План рада теренске контроле Пореске управе за 2017. годину

Сектор за контролу Пореске управе у плану рада теренске контроле за 2017. годину предвиђа следеће делове годишњег плана:

 • део плана контроле сачињен на бази анализе ризика;
 • део плана контрола по захтевима и пријавама других државних органа (МУП, тужилажтво, судови, инспекцијске службе), организационих делова Пореске управе и пријава грађана, упућених Централи Пореске управе;
 • део плана контрола за 2017. годину по плановима, пријавама и другим захтевима који се сачињава у филијалама Пореске
  управе.
1. Део плана контрола сачињен на бази анализе ризика

Основне претпоставке за израду годишњег плана контрола, коришћењем анализе ризика, јесу да у Централи Пореске управе постоји развијен систем анализе ризика и организована база података на коју се примењују методе и технике вредновања ризика и критеријуми за избор пореских обвезника за контролу. Поред тога постоји и одржава се база података чији подаци служе за идентификовање вредности ризика и избор пореских обвезника за контролу, пре свега када се ради о ПДВ.

Развијени систем анализе ризика представља део система за планирање, спровођење и анализу резултата контрола чиме се стварају услови да планиране контроле буду компатибилне другим деловима овог система. То посебно важи за праћење извршења плана контрола и предузимање одређених активности за његово извршење.

Анализа ризика је развијена за ПДВ као основни порески облик, али су контроле код пореских обвезника који су изабрани на основу критеријума за ПДВ свеобухватне, односно поред контроле ПДВ, контролом су обухваћени и други порески облици, и то првенствено порез на добит и порези по одбитку.

У оквиру овог дела плана контрола се планира 60% укупних расположивих ефективних сати радног времена инспектора, и то:

 • контроле планиране на основу анализе ризика, на основу припадности секторима делатности – 2.535 контрола односно 244.160 ефективних сати (просечно око 96 сати);
 • контроле повраћаја ПДВ и кредита – 840 контрола односно 25.450 ефективних сати (просечно око 30 сати) и
 • контроле планиране на основу анализе ризика, чији ће се избор обавити у току 2017. године – 1.682 контроле односно 185.780 ефективних сати (просечно око 110 сати).
2. Део плана контрола по захтевима и пријавама других органа упућених Централи Пореске управе

Полазећи од искустава из претходних година и неопходности вршења контрола које нису везане за анализу ризика у Централи Пореске управе, планира се вршење 1.200 следећих врста контрола:

 • контроле по захтевима других министарстава, а у складу са Законом о инспекцијском надзору – 200 контрола,
 • контроле по захтевима других државних органа и организација – 250 контрола,
 • контроле по захтеву Сектора пореске полиције и других организационих делова Пореске управе – 500 контрола и
 • контроле по пријавама грађана, правних лица и предузетника – 250 обвезника.

За извршење ових контрола је планирано око 60.000 радних часова, односно просечно 50 часова по контроли.

3. Део плана контрола по плановима, пријавама и другим захтевима који се сачињава у организационим јединицама Пореске управе (филијале)

На планиране и непланиране контроле, које се обављају у филијалама, не може се утрошити више од 40% ефективног радног времена инспектора и то 303.610 радних сати.

У оквиру наведеног радног времена теренска пореска контрола у филијалама Пореске управе ће обављати следеће контроле:

 • контроле по плановима контрола филијале Пореске управе,
 • контроле по предлогу канцеларијске контроле у филијали,
 • контроле по предлогу Одељења за наплату у филијали,
 • контроле по захтеву других филијала/ЦВПО (замолнице, пријаве…),
 • контроле по пријавама државних органа, правних и физичких лица, упућених Регионалним одељењима и филијалама Пореске
  управе,
 • акцијске контроле у организацији Регионалних одељења и филијала (контроле издавања исечака преко фискалних каса),
 • контрола исправности рада, техничких прегледа и преноса података из фискалних каса,
 • евидентирање стања и кретања робе у акцизним складиштима.

Саопштење Пореске управе о плану рада теренске контроле за 2017. годину у целости можете прочитати овде.

Поделите: