Случајеви у којима се више не подноси пријава ППДГ-1Р

Изменама Закона о порезу на доходак грађана које су у примени од 01. јануара 2023. године, извршено је брисање рокова за подношење пореске пријаве ППДГ-1Р приликом:

1. Отпочињања обављања делатности – Физичка лица која делатност не региструју у Агенцији за привредне регистре (нпр. уписују се у Именик адвоката који води Адвокатска комора), а која се определе да порез плаћају на паушално утврђени приход, приликом отпочињања обављања самосталне делатности не подносе пореску пријаву ППДГ-1Р са основом подношења пријаве:

– ознака 2 – почетак обављања самосталне делатности.

Наведени обвезници у обавези су да у року од 5 дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ, а најкасније до 31. децембра текуће године поднесу захтев за одобравање паушалног опорезивања. Рок  до 31. децембра односи се на обвезнике којима ће ПИБ бити додељен након 26. децембра.

2. Пријављивања престанка, прекида и наставка обављања делатности – Предузетници који порез плаћају на паушално утврђени приход приликом пријављивања престанка и прекида обављања делатности, као и наставка обављања делатности након прекида не подносе пореску пријаву ППДГ-1Р са основом подношења пријаве:

– ознака 3 – престанак обављања самосталне делатности;

– ознака 4 – прекид обављања самосталне делатности;

– ознака 16 – наставак обављања самосталне делатности након прекида обављања делатности.

3. Промене начина опорезивања – Предузетници који порез на приход од обављања самосталне делатности плаћају на стварни приход не подносе пореску пријаву ППДГ-1Р приликом промене начина опорезивања из самоопорезивања у паушално опорезивање са основом подношења пријаве:

– ознака 17 – прелазак из опорезивања на стварни приход у паушално опорезивање.

Предузетници који порез плаћају на паушално утврђени приход немају обавезу подношења пореске пријаве ППДГ-1Р уколико се наведене промене односе на период после 01. јануара 2023. године. У наведеним случајевим Пореска управа ће пореску обавезу утврдити решењем на основу података преузетих из надлежног регистрационог органа.

За промене које су извршене пре наведеног датума и даље постоји обавеза подношења пореских пријава са одговарајућим основом за подношење пријаве.

Извор: Пореска управа

Поделите: