Osnivanje jednočlanog i višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) elektronskim putem – najčešća pitanja

1. Opšte napomene

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja društva sa ograničeniom odgovornošću je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti podataka unetih u prijavu i predviđenih osnivačkima aktom) tek nakon podnošenja registracione prijave. Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

2. Preduslovi za podnošenje e-prijave

Za podnošenje e-prijave postoje četiri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima:

 • elektronski potpis (koji će kasnije svakako koristiti za podnošenje finansijskih izveštaja ili komunikaciju sa Poreskom upravom),
  Napomena: sistem za elektronsko podnošenje prijava za registraciju preduzetnika i privrednih društava i sistem za elektronsko potpisivanje dokumenata ne podržava potpisivanje kvalifikovanim digitalnim sertifikatima na ličnim kartama koje su izdate pre 18.08.2014.
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (Ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju. NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. Njeno preuzimanje sa sajta APR je besplatno),
 • mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice,
 • otvoren nalog na sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre, radi pristupa informacionom sistemu (koji će kasnije svakako koristiti za sve e usluge Agencije za privredne registre).

Prijava za registraciju se može podneti samo ukoliko su popunjena sva obavezna polja i ako je:

 • plaćena naknada za e-registraciju,
 • prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji Republike Srbije,
 • JMBG ili evidencioni broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva.

Za podnošenje prijave obavezno je i da priloženi elektronski dokumenti budu potpisani e-potpisom ovlašćenog lica (npr. potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu, ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom, mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala).

3. Ko može da ponese e-prijavu za upis jednočlanog i višečlanog DOO u Registar privrednih subjekata?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući član, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom).

4. Da li elektronskim putem može da se podnese prijava osnivanja višečlanog DOO?

Da, moguće je podnošenje e-prijave za registraciju višečlanog DOO.

5. Da li treba uz e-prijavu da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Ne, identitet podnosioca i fizičkog lica proverava sama aplikacija, validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca.

6. Da li osnivački akt treba da bude overen kod notara?

Ne, osnivački akt koji se prilaže uz e-prijavu treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo.

Nakon popunjavanja obaveznih elemenata, izvršite potpisivanje osnivačkog akta elektronskim potpisom člana društva u odgovarajućem programu ili pomoću NEXU aplikacije za elektronsko potpisivanje.

7. Ukoliko uz prijavu pored osnivačkog akta želim da priložim još neki dokument, da li on može biti skenirana kopija?

Ne. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte kod „papirnih“ zahteva). Pošto se radi o e-prijavi priloženi dokumenti moraju biti u formi elektronskog dokumenta tj. potpisani e-potpisom izdavaoca dokumenta.

Na primer:

 • potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu (ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom) mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala,
 • uverenje iz kaznene evidencije/potvrda o neosuđivanosti mora biti snabdevena e-potpisom ovlašćenog lica nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova.
8. Da li podnošenjem e-prijave mogu da podnesem zahtev za PIB Poreskoj upravi ili da obavestim PIO fond o zasnivanju radnog odnosa?

Podnosilac ima mogućnost da preko ove aplikacije podnese:

 • prijavu za dodelu PIB-a,
 • prijavu za PDV evidentiranje,
 • obavesti nadležnu instituciju da će član zasnovati radni odnos u privrednom društvu.
9. Koje su najčešće greške koje mogu da se naprave prilikom e-registracije jednočlanog i višečlanog DOO-a?
 • Prilikom navođenja predmeta poslovanja u poslovnom imenu ili prilikom unosa slova Č, Ć, Ž, Š i Đ, podnosioci često ne koriste dijakritike (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ) ili „progutaju“ neko slovo (npr. DRUŠTVO ZA DIZJN umesto DRUŠTVO ZA DIZAJN). Kako  u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno e-prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo, izuzetno je važno voditi računa o pravopisu.
 • Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih privrednih subjekata i njihovih naziva u objedinjenoj pretrazi podataka. U praksi, podnosioci često propuste da se informišu oko pravila koja se tiču naziva (pogledati odeljak Opšta uputstva).
 • Poslovno ime je na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Pri tome je važno voditi računa da ukoliko se odabere jedno pismo u osnivačkom aktu ili odluci, istim pismom mora biti upisano i poslovno ime u registracionu prijavu. U suprotnom, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva. Takođe, treba voditi računa kako je uneta oznaka pravne forme u apikaciju, a kako je predviđeno poslovno ime u aktu. Npr. u aplikaciji je navedeno BONUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARAĆIN, a u aktu BONUS DOO PARAĆIN. Dakle, postoji nesaglasnost u pogledu oznake pravne forme, što je razlog za odbačaj.
 • Podatak o osnivačkom ulogu mora biti istovetno naveden u prijavi i aktu, u suprotnom ukoliko je u prijavi navedeno da je samo upisan, a u aktu i da je upisan i uplaćem, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva.
10. Mogu li u nekom trenutku registracije da odustanem, izmenim ili dopupnim e-prijavu?

Korisnik može nakon podnošenja prijave, a do donošenja odluke nadležnog registratora da:

 • izmeni zahtev,
 • dopuni zahtev,
 • odustane od zahteva.

Ukoliko, podnosilac nakon plaćanja naknade i podnošenja prijave, uvidi da je napravio neku grešku, može do donošenja odluke registartora da izmeni zahtev tako što će na početnom ekranu veb aplikacije za podnošenje e-prijave osnivanja izabrati NOVI ZAHTEV, pa Započnite popunjavanje e-zahteva, onda PreduzetnikPrivredno društvo, ali će u ekranu UNOS NOVOG ZAPISA kao tip zahteva izabrati iz padajuće liste Dopuna/izmena prijave za registraciju privrednog društva (najčeće se greškom bira ponovo Registraciona prijava osnivanja privrednog društva). Nakon odabira Dopune/izmene prijave za registraciju privrednog društva potrebno je polju Prethodni – polazni zahtev (veza), uneti broj osnovnog zahteva. Nakon izvršene akcije, aplikacija će prepisati sve podatke iz osnovnog zahteva te je dovoljno izvršiti izmenu samo u spornim poljima ili obrisati postojeći pa priložiti novi osnivački akt (potpisan elektronskim potpisom člana društva).

11. Kada imam pravo na prijavu po pravu prioriteta?

Ukoliko je u postupku registracije utvrđeno da nisu bili ispunjeni uslovi za registraciju, registrator donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Podnosilac ima mogućnost  da:

 • podnese novu prijavu kojom će da otkloni utvrđene nedostatke i
 • plati polovinu propisane naknade za registraciju.

Na taj način stiče pravo prioriteta i može pristupiti kreiranju „prijave za registraciju jednočlanog i višečlanog DOO po pravu prioriteta“.

Rok za podnošenje prijave po pravu prioriteta je 30 dana od dana objavljivanja odluke registratora.

Izvor: Agencija za privredne registre

Podelite: