Паушално опорезивање од 2020. године – најчешћа питања и одговори

Садржај

У овом делу је омогућена брза и једноставна претрага питања и одговора који се налазе у наставку текста. У поље Претрага упишите тражени појам и аутоматски ће се у табели приказати питања и одговори у којима се тражени појам појављује:

 
1. Да ли постојећи предузетници остварују право на пореске олакшице у складу са Уредбом која је у примени од 1. јануара 2020. године?

Сви постојећи предузетници који имају право на пореску олакшицу по основу времена протеклог од регистрације или старости обвезника и његове радне способности од 01. јануара 2020. користе умањење пореске основице до истека рока прописаних Уредбом.

2. Да ли имам право на коришћење пореске олакшице ако сам био регистрован за предузетничку делатност у претходних 18 месеци?

Обвезник (предузетник паушалац и предузетник који води пословне књиге) који је у периоду краћем од 18 месеци пре регистрације по основу које се утврђује обавеза био регистрован код надлежне организације за обављање делатности, не сматра се новооснованим предузетником и не остварује право на умањење на основу времена које је протекло од регистрације.

3. Који се коефицијент примењује за предузетника млађег од 30 година и у случају оснивања предузетничке делатности у задње три године?

За обвезнике млађе од 30 година, а који су основали радњу у претходне 3 године, примењује се коефицијент за 2023. годину (за обрачун пореских обавеза за 2020. годину и наредне године).

4. Да ли постоји ограничење у погледу раста пореских обавеза у односу на претходну годину?

Иако применом формуле највећи број обвезника остаје унутар умерених износа промене, постоје обвезници код којих примена објективне формуле доводи до већих промена у износу пореске обавезе. Из разлога обезбеђивања предвидљивости пореског система, прописано је да се пореска обавеза у једној години не може повећати за више од 10% у односу на претходну годину као последица преласка са постојећег система опорезивања на утврђивање основице на основу објективне формуле. Ограничење у погледу увећања се не односи на промене у износу основице које су резултат промене у погледу шифре делатности, општине и места на којем је предузетник регистрован.

5. Како ће се применити опорезивање у случају да обрачун искаже значајно умањење пореске основице у односу на претходну годину?

У случају да применом објективне формуле долази до смањења пореске основице за обвезника, умањење се примењује у пуном износу у првој години примене формуле.

6. Да ли се увећава пореска основица по основу запошљавања нових радника?

Не. Уредба од 1. јануара 2020. године прописује увећање пореске основице само по основу примене елемента формуле који се односи на место на коме је предузетник регистрован, и то само за поједине делатности (фризери, фотографске радње, фотокопирнице, козметички салони и сл.), код којих је од утицаја зона на територији општине на којој обављају делатност. Увећање пореске основице (коефицијент виши од 1) се односи само на пословање у зони највише вредности непокретности, док пословање у осталим зонама не доприноси увећању обавезе, односно чак је и смањује.

Сви остали елементи (старост обвезника и његова радна способност или време које је протекло од регистрације) умањују полазну основицу.

7. Ако имам регистровану делатност и спадам у старе занате, да ли остварујем право на остале пореске олакшице (по основу старости или времена које је протекло од регистрације)?

Не. Кумулативни производ коефицијената не може бити мањи од 0,5, односно максимално умањење по основу пореских олакшица износи 50% полазне основице. Имајући у виду да шифра делатности која спада у старе занате, уметничке занате или послове домаће радиности већ примењује коефицијент 0,5, није могуће даље умањење пореске обавезе.

8. Како сам опорезован ако сам привремено затворио предузетничку делатност у 2017. или 2018. години?

Уредбом је предвиђено да се и за обвезника који настави да обавља делатност (након привременог прекида обављања делатности од 01.01.2017. године), основица формира применом објективне формуле, с тим што се, ако се применом формуле долази до увећања основице веће од 10% у односу на ниво последње познате и утврђене пореске основице, примењује увећање максимално за 10%, а у циљу подстицања наставка предузетничке активности. Предузетник паушалац подноси пријаву за наставак обављања делатности (Основ за пријаву 16 – наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности).

9. Да ли и када подносим захтев за паушално опорезивање?

Предузетник који испуњава услове за паушално опорезивање прописане одредбама Закона о порезу на доходак грађана, може поднети захтев за паушално опорезивање Пореској управи.

Услови који се морају испунити су следећи:

1. обављање предузетничке активности са шифром делатности која је наведена у Прилогу 1 Уредбе,

2. да у делатност не улажу друга лица,

3. промет мора бити остварен у износу мањем од 6 милиона динара у пословној години,

4. предузетник није обвезник ПДВ.

Захтев за паушално опорезивање може се поднети, од 01.01.2020. године, у електронском облику, преко портала Пореске управе:

1. до 31. октобра текуће године за наредну годину (последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана измењен је рок за подношење захтева за паушално опорезивање са датума 30. новембар на датум 31. октобар), у циљу преласка из режима вођења пословних књига у паушално опорезивање.

2. у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

3. у року од пет дана од дана регистрације за лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјекта (адвокати у Адвокатској комори).

10. Ако се региструјем у АПР, да ли подносим захтев за паушално опорезивање?

Лице које започне обављање делатности, подноси захтев за паушално опорезивање искључиво у Агенцији за привредне регистре (АПР) у моменту регистрације, опредељујући се у пријави за регистрацију (Образац ЈРППС), означавајући поље да жели да буде паушалац, а АПР ће тај захтев проследити Пореској управи.

11. Ако нисам означио поље за паушално опорезивање приликом регистрације, да ли могу у року од 15 дана да поднесем захтев Пореској управи?

Уколико се новоосновани предузетник не определи за паушално опорезивање у моменту регистрације у АПР, не постоји могућност накнадног подношења захтева за паушално опорезивање за текућу годину. У том случају, обвезник ће бити у режиму вођења пословних књига, а уколико жели, може поднети захтев за паушално опорезивање до 31. октобра текуће године за наредну пословну годину.

12. Да ли новоосновани предузетник подноси пореску пријаву ППДГ-1Р?

Новоосновани предузетник нема обавезу подношења пореске пријаве ППДГ-1Р, односно пријава за регистрацију (Образац ЈРППС) у АПР се сматра поднетом пореском пријавом (у наведеној регистрационој пријави уносом одговарајуће шифре делатности и означавањем одговарајућег поља, новоосновани предузетник се опредељује да буде паушално опорезован).

13. Да ли новоосновани адвокат подноси захтев за паушално опорезивање и пореску пријаву ППДГ-1Р?

Новорегистровани адвокати (обзиром да се региструју у Адвокатској комори, а не у АПР) морају поднети захтев за паушално опорезивање (у року од 5 дана од дана оснивања) и пореску пријаву ППДГ-1Р (у року од 15 дана од дана регистрације). Захтев за паушално опорезивање и пореска пријава ППДГ-1Р се подносе у електронском облику преко портала Пореске управе.

14. Да ли паушалци који су већ регистровани треба после 1. јануара да поднесу нове пореске пријаве да би им се утврдила нова основица?

Не. Предузетницима паушалцима који су већ регистровани, обавезе у погледу пореза и доприноса биће утврђиване решењима Пореске управе без обавезе подношења посебне пореске пријаве. Све податке који су потребни за доношење решења, Пореска управа преузима из регистрационих пријава које се достављају АПР-у и из евиденција других надлежних органа.

15. У случају да не постоји промена у обављању делатности, да ли постоји обавеза подношења пореске пријаве у наредној пословној години?

За наредну пословну годину обвезник не подноси пореску пријаву, осим у случају промене услова од којих зависи право на паушално опорезивање и висина утврђене пореске обавезе (нпр. промена шифре делатности или промена места и општине обављања делатности). Значи, код предузетника који је у 2019. години плаћао порез и доприносе на паушално утврђени приход од обављања самосталне делатности, а закључно са 31. децембром 2019. године нема измене услова и обима пословања, не постоји обавеза да од 1. јануара 2020. године поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р.

16. Ако затворим предузетничку делатност у АПР, да ли подносим пореску пријаву?

Предузетник паушалац који у току године престане, односно прекине обављање самосталне делатности, дужан је да о томе обавести порески орган подношењем пореске пријаве у року од 30 дана од дана престанка, односно прекида обављања самосталне делатности.

17. Да ли подносим пореску пријаву у случају да променим шифру делатности?

Предузетник који порез плаћа на паушални приход, коме се у току године измени обим пословања, односно промета и други услови од утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе (нпр. промена шифре делатности), дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније до 31. јануара наредне године.

Дакле, уколико предузетник задржава статус паушално опорезованог обвезника, али је дошло до промене која утиче на висину паушалног прихода (нпр. предузетник је извршио промену шифре делатности), подноси пореску пријаву ППДГ-1Р (основ за пријаву – 24, врста пореске обавезе – 3) до 31.01. наредне пословне године у односу на годину у којој је извршио промену шифре делатности.

18. Ако сам прешао промет од 6 милиона у текућој години, да ли подносим пореску пријаву?

Предузетник који порез плаћа на паушални приход, али коме се у текућој пословној години значајније измени обим пословања (значи, предузетник више не испуњава услов да може бити паушално опорезован из разлога преласка промета од 6 милиона динара), дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-1С, најкасније до 31. јануара наредне године. Такође, порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р (Основ подношења 6 – прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход) у року од 15 дана од дана настанка промене (на основу поднете пријаве ППДГ-1Р, порески орган ће донети коначно решење о пореским обавезама за претходну годину).

19. У којим случајевима морам поднети пореску пријаву ППДГ-1Р?

Предузетник паушалац дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-1Р у следећим случајевима:

Основ подношења 3 – престанак обављања самосталне делатности;

Основ подношења 4 – прекид обављања самосталне делатности;

Основ подношења 6 – прелазак из паушалног опорезивања у опорезивање на стварни приход;

Основ подношења 7 – промена основа осигурања;

Основ подношења 16 – наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности;

Основ подношења 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање;

Основ подношења 18 – наставак плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање у периоду прекида обављања самосталне делатности;

Основ подношења 19 – обављање делатности преко овлашћеног пословође за време остваривања накнаде зараде због породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;

Основ подношења 20 – промена власника радње;

Основ подношења 21 – наставак обављања самосталне делатности након престанка обављања делатности преко овлашћеног пословође;

Основ подношења 23 – престанак плаћања доприноса у периоду прекида обављања самосталне делатности;

Основ подношења 24 – промена шифре делатности;

Основ подношења 24 – измена обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања.

Обвезник подноси пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику, преко портала Пореске управе, у року од 15 дана од дана настанка промене, у којој ће између осталог, у поље 1.1 а – Основ за пријаву – унети прописану ознаку једне од наведених врста промене.

20. У ком року се доноси решење о утврђеној пореској обавези за новооснованог предузетника?

За новоосноване пореске обвезнике који се региструју преко АПР и који захтев за паушално опорезивање подносе у моменту регистрације, а АПР тај захтев прослеђује Пореској управи, биће вршено аутоматско поређење шифре делатности за коју се обвезник регистровао са шифрама делатности за које се може признати право на паушално опорезивање, а које су наведене у Прилогу 1 Уредбе.

Сагласно изменама Закона о порезу на доходак грађана за новоосноване обвезнике, почев од 01. 01. 2020. године, Пореска управа нема више обавезу доношења решења о признавању права на паушално опорезивање, већ ће новооснованим обвезницима, уколико испуњавају услов да су се регистровали за шифру делатности која може бити паушално опорезована, аутоматски бити донето и уручено решење о утврђеним пореским обавезама за текућу пословну годину.

Почев од 15. јануара 2020. године, решење о утврђеној пореској обавези за текућу пословну годину биће донето и уручено у пореско сандуче на порталу Пореске управе у року од 48 часова од дана оснивања предузетничке делатности.

21. Када ће бити достављено решење о пореској обавези за 2020. годину и на који начин?

Пореска управа ће у периоду 10-15. јануара 2020. године за све постојеће предузетнике паушалце, донети решења у електронском облику и обвезницима ће бити решења достављена у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Пореска управа доноси два решења (решење за порез на доходак грађана и решење за доприносе за обавезно социјално осигурање). Такође, обвезнику ће бити достављен Извештај о начину утврђивања пореске основице за текућу пословну годину, а које ће заједно бити уручено са донетим решењима за текућу пословну годину.

Пореска обавеза утврђена наведеним решењима се односи на порез на доходак грађана и за доприносе за обавезно социјално осигурање за 2020. годину.

22. Када је датум уручења решења о пореској обавези за пословну годину?

Датум уручења пореског решења је датум постављања у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

23. Како могу да преузмем решење о утврђеној пореској обавези?

Обвезник мора поседовати квалификовани дигитални сертификат за преузимање решења са портала Пореске управе или овластити друго лице у циљу приступања порталу Пореске управе и предузимања одговарајућих радњи:

1. Употребом електронског сервиса Пореске управе ако обвезник поседује важећи квалификовани електронски сертификат;

2. Подношењем пријаве за давање овлашћења на обрасцу ПЕП – Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној филијали Пореске управе, ако обвезник не поседује важећи квалификовани електронски сертификат.

24. Шта ће бити потребно предузетницима паушалцима да би могли да приступе решењима о утврђеном износу пореске основице?

Предузетници паушалци који су и до сада користили апликацију еПорези настављају да приступају тој апликацији на исти начин, с тим што ће сада по први пут моћи у њој да нађу и решење о утврђеној пореској основици. Предузетници паушалци који нису раније приступали апликацији еПорези могу да се определе да самостално приступају апликацији еПорези или да некога за то овласте. Они који желе да самостално приступају апликацији треба да инсталирају апликацију еПорези на рачунар; за приступ сервису еПорези потребан је и квалификован сертификат за електронски потпис (ако је овај сертификат издат на личној карти са чипом, што је најчешће случај, потребан је и читач личне карте). Упутство за коришћење апликације еПорези можете преузети са сајта Пореске управе.

25. На који начин можемо проверити веродостојност издатог решења?

Решења ће бити потписана квалификованим дигиталним сертификатом Пореске управе. Решења се могу проверити на адреси која ће бити истакнута на крају пореско управног акта. На истакнутој адреси (упитом и претрагом по ПИБ и броју решења – ГУИД број) биће омогућено успостављање провере донетог решења у електронском облику за утврђивање паушалног прихода која ће Пореска управа издавати од 01. 01. 2020. године преко портала Пореске управе.

Наиме, циљ је да се омогући провера донетог решења, преко портала Пореске управе, уносом података (унос ПИБ и ГУИД број решења), а да се прикажу подаци о обвезнику (име и презиме, адреса, делатност, седиште, назив обвезника, Пореска управа Филијала која је донела решење, период за који је утврђена обавеза, висина паушалног прихода и износ утврђене обавезе по основу пореза и/или доприноса за обавезно социјално осигурање).

26. На који начин могу поднети решење којим се доказује статус лица са инвалидитетом и да ли постоји умањење пореских обавеза по овом основу?

Посебним коефицијентом вреднују се предузетници чије стање утиче на радну способност обвезника, за која је утврђено да имају смањену радну способност и имају статус особе са инвалидитетом, као и обвезници који одсуствују због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

У случају обвезника коме је утврђена смањена радна способност, на основу решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који има статус особе са инвалидитетом, прописује се примена коефицијента 0,85 на полазну основицу (значи, умањење полазне основице од 15%).

У наведеном случају, предузетник (коме је утврђена смањена радна способност на основу решења надлежног органа), подноси пореску пријаву ППДГ-1Р, са основом 24 – Измена обима пословања уз коју прилаже и наведено решење Републичког фонда за ПИО и означава поље – лице са инвалидитетом (пореска пријава и прилог се подносе у електронском облику преко портала Пореске управе). На основу поднете пријаве и прилога решења РФ ПИО, обвезнику ће бити сторнирана обавеза по првобитно донетом решењу и Пореска управа ће донети решење са умањеном пореском обавезом од дана правоснажности решења РФ ПИО о испуњености услова за остваривање статуса лица са инвалидитетом.

27. На који начин могу поднети доказ у циљу смањења пореске основице у случају одсуства са рада због трудничког боловања или породиљског одсуства?

У случају обвезника који одсуствује због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, а на основу решења и/или дознака, прописује се примена коефицијента 0,85 на полазну основицу (значи, умањење полазне основице од 15%).

У наведеном случају, предузетник који одсуствује због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, подноси пореску пријаву ППДГ-1Р, са основом 24 – Измена обима пословања уз коју прилаже и одговарајућу документацију (решење или дознаке надлежног органа). На основу поднете пријаве и прилога документације надлежног органа (пореска пријава и прилог се подносе у електронском облику преко портала Пореске управе), обвезнику ће бити сторнирана обавеза по првобитно донетом решењу и Пореска управа ће донети решење са умањеном пореском обавезом од дана остваривања права у наведеним случајевима.

28. На који начин могу поднети докази о испуњености услова за обављање делатности која се сматра старим занатима, уметничким занатима и пословима домаће радиности?

Предузетницима који обављају делатности које спадају у старе занате, уметничке занате и послове домаће радиности (у складу са Правилником који регулише послове који се сматрају старим занатима, уметничким занатима и пословима домаће радиности и сертификатом који издаје Министарство привреде, у даљем тексту: стари занат) примењује се коефицијент у износу од 0,5 (значи, 50% умањење полазне основице). У случају регистровања новооснованог предузетника који жели да обавља делатност која спада у стари занат, након пријема података у току дана од стране АПР, биће донето решење о утврђеној пореској обавези аутоматским путем, у електронском облику, и достављено у пореско сандуче на порталу Пореске управе.

Имајући у виду да у тренутку обрачуна, доношења и уручења решења, обвезник не поседује сертификат Министарства привреде о испуњености услова да се бави делатношћу која спада у старе занате, обвезнику ће бити донето решење без умањења, односно без примене коефицијента од 0,5.

Након добијања серификата од стране надлежног министарства, порески обвезник може поднети пореску пријаву ППДГ-1Р са прилогом сертификата Министарства привреде, са основом пријаве – 24 и означава поље – стари занат (пореска пријава и прилог се подносе у електронском облику преко портала Пореске управе), након чега ће бити сторнирано првобитно донето решење и Пореска управа ће донети ново решење са умањеним паушалним приходом од дана оснивања предузетничке делатности.

29. Да ли Пореска управа доноси решење о одбијању, у случају да сам грешком унео шифру у регистрационој пријави у АПР, која не може бити паушално опорезована?

У случају обвезника за које се у процесу упоређивања шифара делатности утврди да не испуњавају услов да су се регистровали за одговарајућу шифру делатности из Прилога 1 Уредбе (односно да могу бити паушално опорезовани), Пореска управа ће донети решење о одбијању права на паушално опорезивање, у електронском облику, а које ће бити достављено обвезнику у пореско сандуче преко портала Пореске управе.

30. Да ли рачуновође могу бити паушално опорезовани?

Од 01.01.2020. године новооснованим предузетницима из области вођења рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова, послова пореског саветовања је омогућено да буду паушално опорезовани. Међутим, постојећи предузетници који воде пословне књиге из наведене делатности, могу поднети захтев за паушално опорезивање до 31.10.2020. године (а у циљу признавања права на паушално опорезивање за 2021. годину).

31. Да ли предузетници из области аутогране могу бити паушално опорезовани?

Од 01.01.2020. године новооснованим предузетницима из области аутогране (аутомеханичари, аутоелектричари, аутолимари, вулканизери и др.) је омогућено да буду паушално опорезовани. Међутим, постојећи предузетници који воде пословне књиге из наведене делатности, могу поднети захтев за паушално опорезивање до 31.10.2020. године (за признавање права на паушално опорезивање за 2021. годину).

32. Ако обављам више делатности, како да знам која је претежна делатност?

Предузетник као претежну обавља ону делатност која је као таква регистрована у АПР, односно било коју делатност од чијег обављања је у пореском периоду остварио виши износ прихода у односу на ону коју је регистровао као претежну делатност.

Ако се током текуће пословне године промени претежна делатност, предузетник мора поднети пореску пријаву ППДГ-1Р (Основ за подношење 24 – измена обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања), најкасније до 31. јануара наредне године у односу на годину у којој је дошло до промене претежне делатности.

Ако предузетник не поднесе пореску пријаву до 31. јануара наредне године из наведеног разлога промене претежне делатности, Пореска управа ће утврдити пореску обавезу од првог дана пореског периода за који је утврђена промена претежне делатности.

33. Да ли ће се извршити аутоматски пренос преплате, без посебног подношења захтева за прекњижавање од стране предузетника?

Пореска управа ће 15.02.2020. године извршити пренос преплате са БОП за 2019. годину на БОП за 2020. годину аутоматским путем, без обавезе подношења захтева за прекњижавање од стране обвезника.

Извор: Пореска управа

Поделите: