Службени гласник РС“, број 67/2022

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима које Пореска управа утврђује решењем, сагласно члану 5. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21) и члану 21. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 118/21).

Члан 2.

Јавним приходима из члана 1. овог правилника сматрају се порез на доходак грађана на приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад, на које се порез плаћа самоопорезивањем и допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и допринос за обавезно здравствено осигурање (у даљем тексту: припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање) на приходе по основу уговорене накнаде која се остварује од лица које приликом исплате накнаде није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса сагласно члану 64в Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 и 118/21).

Члан 3.

Надлежним органима из члана 1. овог правилника сматрају се Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Републички фонд за здравствено осигурање.

Члан 4.

Пореска управа решењем утврђује, посебно за сваку годину, порез на доходак грађана на приходе по основу уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад на које се порез плаћа самоопорезивањем и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање на приходе по основу уговорене накнаде која се остварује од лица које приликом исплате накнаде није обвезник обрачунавања и плаћања доприноса, остварене у периоду почев од 1. јануара 2015. године закључно са 31. децембром 2022. године, уколико није:

– наступила застарелост утврђивања пореске обавезе у складу са прописима који су били на снази у моменту остваривања прихода, или

– правоснажно окончан поступак утврђивања пореске обавезе, или

– пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21) плаћена пореска обавеза у складу са прописима који су били на снази на дан настанка пореске обавезе.

Члан 5.

Порез на доходак грађана и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање који су утврђени решењем Пореске управе сагласно члану 4. овог правилника, уплаћују се на рачун за обједињену наплату прихода број: 840-4848-37 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку и самоопорезивањем, осим на приходе од самосталне делатности, или за електронско плаћање на рачун број: 840000000000484837, сагласно правилнику којим се прописују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода.

Члан 6.

Пореска управа доставља Централном регистру обавезног социјалног осигурања податке о физичком лицу које је остварило приходе из члана 4. овог правилника и о обрачунатим и плаћеним припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање на те приходе, за које је решењем Пореске управе утврђен порез на доходак грађана и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање.

Подаци из става 1. овог члана достављају се посебно за сваку годину за коју су решењем Пореске управе утврђени припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање.

Подаци из става 1. овог члана достављају се Централном регистру обавезног социјалног осигурања, у електронском облику на дневном нивоу, путем успостављених канала размене на начин дефинисаним протоколом о размени података између Пореске управе и Централног регистра обавезног социјалног осигурања „Размена података ПУ – ЦРОСО – Структура података, динамика, начин размене”.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и Републички фонд за здравствено осигурање преузимају од Централног регистра обавезног социјалног осигурања податке из става 1. овог члана.

Члан 7.

Врсте припадајућих доприноса за обавезно социјално осигурање за које постоји обавеза плаћања, Пореска управа утврђује на основу података из евиденције коју води Централни регистар обавезног социјалног осигурања о основу осигурања физичког лица, према податку о осигурању на дан 1. јануара године за коју се решењем утврђују обавезе из члана 4. овог правилника.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: