Plaćanje akontacije poreza na dobit u slučaju promene opštine poslovnog sedišta

Poreski obveznici koji u toku poslovne godine promene poslovno sedište sa teritorije jedne opštine na drugu, prilikom plaćanja akontacija poreza na dobit koriste isti broj odobrenja. Izračunava se novi kontrolni broj po modelu 97 i to unosom nove šifre opštine (tri cifre) i prethodno dodeljenog broja od strane Poreske uprave (četrnaest cifara).

U nastavku prenosimo obaveštenje Poreske uprave u celosti:

„U slučaju promene poslovnog sedišta poreskog obveznika, plaćanje akontacija poreza na dobit za tekući poreski period vrši se prema nivou uplate sa trocifrenim brojem opštine iz kolone 4 Priloga 3 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“ br. 104/11,…,105/15), i to ako je promena sedišta izvršena do 15-og u mesecu počev od uplate akontacije za mesec u kojem je izvršena promena sa šifrom nove opštine (u kojoj je novo sedište), a ako je promena sedišta izvršena posle 16-og u mesecu uplata akontacija sa novom šifrom opštine (šifra opštine posle promene sedišta) počinje od dana dospeća akontacije za naredni mesec u odnosu na mesec u kojem je izvršena promena sedišta.

Poziv na broj odobrenja plaćanja dodeljen u Obaveštenju o uspešnom prijemu poreske prijave elektronskim putem za prethodni poreski period je sledeće strukture: kontrolni broj po modelu 97 (dve cifre), šifra opštine (tri cifre) i broj dodeljen od strane Poreske uprave (četrnaest cifara).

Poreski obveznici koji u toku poslovne godine promene poslovno sedište sa teritorije jedne opštine na drugu, prilikom plaćanja akontacija koriste isti broj odobrenja za plaćanje akontacija uz izračunavanje novog kontrolnog broja po modelu 97 i to unosom nove šifre opštine (tri cifre) i prethodno dodeljenog broja od strane Poreske uprave (četrnaest cifara).“

Podelite: