Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
(važi do 22.01.2021.)

“Službeni glasnik RS”, broj 32/2018 i 122/2020

Prečišćen tekst propisa

 

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezident – pravno lice može odobravati finansijske zajmove nerezidentu – dužniku i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata.

2. Rezident – pravno lice može odobriti finansijski zajam nerezidentu – dužniku sa sedištem u državi članici Evropske unije.

Rezident – pravno lice može odobriti finansijski zajam i nerezidentu – dužniku koji nema sedište u državi članici Evropske unije, pod uslovom da je taj nerezident u njegovom većinskom vlasništvu.

3. Rezident – pravno lice može davati sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora po kreditnim poslovima koje za svoj račun obavlja s nerezidentima.

Rezident – pravno lice može davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora po kreditnim poslovima između drugog rezidenta i nerezidenata sa sedištem u državi članici Evropske unije, kao i po kreditnim poslovima između nerezidenata sa sedištem u državi članici Evropske unije.

Rezident – pravno lice može davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora po kreditnim poslovima između drugog rezidenta i nerezidenta koji nema sedište u državi članici Evropske unije.

Rezident – pravno lice može davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora po kreditnim poslovima između nerezidenata koji nemaju sedište u državi članici Evropske unije, pod uslovom da je nerezident – dužnik u većinskom vlasništvu tog rezidenta.

4. Pri odobravanju finansijskog zajma iz tačke 2. ove odluke i davanju jemstava i drugih sredstava obezbeđenja iz tačke 3. st. 2. i 4. ove odluke, rezident – pravno lice dužan je da ugovori i od nerezidenta pribavi instrumente obezbeđenja naplate potraživanja.

5. Rezident – javno preduzeće i pravno lice s državnim kapitalom ili pravno lice koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije može obavljati poslove iz tač. 2. i 3. ove odluke samo na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Vlade za zaključenje ili izmenu tih poslova.

6. Narodna banka Srbije može, radi očuvanja javnog interesa i/ili finansijske stabilnosti, rešenjem na određeni rok ograničiti rezidentu obavljanje poslova iz tač. 2. i 3. ove odluke, na osnovu ocene opravdanosti ograničenja u pojedinačnom slučaju (načelo pojedinačne procene), vodeći računa o ostvarivanju ciljeva zbog kojih se ta ograničenja utvrđuju (načelo targetiranosti) i srazmernosti tih ograničenja, a posebno imajući u vidu sledeće:

– efekte odobravanja finansijskog zajma nerezidentu ili davanja jemstva i drugih sredstava obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora u smislu ove odluke koji mogu dovesti do prekomernog priliva ili odliva kapitala iz Republike Srbije;

– solventnost i likvidnost zajmodavca i zajmoprimca u smislu ove odluke ili rezidenta koji u smislu te odluke jemči ili daje sredstva obezbeđenja u korist nerezidenta – kreditora, uključujući njihovu zaduženost u odnosu prema kapitalu;

– adekvatnost datih jemstava i drugih sredstava obezbeđenja i pribavljenih instrumenata obezbeđenja naplate potraživanja koje rezident daje, odnosno pribavlja u smislu ove odluke.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmeni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata: „Sl. glasnik RS“, br. 122/2020

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: