Упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством

Садржај

„Службени гласник РС“, број 102/2018

 

I. ОПШТА ОДРЕДБА

1. Овим упутством прописује се начин попуњавања образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством предвиђених Одлуком о извештавању о кредитним пословима са иностранством.

II. КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

Извештај о кредитном задужењу (Образац КЗ-2)

2. На овом обрасцу извештава се о кредитима и зајмовима (у даљем тексту: кредит) у девизама и динарима које резиденти – дужници узимају од нерезидената (кредитно задужење). О банкарским гаранцијама, авалима и другим облицима јемства, као и о јемствима и другим средствима обезбеђења које банка, резидент – правно лице и предузетник дају по кредитном задужењу другог резидента у иностранству, извештава се на обрасцу о том кредитном задужењу, попуњавањем обележја бр. 19 на Обрасцу КЗ-2.

На овом обрасцу извештава се и о обавезама према иностранству по активираној страној гаранцији или јемству по послу у Републици Србији (у даљем тексту: Република), које се измирују са одложеним роком и/или каматом. Уз извештај о кредитном задужењу за ову врсту кредитног посла (шифре 11 и 12 у обележју бр. 21) не подноси се план коришћења (Образац КЗ-3А), ни спецификација (Образац КЗ-7).

3. У заглавље Обрасца КЗ-2, у осенчено поље „Врста извештаја” уписује се „1” за оквирни, или „2” за конкретни извештај.

Оквирни извештај подноси се ако у кредитном послу учествује више резидената – корисника кредита, од којих неки имају седиште и на територији аутономнe покрајинe, ако уговор обухвата више врста кредитних послова, ако у кредитном послу учествује више резидената – дужника, као и у другим случајевима кад је потребно целовито праћење кредитног посла. По једном закљученом кредитном послу може се поднети само један оквирни извештај и потребан број конкретних извештаја. Код оквирног извештаја обавезно се попуњавају обележја бр. 1 и 2, обележје бр. 4 (осим кад се оквирни извештај подноси због постојања више дужника), као и обележја бр. 6, 10 и 23. У обележје бр. 10 уписује се укупан износ кредита. Ако постоји више нерезидената – кредитора/добављача, у обележју бр. 24 наводе се сви они, са одговарајућим износом учешћа у уговореном износу кредита. Уз оквирни извештај не подноси се план коришћења (Образац КЗ-3А), ни спецификација (Образац КЗ-7). Подаци из оквирног извештаја о кредитном задужењу не достављају се Народној банци Србије у електронском облику.

4. Обележје бр. 1 попуњава Народна банка Србије, тако што се уписују датум и шестоцифрени број из регистра кредитних задужења Народне банке Србије (у даљем тексту: Регистар задужења), који се води према седишту резидента – корисника по кредитном послу под којим се води извештај о кредитном задужењу, с тим што је прва цифра:

– 6 – за резиденте – кориснике кредита с територије Републике ван аутономних покрајина;

– 7 – за кредитно задужењe Републике, као и за кредитно задужење других субјеката уз гаранцију Републике – ако се платни промет по том задужењу врши преко Народне банке Србије;

– 8 – за резиденте – кориснике кредита с територије aутономне покрајине.

У осенчено поље 3 уписује се шестоцифрени број под којим се оквирни извештај, ако постоји, води у Регистру задужења, а који се одређује на исти начин као и број конкретног извештаја.

5. У обележје бр. 2 уписује се датум кад су резидент – дужник и нерезидент – кредитор/добављач закључили уговор, са осам цифара (ддммгггг).

6. У обележје бр. 3 уписује се „1” ако се кредит користи на револвинг основи, односно уз могућност резидента – дужника да већ искоришћени део кредита отплати и поново искористи, с тим што дуг по кредиту никада не може бити већи од уговореног износа. У осталим случајевима уписује се „2”.

7. У обележје бр. 4 уписује се матични број под којим је резидент – правно лице, предузетник или огранак страног правног лица као дужник уписан у регистар који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција), односно број који додељује Републички завод за статистику за субјекте који нису уписани у наведени регистар, као и назив и седиште резидента – дужника. Ако је дужник Република, односно аутономна покрајина, у ово поље уписује се једна од следећих шифара:

– 7 – Република са аутономним покрајинама,

– 7.1 – Република ван аутономних покрајина,

– 8 – аутономна покрајина.

Ако је дужник физичко лице, у ово поље уписује се шифра „88888888” – привремена шифра, осим ако у бази података о кредитним задужењима већ постоји шифра за то физичко лице. У поље „Назив” уписују се име, презиме и адреса физичког лица.

У осенчено поље 2 уписују се шифре секторске припадности:

– 1 – државни дуг,

– 2 – дуг за који гарантује држава,

– 3 – приватни дуг.

У осенчено поље 3 уписују се шифре секторске припадности:

– 1 – Република,

– 2 – аутономна покрајина,

– 3 – Народна банка Србије,

– 4 – локална самоуправа,

– 5 – јавно предузеће,

– 6 – привредно друштво у мешовитој својини,

– 7 – банка,

– 8 – привредно друштво у приватној својини,

– 9 – правно лице из финансијског сектора,

– 10 – предузетник,

– 11 – установа,

– 12 – удружење,

– 13 – огранак страног правног лица,

– 14 – предузеће чији је капитал у друштвеној/државној својини,

– 15 – физичко лице.

Ако су у осенчено поље 3 уписане шифре од 5 до 7 или шифре 9, 11 и 14 – у осенчено поље 4 уписује се процент учешћа државног капитала у капиталу правног лица, с две децимале.

Осенчено поље 5 не попуњава се за резиденте – дужнике који су уписани у регистар који води Агенција, већ се податак преузима из базе података Агенције. За правна лица која нису уписана у наведени регистар, уписује се ознака привредне гране, у складу са уредбом Владе о класификацији делатности (у даљем тексту: Уредба).

Осенчена поља 6 и 7 попуњавају се само ако је дужник привредно друштво, предузетник или огранак страног правног лица. У ова поља уписује се укупан извоз резидента – дужника, прекурсиран у евре према курсу на дан извоза и исказан у апсолутном износу, и то у поље уписује се износ извоза остварен у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој је поднет извештај о кредитном задужењу, а у поље 7 – износ извоза остварен од 1. јануара до датумa подношења извештаја о кредитном задужењу.

8. У обележје бр. 5, у осенчено пољe 1 уписује се „1” ако постоји један резидент – корисник, или „2” ако их је више. Ако по кредитном послу постоји само један резидент – корисник, осенчена поља 2 и 3 у овом обележју попуњавају се као осенчена поља 1 и 5 у обележју бр. 4, на начин описан у тачки 7. овог упутства, а ако их је више, осим у случају да се доставља оквирни извештај, уз извештај се подноси спецификација на Обрасцу КЗ-7, а осенчена поља 2 и 3, као и поље „Назив”, не попуњавају се.

9. У обележје бр. 6, у осенчено пољe 1 уписује се „1” ако је кредитни посао закључен с једним нерезидентом – кредитором/добављачем, или „2” ако је закључен с два или више њих.

Ако по кредитном послу постоји само један нерезидент – кредитор/добављач, у осенчено поље 2 уписује се шифра тог нерезидента из шифарника нерезидената по кредитним пословима са иностранством који се води у Народној банци Србије и доставља банкама (у даљем тексту: Шифарник нерезидената). Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног нерезидента – кредитора/добављача, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У поље „Назив” уписују се назив и седиште нерезидента – кредитора/добављача.

У осенчено поље 3 уписује се шифра међусобне повезаности нерезидента – кредитора/добављача и резидента – дужника:

– 1 – нерезидент – кредитор/добављач, власник више од 50% удела у капиталу резидента – дужника;

– 2 – нерезидент – кредитор/добављач, власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента – дужника;

– 3 – нерезидент – кредитор/добављач, власник мање од 10% удела у капиталу резидента – дужника;

– 4 – резидент – дужник, власник више од 50% удела у капиталу нерезидента – кредитора/добављача;

– 5 – резидент – дужник, власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента – кредитора/добављача;

– 6 – резидент – дужник, власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента – кредитора/добављача;

– 7 – резидент – дужник и нерезидент – кредитор/добављач посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента – кредитора/добављача и резидента – дужника.

У осенчено поље 4 уписује се шифра међусобне повезаности нерезидента – кредитора/добављача и банке у Републици:

– 1 – нерезидент – кредитор/добављач повезан је с банком са седиштем у Републици као члан исте банкарске групе;

– 2 – нерезидент – кредитор/добављач није повезан с банком сa седиштем у Републици, односно није члан исте банкарске групе.

Ако је у осенчено поље 4 уписана шифра „1”, у осенчено поље 5 уписује се матични број банке у Републици с којом је нерезидент – кредитор/добављач повезан.

Ако је кредитни посао закључен с више нерезидената – кредитора/добављача, уз Образац КЗ-2 подноси се спецификација на Обрасцу КЗ-7, а осенчена поља од 2 до 5 и поље „Назив” не попуњавају се. На наведени начин поступа се и када резидент извештава о синдицираном кредиту који група страних кредитора преко агента одобрава резиденту – дужнику, као и о таквом кредиту у коме учествују банке у Републици.

10. У обележје бр. 7, у осенчено поље 1 уписује се шифра врсте страних осигуравајућих агенција:

– 1 – страна државна осигуравајућа агенција,

– 2 – међународна осигуравајућа агенција,

– 3 – страна приватна осигуравајућа агенција.

У осенчено поље 2 уписује се шифра стране осигуравајуће агенције на начин описан у тачки 9. овог упутства.

11. У обележје бр. 8, у осенчено поље уписује се „1” ако су уговорне стране у кредитном послу представници влада, или других субјеката по овлашћењу влада. У осталим случајевима уписује се „2”.

12. У обележје бр. 9 Народна банка Србије уписује шифру споразума ако је у питању кредит за рефинансирање дуга и назив тог споразума. У осталим случајевима ово обележје се не попуњава.

13. У обележје бр. 10 уписује се шифра валуте из шифарника објављеног на интернет страници Народне банке Србије (у даљем тексту: Шифарник валута), као и уговорени износ кредита, с две децимале. У обележје бр. 11 уписује се шифра валуте отплате из Шифарника валута, као и износ кредитног задужења у валути отплате у којој се приказују планови и реализација по кредитном задужењу, с две децимале. У овој валути исказани су сви износи по кредитном послу са иностранством.

14. У обележје бр. 12 уписује се „1” ако су по кредитном послу уговорени трошкови, а врста и износ трошкова уписују се у обележје бр. 24. Ако трошкови нису уговорени, у обележје бр. 12 уписује се „2”.

15. У обележје бр. 13 уписују се шифра и назив каматне стопе, и то:

– 1 – без камате,

– 2 – фиксна камата,

– 3 – две фиксне камате,

– 4 – променљива камата,

– 5 – остало.

Ако је кредит закључен уз камату по фиксној стопи, попуњава се само осенчено поље 2. Ако је кредит закључен с две фиксне каматне стопе, у осенчено поље 2 уписује се камата која ће се прва примењивати, а у осенчено поље 3 – камата која ће се примењивати у другом каматном периоду . Истовремено, у обележје бр. 24 потребно је уписати периоде и основице на које ће се примењивати ове две каматне стопе. У случају да је кредит закључен с променљивом каматном стопом, у осенчено поље 2 уписује се фиксни део каматне стопе (маржа) ако постоји, а у осенчено поље 3 – променљиви део каматне стопе на дан закључења уговора о кредиту. Ако маржа не постоји, у осенчено поље 2 уписује се „0,0000”. Код кредита закључених са специфичном каматном стопом (шифра „остало”) попуњавају се осенчено поље 2 или оба осенчена поља (зависно од тога каква је каматна стопа уговорена), а у обележје бр. 24 уписују се допунски подаци о тој врсти каматне стопе.

Ако је кредит закључен без камате (шифра 1), осенчена поља 2 и 3 не попуњавају се. Камата се уписује с четири децимале.

16. Обележје бр. 14 попуњава се ако је уговорена променљива каматна стопа, тако што се уписују шифра и назив каматне стопе, и то:

– 11 – LIBOR 1M,

– 12 – LIBOR 3M,

– 13 – LIBOR 6M,

– 14 – LIBOR 1Y,

– 15 – LIBOR 1W,

– 21 – EURIBOR 1M,

– 22 – EURIBOR 3M,

– 23 – EURIBOR 6M,

– 24 – EURIBOR 1Y,

– 25 – EURIBOR 1W,

– 30 – PIBOR,

– 40 – PRIMЕ RATE,

– 50 – AKA,

– 70 – DOMESTIC,

– 90 – остало,

– 91 – NIBOR,

– 92 – CIBOR,

– 93 – STIBOR,

– 96 – ATMARKETRATE.

17. У обележје бр. 15 уписује се „1” ако је уговорена интеркаларна камата, а „2” ако није.

18. У обележје бр. 16 уписује се укупан број рата коришћења, планирани број рата отплате главнице и планирани број рата отплате камате по кредитном задужењу. Ово обележје не попуњава се за краткорочне банкарске кредитне линије и кредитна задужења која се користе на револвинг основи.

19. У обележје бр. 17 уписује се број година за период у коме резидент – дужник по кредитном послу не врши отплату главнице (период од првог коришћења до прве отплате главнице), а у осенчено поље 2 – број месеци за део периода који је краћи од годину дана.

20. У обележје бр. 18 уписује се период трајања кредитног задужења (период од првог коришћења до последње отплате по кредитном задужењу), и то број година и број месеци за део периода који је краћи од годину дана, с тим што се за сваки дан започетог месеца уписује цео месец.

21. У обележје бр. 19, у осенчено поље 1 уписује се матични број под којим је банка – гарант или резидент – правно лице – јемац по кредитном задужењу уписано у регистар који води Агенција, односно број који додељује Републички завод за статистику за субјекте који нису уписани у наведени регистар, као и назив и седиште гаранта/јемца. Ако је гаранцију издала Република, односно аутономна покрајина, осенчено поље попуњава се на начин описан у тачки 7. овог упутства. Ако је уговором о кредитном задужењу предвиђено више инструмената или давалаца обезбеђења, у осенчено поље 1 уписују се матични број и назив даваоца средства обезбеђења највеће вредности, док се подаци о осталим даваоцима и средствима обезбеђења уписују у обележје бр. 24.

Осенчена поља 2 и 3 попуњавају се на начин описан у тачки 7. овог упутства, а у осенчено поље 4 уписује се шифра средства обезбеђења:

– 1 – јемство,

– 2 – гаранција,

– 3 – менични авал,

– 4 – гаранција или јемство за испуњење меничних обавеза – непреносива,

– 5 – гаранција или јемство за испуњење меничних обавеза – преносива,

– 6 – меница,

– 7 – хипотека,

– 8 – залога на покретној ствари,

– 9 – залога на потраживању,

– 10 – обезбеђење које даје нерезидент,

– 11 – остало,

– 12 – залога на акцијама које су у власништву резидента,

– 13 – залога на уделима који су у власништву резидента.

Осенчена поља 1, 2 и 3 не попуњавају се ако средство обезбеђења по кредитном задужењу даје нерезидент.

22. У обележје бр. 20 уписује се матични број под којим је супергарант уписан у регистар који води Агенција, као и назив и седиште супергаранта. Ако је супергаранцију издала Република, односно аутономна покрајина, осенчено поље попуњава се на начин описан у тачки 7. овог упутства.

23. У обележје бр. 21 уписују се шифра и назив врсте кредитног посла, и то:

– 1 – комерцијални кредит – одложено плаћање и плаћање унапред робе и услуга по спољнотрговинском промету до годину дана, с каматом, односно преко годину дана;

– 2 – комерцијални кредит – финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга које кредитор одобрава дужнику – купцу по спољнотрговинском промету робе и услуга тако што по налогу купца обавезу измирује непосредно продавцу;

– 3 – финансијски кредит;

– 4 – краткорочна банкарска кредитна линија;

– 5 – издавање дужничких хартија од вредности резидената у иностранству;

– 6 – субординирани кредит;

– 10 – динарски кредит;

– 11 – обавеза према иностранству по активираној страној гаранцији или јемству прибављеном по банкарском послу у Републици;

– 12 – обавеза према иностранству по активираној страној гаранцији или јемству прибављеном по послу између два резидента – правна лица у Републици;

– 13 – задужење резидента – правног лица које је Република основала посебним законом ради финансирања извоза.

Ако је једним уговором о кредитном послу предвиђено више врста кредитног задужења – доставља се оквирни извештај, као и више конкретних извештаја (за сваку врсту посебна).

24. У обележје бр. 22, у осенчено поље 1 уписује се „1” или „2”, зависно од тога да ли је намена кредита једна или их је више. Ако се кредит користи само за једну намену, у осенчено поље 2 уписују се шифра и назив намене кредитног задужења, и то:

– 2 – кредит за ликвидност банке;

– 10 – продаја (конверзија) за динаре;

– 12 – подстицање пољопривреде – EBRD кредити (WHR);

– 13 – финансирање пољопривредне производње;

– 14 – подстицање пољопривреде – EBRD кредити (WHR II);

– 20 – опрема;

– 21 – резервни делови за инвестиционо одржавање;

– 22 – примљени аванс по извозном послу;

– 23 – враћање аванса примљеног по извозном послу;

– 30 – сировине и репроматеријал;

– 31 – резервни делови за текуће одржавање;

– 40 – услуге;

– 41 – монтажа, инжењеринг, лиценце и друга права индустријске својине (know how), пројекти и студије;

– 50 – извођење инвестиционих радова;

– 51 – опрема – инвестициони радови;

– 60 – широка потрошња – увоз робе;

– 71 – отплата раније коришћених кредита из иностранства;

– 74 – претварање готовинског посла у кредит;

– 81 – друга улагања у иностранству;

– 83 – куповина и закуп некретнина за девизе у земљи;

– 91 – куповина домаћих хартија од вредности које гласе на страну валуту;

– 92 – уплата девизног депозита код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности;

– 95 – враћање уплаћеног страног капитала који не повећава основни капитал нерезиденту – члану друштва са ограниченом одговорношћу;

– 96 – директна инвестиција у иностранству (стицање најмање 10% учешћа или гласачких права).

Ако се кредит користи за више намена, уз извештај о кредитном задужењу подноси се спецификација на Обрасцу КЗ-7, а осенчено поље 2 и поље „Назив” не попуњавају се.

Ако се на Обрасцу КЗ-2 извештава о комерцијалном кредиту (шифра 1 у обележју 21), у обележје бр. 22 уписује се шифра 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51 или 60 – ако је посао увоза првобитно уговорен као кредитни посао. Ако је увозни посао накнадно постао кредитни посао тако што је после извршеног увоза анексом уговора или другим документом договорен рок плаћања дужи од годину дана или камата по увозу са уговореним роком плаћања краћим од годину дана – у обележје бр. 22 уписује се шифра „74”. Ако се на овом обрасцу извештава о комерцијалном кредиту (шифра 1 у обележју 21) по извозном послу са авансном наплатом, у обележје бр. 22 уписује се шифра „22”.

25. У обележје бр. 23 уписује се матични број под којим је банка – гарант, односно банка преко које се врши платни промет по кредитном задужењу уписана у регистар који води Агенција, као и назив и седиште те банке.

26. Допунски подаци у вези са обележјима се у обележје бр. 24 уписују онако како је то код појединих обележја назначено, уз навођење броја обележја, а уписују се и друге значајне појединости које нису обухваћене посебним обележјима.

27. У обележју бр. 25 овлашћено лице дужника и банке преко које се Образац КЗ-2 подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум када је оверен, потписују га и оверавају печатом Народне банке Србије.

План коришћења по кредитном задужењу (Образац КЗ-3А)

28. Овај образац подноси се истовремено са извештајем о кредитном задужењу (Образац КЗ-2). Не подноси се за краткорочне банкарске кредитне линије и кредите који се користе на револвинг основи, као ни за обавезе према иностранству настале по активираној страној гаранцији или јемству по послу у Републици које се измирују са одложеним роком и/или каматом (шифре 11 и 12 у обележју бр. 21 Обрасца КЗ-2), а не доставља се уз оквирни извештај (шифра 1 у заглављу Обрасца КЗ-2). Не подноси се уз извештај о комерцијалним кредитима повезаним са спољнотрговинским прометом робе и услуга који обухватају одложено плаћање и плаћање унапред робе и услуга до годину дана, с каматом, односно преко годину дана (шифра 1 у обележју бр. 21 Обрасца КЗ-2) ако је по тим кредитима већ извршен увоз, односно извршена авансна наплата извоза.

29. Изнад горње маргине обрасца, у горњем десном углу уписује се број стране у случају да све ставке плана коришћења не могу стати на једну страну. На самом обрасцу попуњавају се обележја 1–4, 7, 8, 10, 14 и 16, а остала се не попуњавају.

30. Обележја бр. 1 и 2 попуњава Народна банка Србије. У обележје бр. 2 уписује се број извештаја из осенченог поља 2 у обележју бр. 1 на Обрасцу КЗ-2. У обележје бр. 3 увек се уписује „1”, као редни број документа.

31. У обележје бр. 4 уписује се шифра валуте отплате из обележја бр. 11 Обрасца КЗ-2. Износ у колони 7 исказује се у тој валути, с две децимале.

32. У обележје бр. 7 (колона 1) уписује се редни број ставки плана, почев од броја 1. Ако све ставке плана не могу стати на једну страну, редни бројеви се настављају на следећој страни.

33. У обележје бр. 8, у колону 2 уписује се број 1 (план), а у колону 3 – број 11 (ново). У обележје бр. 10, у колону 6 уписујe се датум плана коришћења, а у колону 7 – износ плана, с две децимале. Две ставке плана коришћења не могу имати исти датум. У обележје бр. 14 (колона 11) уноси се кратка напомена или допунски податак у вези с планом коришћења по кредитном задужењу.

34. У обележју бр. 15 наведене су врсте пословних промена за обележје бр. 8.

35. У обележју бр. 16 овлашћено лице дужника и банке преко које се Образац КЗ-3А подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум кад је оверен, потписују образац и оверавају га печатом Народне банке Србије.

Реализација коришћења, план и реализација отплате по кредитном задужењу (Образац КЗ-3Б)

36. На једном Обрасцу КЗ-3Б извештава се о пословним променама из обележја бр. 15 тог обрасца које се односе на исту врсту коришћења, отплате главнице и камате или на исти споразум за рефинансирање дуга (ако се отплата врши кредитом за рефинансирање по споразуму).

37. Обележје бр. 1 попуњава Народна банка Србије. У обележје бр. 2 резидент – дужник уписује број извештаја из осенченог поља 2 у обележју бр. 1 на Обрасцу КЗ-2, а у обележје бр. 3 – редни број документа према редоследу испостављања у оквиру једног кредитног задужења.

38. У обележје бр. 4 уписује се шифра валуте отплате из обележја бр. 11 Обрасца КЗ-2.

39. У обележје бр. 5 уписују се шифра и назив врсте коришћења, и то:

– 1 – редовно коришћење;

– 2 – коришћење кредита за рефинансирање дуга по споразуму;

– 3 – настанак или повећање обавезе без обављеног платног промета са иностранством;

– 4 – припис камате главници;

– 5 – коришћење кредита за отплату раније коришћеног кредита;

– 6 – коришћење динарског кредита – средства из примарне продаје динарских дугорочних хартија од вредности;

– 7 – коришћење динарског кредита – средства из текућих трансакција;

– 8 – коришћење динарског кредита – средства из капиталних трансакција дозвољених законом којим се уређује девизно пословање (у даљем тексту: Закон).

Код коришћења кредита за рефинансирање дуга по споразуму, у ово обележје уписује се шифра „2”, а код извештаја о кредитном задужењу које се рефинансира, као врста отплате у обележје бр. 6 уписује се шифра „2”. Код коришћења кредита за отплату раније коришћеног кредита по уговору, али не по споразуму – у ово обележје уписује се шифра „1”, а код извештаја о кредитном задужењу које се отплаћује, као врста отплате у обележје бр. 6 уписује се шифра „1”, с тим што се у оба случаја у обележје 14 (колона 11) тог обрасца уноси напомена да се кредитно задужење отплаћује кредитом за отплату раније коришћеног кредита, уз навођење броја извештаја о кредитном задужењу. Ако је врста коришћења „припис камате главници”, такво коришћење не повећава износ кредита из обележја бр. 10 и 11 Обрасца КЗ-2.

40. У обележје бр. 6 уписују се шифра и назив врсте отплате, и то:

– 1 – редовна отплата;

– 2 – отплата кредитом за рефинансирање по споразуму;

– 3 – смањење или престанак обавезе без обављеног платног промета са иностранством;

– 4 – претварање дуга у акције (улог);

– 6 – отплата раније коришћеног кредита новим кредитом;

– 7 – престанак обавезе по основу пребијања потраживањем по кредитном одобрењу;

– 8 – престанак обавезе по основу пребијања потраживањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – престанак обавезе по основу пребијања потраживањем по реализованом извозу робе;

– 10 – престанак обавезе по основу пребијања потраживањем по реализованом извозу услуге;

– 11 – престанак обавезе по основу пребијања потраживањем по директној инвестицији резидента у иностранству – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – престанак обавезе по основу пребијања потраживањем по улагању нерезидента у непокретност у Републици;

– 13 – престанак обавезе по основу преноса потраживања с нерезидента – кредитора на резидента – новог кредитора;

– 14 – престанак обавезе по основу преноса дуговања с резидента – дужника на нерезидента – новог дужника.

Ако се кредит отплаћује кредитом за рефинансирање по споразуму, у осенчено поље „Споразум” Народна банка Србије уписује шифру споразума за рефинансирање дуга. Ово поље не попуњава се ако се кредит отплаћује новим кредитом за отплату раније коришћеног кредита.

Ако је обавеза по кредиту престала по основу пребијања дуговања и потраживања (шифре 7–12 у обележју бр. 6), у обележје бр. 14 (колона 11) уписује се датум извршеног пребијања, као и подаци о потраживању којим је обавеза по кредиту пребијена (број извештаја о кредитном одобрењу, датум извоза или унапред плаћеног увоза робе или услуга са извештаја на обрасцима П-1 или П-2, датум реализације извоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за потраживање по основу директне инвестиције резидента у иностранству – учешће у добити, подаци о непокретности за потраживање по основу улагања у непокретност нерезидента у Републици). Ако је обавеза по кредиту престала по основу преноса потраживања с нерезидента – кредитора на резидента – новог кредитора или по основу преноса дуговања с резидента – дужника на нерезидента – новог дужника (шифре 13 и 14 у обележју бр. 6), у обележје бр. 14 (колона 11) уписује се датум извршенoг преноса.

41. У обележје бр. 7 (колона 1) уписује се редни број промене, почев од броја 1.

42. У обележје бр. 8, у колону 2 уписује се „1” ако се подноси план, а „2” ако се подноси реализација. У колону 3 уписују се шифре из обележја бр. 15.

43. У обележје бр. 9, у колону 4 уписује се датум реализације промена из обележја бр. 8, са осам цифара (ддммгггг), а у колону 5 – износ реализације, с две децимале. Две реализације отплате главнице или редовне камате могу имати исти датум само ако се односе на различите транше коришћења и различите датуме планова. Реализација отплате редовне, затезне и интеркаларне камате приказује се у три ставке које имају исти датум реализације, због различите врсте пословне промене.

44. У обележје бр. 10, у колону 6 уписују се датуми плана коришћења, плана отплате главнице и плана отплате редовне камате, а у колону 7 – износ плана, с две децимале. Две ставке плана коришћења и плана отплате главнице и камате по једној реализацији коришћења не могу имати исти датум. Планови отплате по различитим траншама коришћења могу имати исте датуме, јер се за свако коришћење (траншу) подноси посебан план отплате главнице и план отплате камате.

45. У обележје бр. 11 (колона 8) уписује се стање обавеза по главници и камати на нивоу кредита после извршене пословне промене 2,11, 2,21, 2,31, 2,41, 2,51 или 2,61, као и код пословне промене 1,31, које су наведене у обележју бр. 8 (колоне 2 и 3).

46. План коришћења (пословна промена 1,11) подноси се на овом обрасцу кад се повећава уговорени износ кредитног задужења или мења датум плана, односно кад се даје нови план после сторнирања претходног. Ако се подноси сторно плана коришћења као целине, колоне 4–8 не попуњавају се. Код измене плана коришћења због повећања или смањења износа једне ставке без измене уговореног износа кредитног задужења, у колону 6 уписује се датум плана који се мења, а у колону 7 – износ промене у односу на претходни план, с тим што се код смањења наводи предзнак минус (-). Истовремено се друга ставка плана сторнира (пословна промена 1,12) или мења (пословна промена 1,13) за тај износ.

47. Код реализације коришћења (пословна промена 2,11), у колоне 4 и 5 уписују се датум и износ реализације коришћења, у колоне 6 и 7 датум и износ плана који је реализован, а у колону 8 – ново стање обавеза по главници. Изузетно, колоне 6 и 7 не попуњавају се за реализације код којих се не доставља план коришћења. Кад је реализација плана коришћења делимична, у колону 7 уписује се део износа ставке плана који је реализован, а остатак нереализованог плана аутоматски и даље остаје у плану. У случају грешке у приказивању реализације коришћења (датум или износ), погрешно приказану реализацију треба сторнирати и доставити нову. Код сторнирања реализације коришћења, аутоматски се сторнирају планови отплате главнице и камате који се односе на то коришћење – ако није било реализација по тим плановима. Ако је реализација било, најпре се морају сторнирати те реализације, а затим се сторнира реализација коришћења.

48. План отплате главнице (пословна промена 1,21) подноси се уз реализацију коришћења или сторно претходног плана отплате, и за сваку његову ставку попуњавају се колоне 4, 6 и 7. Ако се подноси измена износа појединачне ставке плана (пословна промена 1,23), у колоне 6 и 7 уписују се датум плана који се мења и разлика између новог и претходног износа плана, с предзнаком минус (-) у случају смањења.

Ако се подноси сторно плана отплате главнице као целине (пословна промена 1,22), колоне 4–7 не попуњавају се, а ако се подноси сторно плана отплате за одређено коришћење, у колону 4 уписује се датум реализације коришћења, док се остале колоне (5–7) не попуњавају.

49. Код плана отплате камате (пословна промена 1,31) који се подноси уз реализацију коришћења или сторно претходног плана отплате, за сваку ставку попуњавају се колоне 4, 6, 7, 8 и 9, при чему се у колону 8 уписује износ планиране камате који се сабира с претходним износом. Код подношења сторна плана отплате камате (пословна промена 1,32, која се односи на појединачну ставку плана), попуњавају се колоне 4, 6 и 7 с предзнаком минус (-), а у колону 8 уписује се ново стање обавеза по камати. На исти начин поступа се и код извештавања о измени плана отплате камате (пословна промена 1,33), с тим што износ у колони 7 има предзнак минус (-) само ако се смањује износ планиране камате. Ако се подноси сторно преосталог (нереализованог) плана отплате камате као целине (пословна промена 1,32), у колону 8 уписује се стање обавезе нула (0,00), а колоне 4–7 не попуњавају се.

50. Код реализације отплате главнице (пословна промена 2,21) која се односи на појединачну ставку плана, попуњавају се колоне 4–8, као и колона 10. Код реализације збирне отплате главнице која се односи на све ставке планова које имају исти датум плана у колони 6 – не попуњава се колона 10, а у колону 8 уписује се ново стање обавеза по главници. Ако се збирна реализација односи на отплату целог кредита, не попуњавају се колоне 6 и 10, а у колону 8 уписује се стање нула (0,00). Кад је у питању збирна реализација која се односи на отплату целе транше, не попуњава се колона 6, али се попуњавају колоне 8 и 10. При томе се у свим случајевима збирне реализације у колону 7 уписује збирни износ ставки планова које су реализоване. Кад се приказује делимична реализација плана отплате главнице, у колону 7 уписује се део износа ставке плана који се реализује, док остатак нереализованог плана аутоматски и даље остаје у плану, а колона 10 се обавезно попуњава. У случају грешке у приказивању реализације отплате главнице (датум или износ), погрешно приказану реализацију треба сторнирати и доставити нову.

51. Код реализације отплате редовне камате (пословна промена 2,31), колоне 4–8 и колона 10 попуњавају се на исти начин као у случају реализације отплате главнице, а попуњава се и колона 9.

52. Ако се подноси реализација отплате затезне камате (пословна промена 2,61) и интеркаларне камате (пословна промена 2,51), попуњавају се само колоне 4, 5, 8 и 9, с тим што се у колону 8 уписује претходно стање обавеза по редовној камати. Код реализације отплате трошкова (пословна промена 2,41) попуњавају се колоне 4, 5 и 8, с тим што се у колону 8 уписује збирно стање плаћених трошкова, а у колону 11 – врста трошкова (нпр. commitment fee, arrangement fee, management fee и остало). У случају грешке у приказивању реализације отплате затезне и интеркаларне камате и отплате трошкова (датум или износ), погрешно приказану реализацију треба сторнирати и доставити нову.

53. У обележје бр. 12 (колона 9) уписује се каматна стопа која је примењена за израчунавање плана отплате камате или реализације отплате камате, с четири децимале. У осталим случајевима ово обележје се не попуњава. Примењена каматна стопа која се уписује у ово обележје једнака је збиру фиксног и променљивог дела ако је уговорена променљива каматна стопа.

54. Обележје бр. 13 (колона 10) попуњава се само код извештавања о реализацији отплате једне рате или дела рате главнице или камате по појединачном коришћењу. У колону 10 уноси се датум коришћења (транше) по коме се врши отплата.

55. У обележје бр. 14 (колона 11) уносе се напомене у вези с пословним променама наведеним у претходним колонама. У обележју бр. 15 наведене су врсте пословних промена за обележје бр. 8 (колоне 2 и 3) овог обрасца.

56. Обележје бр. 16 попуњава Народна банка Србије.

Измена или сторно извештаја о кредитном задужењу (Образац КЗ-5)

57. Овај образац подноси се кад је потребно изменити или сторнирати извештај о кредитном задужењу који је резидент претходно поднео Народној банци Србије. Измена извештаја врши се кад је потребно спровести измену садржаја појединих обележја на извештају о кредитном задужењу (Образац КЗ-2), а на основу накнадног договора кредитора и дужника.

На овом обрасцу извештава се и о преносу потраживања од резидента с нерезидента – кредитора по кредитном задужењу на другог резидента – новог кредитора. У овом случају, у колону 2 уписује се број 6, у колону 3 – број 2, у колоне 4 и 5 – ранији садржај наведених обележја са Обрасца КЗ-2, а у колону 6 – шифра резидента – новог кредитора из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног резидента – новог кредитора, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У поље „Назив” уписују се назив и седиште резидента – новог кредитора.

Ако се врши пренос дуговања с резидента – дужника по кредитном задужењу на нерезидента – новог дужника, у колону 2 овог обрасца уписује се број 4, у колону 3 – број 1, у колоне 4 и 5 ранији садржај наведених обележја са Обрасца КЗ-2, а у колону 6 – шифра нерезидента – новог дужника из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног нерезидента – новог дужника, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У поље „Назив” уписују се назив и седиште нерезидента – новог дужника.

Сторно кредитног задужења врши се у случају раскида уговора о кредитном послу – ако претходно није приказана реализација коришћења. Сторнирањем се аутоматски сторнирају и план коришћења на Обрасцу КЗ-3А и спецификације које су поднете уз извештај на Обрасцу КЗ-7.

58. У заглављу Обрасца КЗ-5 уписује се „х” у одговарајуће осенчено поље, зависно од тога да ли је у питању измена извештаја или сторнирање кредитног задужења. Изнад горње маргине овог обрасца, у десном горњем углу уписује се број стране у случају да све промене не могу стати на једну страну. У обележје бр. 1 уписује се број извештаја из осенченог поља 2 у обележју бр. 1 Обрасца КЗ-2 под којим се извештај води у Регистру задужења.

59. У обележје бр. 2 уписује се редни број документа према редоследу његовог испостављања у оквиру једног кредитног задужења.

У обележје бр. 3 уписује се датум промене, са осам цифара (ддммгггг), а у обележје бр. 4 (колона 1) – редни број промене садржаја обележја и поља на Обрасцу КЗ-2. Ако све измене не могу стати на једну страну, редни бројеви се настављају на следећој страни.

60. У обележје бр. 5 (колона 2) уписује се број обележја из Обрасца КЗ-2 које се мења. На Обрасцу КЗ-5 могу се мењати сва обележја Обрасца КЗ-2, укључујући и шифру валуте у обележјима бр. 10 и 11, под условом да по кредитном задужењу није приказана реализација коришћења. Ако јесте, промена валуте у oвим обележјима не може се извршити на Обрасцу КЗ-5, већ се врши на Обрасцу КЗ-3Б кредитног задужења по коме се мења валута, уз навођење шифре врсте отплате „3” („смањење или престанак обавезе без обављеног платног промета са иностранством”). Истовремено се подноси нови извештај о кредитном задужењу на обрасцима КЗ-2 и КЗ-3А, уз навођење нове валуте, а на Обрасцу КЗ-3Б тог новог кредитног задужења у обележје бр. 5 уписује се шифра коришћења „3” („настанак или повећање обавезе без обављеног платног промета са иностранством”) и формира дуг по новом кредитном задужењу у новој валути отплате.

При измени садржаја обележја на пријави кредитног задужења која је евидентирана до 1. јуна 2009. године – уписују се бројеви обележја и поља са Обрасца КЗ-2 на коме је кредитно задужење првобитно евидентирано.

61. У обележје бр. 6 (колона 3) уписује се број осенченог поља у обележју Обрасца КЗ-2 које се мења. У обележје бр. 7, у колону 4 уписује се стари садржај осенченог поља из Обрасца КЗ-2, а у колону 5 – назив тог поља ако постоји. У обележје бр. 8, у колону 6 уписује се нови садржај осенченог поља из Обрасца КЗ-2, а у колону 7 – назив тог поља ако постоји. У обележје бр. 9 уписују се подаци о основу за подношење Обрасца КЗ-5 (нпр. исправка грешке у унетим подацима, измена или раскид уговора о кредиту), као и други допунски подаци у вези с појединим обележјима овог обрасца.

62. У обележју бр. 10 овлашћено лице дужника и банке преко које се Образац КЗ-5 подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум кад је оверен, потписују образац и оверавају га печатом Народне банке Србије.

Спецификација уз извештај o кредитном задужењу (Образац КЗ-7)

63. Овај образац подноси се ако по кредитном послу има више резидената – корисника кредита (осим кад се подноси оквирни извештај), више нерезидената – кредитора/добављача или више намена кредитног задужења. На овом обрасцу се, због постојања више нерезидената – кредитора/добављача, извештава и о синдицираном кредиту који група страних кредитора одобрава резиденту – дужнику преко агента. На исти начин поступа се и кад у таквом кредиту учествују и банке у Републици, у ком случају се у овом обрасцу наводе њихов назив и износ учешћа.

Образац КЗ-7 доставља се:

1) уз извештај о кредитном задужењу (Образац КЗ-2) – ако је основним уговором предвиђено да у кредитном послу учествује више резидената – корисника кредита или више нерезидената – кредитора/добављача или има више намена кредитног задужења;

2) уз измене извештаја о кредитном задужењу (Образац КЗ-5) – ако је накнадним изменама уговора предвиђено да у кредитном послу учествује више резидената – корисника кредита или више нерезидената – кредитора/добављача или има више намена кредитног задужења;

3) независно од других образаца – ако се накнадно мењају само подаци с претходно достављене спецификације.

Измена података на Обрасцу КЗ-7 врши се подношењем новог Обрасца КЗ-7. На наведени начин поступа се и ако банка у Републици купи потраживање од нерезидента – учесника у синдицираном кредиту који се одобрава резиденту, као и ако нерезиденту прода своје потраживање по овом основу.

Сторно података на Обрасцу КЗ-7 врши се подношењем новог Обрасца КЗ-7. Сторнирањем извештаја о кредитном задужењу на Обрасцу КЗ-5 аутоматски се сторнирају и спецификације које су поднете уз извештај.

При измени или сторну података на Обрасцу КЗ-7 који је евидентиран до 1. јуна 2009. године, уписује се број обележја с тог обрасца на коме је спецификација уз пријаву кредитног задужења првобитно евидентирана.

64. Изнад горње маргине обрасца, у горњем десном углу уписује се број стране у случају да подаци не могу стати на једну страну, док се у обележје бр. 1 уписује број извештаја из осенченог поља 2 у обележју бр. 1 Обрасца КЗ-2. Ово обележје попуњава подносилац, осим ако се спецификација подноси уз нови извештај о кредитном задужењу, кад га попуњава Народна банка Србије.

65. У обележје бр. 2 уписује се редни број документа према редоследу испостављања у оквиру једног кредитног задужења, а у обележје бр. 3 уписује се „5” за спецификацију резидената – корисника кредита, „6” – за спецификацију нерезидената – кредитора/добављача или „22” – за спецификацију намена кредитног задужења.

66. У обележје бр. 4 уписују се шифра валуте и износ који је једнак збиру износа из колоне 5 овог обрасца. Овај износ једнак је износу из обележја бр. 10 Обрасца КЗ-2 само код првог подношења спецификације.

67. У обележје бр. 5 (колона 1) уписује се редни број ставке спецификације, односно редни број промене, а у обележје бр. 6 (колона 2) – ознака за пословну промену из обележја бр. 14 овог обрасца.

68. Обележје бр. 7 обрасца који се подноси ради извештавања о више резидената – корисника кредита попуњава се на начин описан у тачки 7. овог упутства. Ако се извештава о више нерезидената – кредитора/добављача, ово обележје попуњава се на начин описан у тачки 9. овог упутства. Ако се доставља спецификација намена кредитног задужења, у обележје бр. 7 уписује се шифра намене, на начин описан у тачки 24. овог упутства.

69. У обележје бр. 8 (колона 4) уписују се назив и седиште резидента – корисника или нерезидента – кредитора/добављача из Шифарника нерезидената или назив намене кредитног задужења. У ово обележје уписују се и назив и седиште банке у Републици – учесника у синдицираном кредиту који се одобрава резиденту.

70. У обележје бр. 9 (колона 5), у случају пословне промене „1” уписује се учешће резидента – корисника, нерезидента – кредитора/добављача или намене кредитног задужења, с две децимале.

У случају пословне промене „2”, уписује се учешће у износу кредитног задужења за ставку која се сторнира с предзнаком минус (-), уз истовремено повећање учешћа преосталих ставки за исти износ. У случају пословне промене „3”, у ову колону уписује се разлика између новог и претходног учешћа у износу кредитног задужења, с тим што се ова разлика у случају смањења приказује с предзнаком минус (-). На наведени начин поступа се и када се извештава о учешћу, сторну или измени износа учешћа банке у Републици која учествује у синдицираном кредиту који група страних кредитора одобрава резиденту.

71. Oбележје бр. 10 (колона 6) попуњава се као и осенчено поље 5 у обележју 4 на извештају о кредитном задужењу (Образац КЗ-2), на начин описан у тачки 7. овог упутства. Ово обележје попуњава се само ако је у обележју бр. 3 овог обрасца уписана шифра „5” (спецификација резидената – корисника кредита).

72. Ако по кредитном послу има више нерезидената – кредитора/добављача, обележје бр. 11 (колона 7) и обележје бр. 12 (колоне 8 и 9) попуњавају се као и осенчена поља од 3 до 5 у обележју 6 на извештају о кредитном задужењу (Образац КЗ-2), на начин описан у тачки 9. овог упутства.

73. У обележје бр. 13 уносе се допунски подаци који су у вези с појединим обележјима, као и друге значајне појединости специфичне за конкретну спецификацију а нису обухваћене посебним обележјима.

74. У обележју бр. 14 наведене су пословне промене које се могу користити на овом обрасцу.

75. У обележју бр. 15 овлашћено лице дужника и банке преко које се Образац КЗ-7 подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум кад је оверен, потписују образац и оверавају га печатом Народне банке Србије.

III. КРЕДИТНО ОДОБРЕЊЕ

Извештај о кредитном одобрењу (Образац КО-2)

76. На овом обрасцу извештава се о кредитима у девизама и динарима које резиденти – кредитори одобравају нерезидентима у складу са Законом (кредитно одобрење). О банкарским гаранцијама, авалима, јемствима и другим средствима обезбеђења које резидент – кредитор прибавља по кредитном одобрењу извештава се на обрасцу о том кредитном одобрењу, попуњавањем обележја бр. 17 на Обрасцу КО-2.

На Обрасцу КО-2 не извештава се о кредитима у динарима које нерезидентима одобравају банке.

На овом обрасцу извештава се и о потраживањима банке или резидента – правног лица из иностранства у девизама насталим по активираној банкарској гаранцији, авалу, јемству или другом средству обезбеђења по кредитном послу између два нерезидента у иностранству, која се наплаћују са одложеним роком и/или каматом. Уз извештај о кредитном одобрењу за ову врсту кредитног посла (шифре 14 и 15 у обележју бр. 7) не подноси се план коришћења (Образац КО-3А).

Образац КО-2 подноси се и ради извештавања о учешћу банке у Републици у синдицираном кредиту који група страних кредитора одобрава нерезиденту, с тим што се у обележју бр. 18 овог обрасца наводи да је реч о учешћу у таквом кредиту. На овај начин поступа се и кад банка у Републици купи потраживање од нерезидента – учесника у синдицираном кредиту који се одобрава нерезиденту и на тај начин накнадно постане кредитор тог нерезидента – дужника.

77. Обележје бр. 1 попуњава Народна банка Србије, тако што уписује датум и шестоцифрени број из регистра кредитних одобрења Народне банке Србије који се води према седишту резидента – кредитора по кредитном послу (у даљем тексту: Регистар одобрења) под којим се води извештај о кредитном одобрењу, с тим што је прва цифра:

– 6 – за резиденте – кредиторе с територије Републике ван аутономних покрајина;

– 7 – за кредите које одобри Република;

– 8 – за резиденте – кредиторе с територије аутономне покрајине.

78. У обележје бр. 2 уписује се датум кад су резидент – кредитор и нерезидент – дужник закључили уговор о кредиту, са осам цифара (ддммгггг).

79. У обележје бр. 3 уписују се шифра и назив врсте извештаја о кредитном одобрењу, и то:

– 1 – редовни извештај,

– 2 – извештај за рефинансирање потраживања,

– 4 – авансно плаћање увоза,

– 5 – кредит који нерезиденту одобрава резидент – правно лице које је Република основала посебним законом ради финансирања извоза.

Ако се на Обрасцу КО-2 извештава о комерцијалном кредиту по послу увоза унапред плаћене робе или услуге по коме је првобитно или накнадно уговорен рок увоза дужи од годину дана или камата по унапред плаћеном увозу са уговореним роком увоза краћим од годину дана, у обележје бр. 3 уписује се шифра 4. Кад се извештава о комерцијалном кредиту по послу извоза робе и услуга по коме је првобитно или накнадно уговорен рок наплате дужи од годину дана или камата по извршеном извозу са уговореним роком наплате краћим од годину дана – у обележје бр. 3 уписује се шифра 1. За наведене послове у обележју бр. 7, у прво осенчено поље, уписује се шифра 1, а у друго осенчено поље – одговарајућа шифра намене (2, 11, 12, 13 или 14). На овај начин поступа се и кад је посао извоза/увоза претходно евидентиран на ПИ или ПА обрасцима, а накнадно је уговорен рок дужи од годину дана или камата, с тим што се у обележје бр. 18 у том случају уписује број пријаве претходно евидентиране на овим обрасцима, као и датум анекса на основу ког се врши евидентирање комерцијалног кредита.

80. У обележје бр. 4, у осенчено поље 1 уписује се матични број под којим je резидент – кредитор (банка, правно лице или предузетник) уписан у регистар који води Агенција, односно број који додељује Републички завод за статистику за субјекте који нису уписани у овај регистар, као и назив и седиште резидента – кредитора. Ако је кредитор Република, односно аутономна покрајина, у ово поље уписује се једна од следећих шифара:

– 7 – Република са аутономним покрајинама,

– 7.1 – Република ван аутономних покрајина,

– 8 – аутономна покрајина.

У осенчено поље 2 уписују се шифре секторске припадности:

– 1 – јавно предузеће,

– 2 – привредно друштво у мешовитој својини,

– 3 – банка,

– 4 – привредно друштво у приватној својини,

– 5 – правно лице из финансијског сектора,

– 6 – предузетник,

– 7 – Република,

– 8 – аутономна покрајина,

– 9 – локална самоуправа,

– 10 – Народна банка Србије,

– 11 – установа.

Ако су у осенчено поље 2 уписане шифре од 1 до 3, шифра 5 или шифра 11 – у осенчено поље 3 уписује се процент учешћа државног капитала у капиталу правног лица, с две децимале. Осенчено поље 4 не попуњава се за правна лица и предузетнике који су уписани у регистар који води Агенција, већ се податак преузима из базе података Агенције.

За правна лица која нису уписана у наведени регистар, уписује се ознака привредне гране, у складу са Уредбом.

У осенчена поља 5 и 6 уписује се укупан извоз резидента – кредитора, прекурсиран у евре према курсу на дан извоза и исказан у апсолутном износу, и то у поље 5 – износ извоза остварен у периоду од 1. јануара до 31. децембра године која претходи години у којој се подноси извештај о кредитном одобрењу, а у поље 6 – износ извоза остварен од 1. јануара до датумa подношења извештаја о кредитном одобрењу. Поље „Извршен извоз” попуњава се само ако је резидент – кредитор привредно друштво или предузетник.

81. У обележје бр. 5 уписује се шифра нерезидента – дужника из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног нерезидента – дужника, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У поље „Назив“ уписују се назив и седиште нерезидента – дужника.

У осенчено поље 2 уписује се шифра међусобне повезаности нерезидента – дужника и резидента – кредитора:

– 1 – нерезидент – дужник, власник више од 50% удела у капиталу резидента – кредитора;

– 2 – нерезидент – дужник, власник од 10% до 50% удела у капиталу резидента – кредитора;

– 3 – нерезидент – дужник, власник мање од 10% удела у капиталу резидента – кредитора;

– 4 – резидент – кредитор, власник више од 50% удела у капиталу нерезидента – дужника;

– 5 – резидент – кредитор, власник од 10% до 50% удела у капиталу нерезидента – дужника;

– 6 – резидент – кредитор, власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента – дужника;

– 7 – резидент – кредитор и нерезидент – дужник посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента – дужника и резидента – кредитора.

У осенчено поље 3 уписује се шифра међусобне повезаности нерезидента – дужника и другог правног лица у Републици:

– 1 – нерезидент – дужник, власник више од 50% удела у капиталу другог правног лица са седиштем у Републици;

– 2 – нерезидент – дужник, власник од 10% до 50% удела у капиталу другог правног лица са седиштем у Републици;

– 3 – нерезидент – дужник, власник мање од 10% удела у капиталу другог правног лица са седиштем у Републици;

– 4 – друго правно лице са седиштем у Републици, власник више од 50% удела у капиталу нерезидента – дужника;

– 5 – друго правно лице са седиштем у Републици, власник од 10% до 50% удела у капиталу нерезидента – дужника;

– 6 – друго правно лице са седиштем у Републици, власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента – дужника;

– 7 – друго правно лице са седиштем у Републици и нерезидент – дужник посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента – дужника и другог правног лица са седиштем у Републици.

82. У обележје бр. 6 уписује се шифра валуте из Шифарника валута, као и износ из уговора о кредиту, без децимала. У овој валути исказани су сви износи по кредитном одобрењу.

83. У обележје бр. 7, у осенчено поље 1 уписују се шифра и назив врсте кредитног посла, и то:

– 1 – комерцијални кредит – одложено плаћање и плаћање унапред робе и услуга по спољнотрговинском промету до годину дана с каматом, односно преко годину дана;

– 2 – комерцијални кредит – финансирање одложеног плаћања и плаћања унапред робе и услуга које кредитор одобрава дужнику – купцу по спољнотрговинском промету робе и услуга тако што по налогу купца обавезу измирује непосредно продавцу;

– 3 – финансијски кредит;

– 4 – краткорочна банкарска кредитна линија;

– 6 – субординирани кредит;

– 14 – потраживање банке по активираној банкарској гаранцији, авалу и другом облику јемства датом по кредитном послу између два нерезидента у иностранству;

– 15 – потраживање резидента – правног лица по активираном јемству и другом средству обезбеђења датом по кредитном послу између два нерезидента у иностранству.

Ако је једним уговором о кредитном послу предвиђено више врста кредитног одобрења, за сваку врсту кредитног одобрења подноси се посебан извештај, при чему се у обележју бр. 18 сваког извештаја наводе бројеви под којима се воде остали извештаји по конкретном уговору о кредитном послу.

У осенчено поље 2 уписују се шифра и назив намене кредитног одобрења, и то:

– 2 – услуге,

– 3 – директна инвестиција у Републици,

– 4 – измиривање обавеза у Републици,

– 5 – куповина домаћих дугорочних дужничких хартија од вредности,

– 6 – плаћање у иностранству,

– 7 – остало,

– 8 – куповина и закуп непокретности у Републици,

– 11 – опрема,

– 12 – сировине и репроматеријал,

– 13 – широка потрошња,

– 14 – пољопривредни производи.

Ако је кредит одобрен за више намена, у овом пољу наводе се подаци о претежној намени кредита, док се у обележје бр. 18 уносе подаци о осталим наменама.

84. У обележје бр. 8 уписује се „1” ако су по кредитном послу уговорени трошкови, а у обележје бр. 18 – врста и износ трошкова. Ако по кредитном послу нису уговорени трошкови, у ово поље уписује се „2”.

85. У обележје бр. 9 уписује се „1” ако је уговорена интеркаларна камата, односно „2” ако није уговорена.

86. У обележје бр. 10 уписују се шифра и назив каматне стопе, и то:

– 1 – без камате,

– 2 – фиксна камата,

– 3 – две фиксне камате,

– 4 – променљива камата,

– 5 – остало.

Ако је кредит закључен уз камату по фиксној стопи, попуњава се само осенчено поље „прва стопа”. Ако је кредит закључен с две фиксне каматне стопе, у осенчено поље „прва стопа” уписује се камата која ће се прва примењивати, а у осенчено поље „друга стопа” – камата која ће се примењивати у другом каматном периоду. Истовремено је у обележје бр. 18 потребно уписати периоде и основице на које ће се примењивати ове две каматне стопе. У случају да је кредит закључен с променљивом каматном стопом, у осенчено поље „прва стопа” уписује се фиксни део каматне стопе (маржа) ако постоји, а у осенчено поље „друга стопа” – променљиви део каматне стопе на дан закључења уговора о кредиту.

Ако маржа не постоји, у осенчено поље „прва стопа” уписује се „0,0000”.

Код кредита закључених са специфичном каматном стопом (шифра „остало”) попуњава се прво поље или оба поља, зависно од тога каква је каматна стопа уговорена, а у обележје бр. 18 уписују се допунски подаци о тој врсти каматне стопе. Камата се уписује с четири децимале.

87. У обележје бр. 11 уписују се шифра и назив променљиве каматне стопе, и то:

– 11 – LIBOR 1M,

– 12 – LIBOR 3M,

– 13 – LIBOR 6M,

– 14 – LIBOR 1Y,

– 15 – LIBOR 1W,

– 21 – EURIBOR 1M,

– 22 – EURIBOR 3M,

– 23 – EURIBOR 6M,

– 24 – EURIBOR 1Y,

– 25 – EURIBOR 1W,

– 30 – PIBOR,

– 40 – PRIMЕ RATE,

– 50 – AKA,

– 70 – DOMESTIC,

– 90 – остало,

– 91 – NIBOR,

– 92 – CIBOR,

– 93 – STIBOR,

– 96 – ATMARKETRATE.

88. У обележје бр. 12 уписује се број година за период у коме нерезидент – дужник не врши отплату кредита (период од првог коришћења до прве наплате главнице по кредиту) и број месеци за период који је краћи од годину дана.

89. У обележје бр. 13 уписује се период трајања кредита (период од првог коришћења до коначне наплате), и то број година и број месеци за период који је краћи од годину дана.

90. У обележје бр. 14 у осенчено поље „Матични број” уписује се матични број под којим је банка преко које се врши платни промет по кредитном одобрењу уписана у регистар који води Агенција. У поље „Назив” уписују се назив и седиште те банке.

91. У обележје бр. 15 уписује се „1” ако се кредит одобрава на револвинг основи, односно уз могућност нерезидента – дужника да већ искоришћени део кредита отплати и поново искористи, с тим што потраживање по кредиту никада не може бити веће од уговореног износа. У осталим случајевима уписује се „2”.

92. У обележје бр. 16, у осенчено поље 1 уписује се „1” или „2”, зависно од тога да ли се кредит одобрава уз осигурање од ризика или без таквог осигурања. Ако је у осенчено поље 1 уписана шифра „1”, у осенчено поље 2 уписује се шифра:

– 1 – агенција Републике,

– 2 – агенција стране државе,

– 3 – осигуравајуће друштво у Републици,

– 4 – осигуравајуће друштво у иностранству,

– 5 – остало.

93. У обележје бр. 17 уписују се шифра и назив средства обезбеђења, и то:

– 1 – гаранција стране банке,

– 2 – меница,

– 3 – Promissory note,

– 4 – остало,

– 5 – залога на акцијама/уделима у власништву нерезидента.

94. У обележје бр. 18 допунски подаци у вези са обележјима уписују се онако како је то код појединих обележја назначено, уз навођење броја тог обележја, као и друге значајне појединости које нису обухваћене посебним обележјима.

95. У обележју бр. 19 овлашћено лице кредитора и банке преко које се Образац КО-2 подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум кад је оверен, потписују образац и оверавају га печатом Народне банке Србије.

План коришћења по кредитном одобрењу (Образац КО-3А)

96. Образац КО-3А подноси се уз извештај о кредитном одобрењу (Образац КО-2). Овај образац не подноси се за кредите који се користе на револвинг основи, као ни за потраживања банке или резидента – правног лица из иностранства настала по активираној банкарској гаранцији, авалу, јемству или другом средству обезбеђења по кредитном послу између два нерезидента у иностранству, која се наплаћују са одложеним роком и/или каматом (шифре 14 и 15 у обележју бр. 7 Обрасца КО-2). Не подноси се уз извештај о комерцијалним кредитима повезаним са спољнотрговинским прометом робе и услуга који обухватају одложено плаћање и плаћање унапред робе и услуга до годину дана, с каматом, односно преко годину дана (шифра 1 у обележју бр. 7 Обрасца КО-2) ако је по тим кредитима већ извршен извоз, односно авансно плаћање увоза.

97. Изнад горње маргине Обрасца КО-3А, у горњем десном углу уписује се број стране у случају да све ставке плана коришћења не могу стати на једну страну. На Обрасцу КО-3А попуњавају се обележја бр. 1–4, 7, 8, 11, 13 и 15, а остала се не попуњавају.

98. Обележја бр. 1 и 2 попуњава Народна банка Србије. У обележје бр. 2 уписује се број извештаја из обележјa бр. 1 Обрасцa КО-2, а у обележје бр. 3 увек се уписује „1”, као редни број документа.

99. У обележје бр. 4 уписује се шифра валуте из првог осенченог поља у обележју бр. 6 Обрасца КО-2.

100. У обележје бр. 7 (колона 1) уписује се редни број ставке плана, почев од броја 1. Ако све ставке плана не могу стати на једну страну, редни бројеви се настављају на следећој страни.

101. У обележје бр. 8, у колону 2 уписује се број 1 (план), а у колону 3 – број 11 (ново).

102. У обележје бр. 11, у колону 7 уписује се датум плана коришћења, а у колону 8 – износ плана, без децимала. Две ставке плана коришћења не могу имати исти датум.

103. У обележје бр. 13 (колона 10) уноси се кратка напомена или допунски податак у вези с планом коришћења по кредитном одобрењу.

104. У обележју бр. 14 наведене су врсте пословних промена за обележје бр. 8 (колоне 2 и 3), и то: 1 – план, 11 – нови план коришћења.

105. У обележју бр. 15 овлашћено лице кредитора и банке преко које се Образац КО-3А подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум кад је оверен, потписују образац и оверавају га печатом Народне банке Србије.

Реализација коришћења, план и реализација наплате по кредитном одобрењу (Образац КО-3Б)

106. На Обрасцу КО-3Б извештава се о пословним променама чије су шифре наведене у обележју бр. 14 овог обрасца. На једном Обрасцу КО-3Б подносе се пословне промене које се односе на исту врсту коришћења или исту врсту наплате главнице и камате.

107. Обележје бр. 1 попуњава Народна банка Србије.

108. У обележје бр. 2 подносилац документа уписује број извештаја из обележја бр. 1 Обрасца КО-2, а у обележје бр. 3 – редни број документа према редоследу испостављања у оквиру једног кредитног одобрења.

109. У обележје бр. 4 уписује се шифра валуте из првог осенченог поља обележја бр. 6 Обрасца КО-2.

110. У обележје бр. 5 уписују се шифра и назив врсте коришћења, и то:

– 1 – редовно коришћење;

– 3 – настанак или повећање потраживања без обављеног платног промета са иностранством;

– 4 – припис камате главници.

Коришћење по шифри 4 („припис камате главници”) повећава само стање потраживања по главници, а не повећава уговорени износ кредитног одобрења из обележја бр. 6 Обрасца КО-2.

Шифра 3 („настанак или повећање потраживања без обављеног платног промета са иностранством”) користи се ако се стање потраживања по главници повећава без одобравања нове транше кредита.

111. У обележје бр. 6 уписују се шифра и назив врсте наплате, и то:

– 1 – редовна наплата;

– 3 – смањење или престанак потраживања без обављеног платног промета са иностранством;

– 4 – претварање потраживања у акције (улог);

– 6 – наплата робом по плаћеном авансу;

– 7 – престанак потраживања по основу пребијања дуговањем по кредитном задужењу;

– 8 – престанак потраживања по основу пребијања дуговањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – престанак потраживања по основу пребијања дуговањем по реализованом увозу робе;

– 10 – престанак потраживања по основу пребијања дуговањем по реализованом увозу услуге;

– 11 – престанак потраживања по основу пребијања дуговањем по директној инвестицији нерезидента у Републици – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – престанак потраживања по основу пребијања дуговањем по улагању резидента у непокретност у иностранству;

– 13 – престанак потраживања по основу преноса дуговања с нерезидента – дужника на резидента – новог дужника;

– 14 – престанак потраживања по основу преноса потраживања с резидента – кредитора на нерезидента – новог кредитора.

Ако је потраживање по кредиту престало по основу пребијања дуговања и потраживања (шифре 7–12 у обележју бр. 6), у обележје бр. 13 (колона 10) уписује се датум извршеног пребијања, као и подаци о дуговању којим је потраживање по кредиту пребијено (број извештаја о кредитном задужењу, датум увоза или унапред примљене наплате за извоз робе или услуга са извештаја на Обрасцу О-1, датум реализације увоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за дуговање по основу директне инвестиције нерезидента у Републици – учешће у добити, подаци о непокретности за дуговање по основу улагања у непокретност резидента у иностранству).

Ако је потраживање по кредиту престало по основу преноса дуговања с нерезидента – дужника на резидента – новог дужника или по основу преноса потраживања с резидента – кредитора на нерезидента – новог кредитора (шифре 13 и 14 у обележју бр. 6), у обележје бр. 13 (колона 10) уписује се датум извршеног преноса.

112. У обележје бр. 7 (колона 1) уписује се редни број промене, почев од броја 1, а у обележје бр. 8 у колону 2 уписује се „1” ако се подноси план, а „2” ако се подноси реализација. У колону 3 уписују се шифре из обележја бр. 14 које се односе на коришћење и на наплату главнице, камате (редовне, интеркаларне и затезне) и трошкова. У случају сторнирања пословних промена, цео ред се попуњава на исти начин као и код пословне промене која се сторнира, с тим што се износ наводи с предзнаком минус (-).

113. У обележје бр. 9 (колонa 4) уписује се редни број реализације коришћења на који се односи пословна промена из обележја бр. 8, осим ако је у питању наплата главнице или камате која се односи на више коришћења, или наплата затезне камате, односно трошкова.

114. У обележје бр. 10, у колону 5 уписује се датум реализације промена из обележја бр. 8, са осам цифара (ддммгггг), а у колону 6 – износ реализације, без децимала. Две реализације наплате главнице или наплате редовне камате могу имати исти датум ако се односе на различите транше коришћења, односно на различите планове наплате по истом коришћењу. У свим другим случајевима две реализације исте врсте не могу имати исти датум реализације.

115. У обележје бр. 11, у колону 7 уписује се датум плана коришћења, наплате главнице и наплате редовне камате, а у колону 8 – износ плана, без децимала. Две ставке плана коришћења не могу имати исти датум, што важи и за планове наплате главнице и камате по једној реализацији коришћења.

116. У обележје бр. 12 (колона 9) уписује се стање потраживања на нивоу кредита, после извршене пословне промене 2,11, 2,21, 2,31, 2,41, 2,51 или 2,61, као и код пословне промене 1,31, које су наведене у обележју бр. 8 (колоне 2 и 3). Стање потраживања повећава се у односу на претходно стање код реализације коришћења, плана наплате камате и реализације наплате трошкова, а смањује код реализације наплате главнице и камате. Код реализације наплате затезне и интеркаларне камате, стање потраживања се не мења у односу на стање по редовној камати. Након сторнирања промена које су утицале на промену стања потраживања, износ се враћа на претходни ниво.

117. План коришћења (пословна промена 1,11) подноси се на овом обрасцу кад се повећа уговорени износ кредитног одобрења, односно кад се даје нови план који следи након претходног сторнирања или умањења плана, а у оквиру постојећег уговореног износа кредитног одобрења. Сторно плана коришћења (пословна промена 1,12) попуњава се у случају смањења уговореног износа кредитног одобрења или промене датума плана. Измена плана (пословна промена 1,13) попуњава се у случају промене износа за планирани датум, с тим што се приказује разлика у односу на претходни износ, с предзнаком минус (-) у случају смањења.

118. Код реализације коришћења (пословна промена 2,11), у колону 4 уписује се број реализације коришћења, у колоне 5 и 6 – датум и износ реализације коришћења, у колоне 7 и 8 – датум и износ плана коришћења који је реализован, а у колону 9 – ново стање потраживања по главници. Изузетно, колоне 7 и 8 не попуњавају се ако је у питању реализација коришћења која није имала претходни план. Уз сваку реализацију коришћења приказује се план наплате главнице и камате.

Кад је реализација плана коришћења делимична, у колону 8 уписује се део износа ставке плана који је реализован, док остатак нереализованог плана аутоматски и даље остаје у плану. У случају грешке у приказивању реализације коришћења (датум или износ), погрешно приказану реализацију треба сторнирати и доставити нову. Код сторнирања реализације коришћења, аутоматски се сторнирају планови наплате главнице и наплате камате достављени уз то коришћење – ако није било реализација по тим плановима. Ако је реализација било, најпре се морају сторнирати те реализације, а затим се сторнира реализација коришћења.

119. План наплате главнице (пословна промена 1,21) подноси се уз реализацију коришћења, као и кад је претходно дати план сторниран или умањен. Ако се подноси пословна промена која се односи на појединачну ставку плана, попуњавају се колоне 4, 7 и 8. Код сторнирања претходно датог плана, попуњавају се датум и износ, с тим што се код сторнирања целокупног износа плана датум не попуњава.

Код измене износа, попуњава се датум, као и износ за који се претходни износ мења, с предзнаком минус (-) у случају смањења.

120. Код плана наплате камате (пословна промена 1,31), образац се попуњава на исти начин као и код плана наплате главнице, с тим што се попуњава и колона 9, зависно од тога да ли промена повећава или смањује вредност потраживања по кредитном одобрењу.

121. Код реализације наплате главнице (пословна промена 2,21), која се односи на једну ставку плана, попуњавају се колоне 4–9, а ако се односи на више коришћења са истим датумом плана наплате – попуњавају се колоне 5–9, с тим што се у колону 7 уписује датум плана, а у колону 8 – укупан планирани износ за тај датум. Ако се реализација наплате главнице односи на наплату свих ставки планова главнице за једну траншу, попуњавају се колоне 4–6, 8 и 9, с тим што се у колону 8 уписује укупан планирани износ наплате главнице, а ако се односи на наплату свих ставки планова главнице за један кредит – попуњавају се колоне 5, 6, 8 и 9. Износи у колонама 6 и 8 морају бити једнаки у свим наведеним случајевима. Ако је реализација делимична, остатак нереализованог плана аутоматски остаје у плану.

122. Код реализације наплате редовне камате (пословна промена 2,31) образац се попуњава на исти начин као и код реализације наплате главнице, с тим што се износ реализоване наплате може разликовати у односу на планирани. Стање потраживања након реализације наплате умањује се за износ планиране камате.

123. Ако се подноси реализација наплате затезне камате (пословна промена 2,61) и интеркаларне камате (пословна промена 2,51) – попуњавају се само колоне 5, 6 и 9.

124. Код реализације наплате трошкова (пословна промена 2,41) попуњавају се колоне 5, 6 и 9, а у колону 10 уписује се врста трошкова (нпр. commitment fee, arrangement fee, management fee и остало). У случају грешке у приказивању реализације наплате трошкова (датум или износ), погрешно приказану реализацију треба сторнирати и доставити нову.

125. У обележје бр. 13 (колона 10) уноси се кратка напомена или допунски податак који се односи на једну или више пословних промена на истом обрасцу. У ово обележје обавезно се уписује каматна стопа која је примењена за израчунавање плана или реализације наплате камате.

126. У обележју бр. 14 наведене су врсте пословних промена по кредитном послу за обележје бр. 8 (колоне 2 и 3) овог обрасца.

127. Обележје бр. 15 попуњава Народна банка Србије.

Измена или сторно извештаја о кредитном одобрењу (Образац КО-5)

128. Образац КО-5 подноси се кад је потребно изменити или сторнирати извештај о кредитном одобрењу који је резидент претходно поднео Народној банци Србије. Измена извештаја о кредитном одобрењу (Образац КО-2) врши се кад је потребно спровести измену садржаја појединих обележја на извештају, а на основу накнадног договора кредитора и дужника.

На овом обрасцу извештава се и о преносу дуговања с нерезидента – дужника по кредитном одобрењу на резидента – новог дужника. У овом случају, у колону 2 овог обрасца уписује се број 5, у колону 3 – број 1, у колоне 4 и 5 – ранији садржај наведених обележја са Обрасца КО-2, а у колону 6 – шифра резидента – новог дужника из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног резидента – новог дужника, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У поље „Назив” уписују се назив и седиште резидента – новог дужника.

Ако се на овом обрасцу извештава о преносу потраживања с резидента – кредитора по кредитном одобрењу на нерезидента-новог кредитора, у колону 2 уписује се број 4, у колону 3 – број 1, у колоне 4 и 5 – ранији садржај наведених обележја са Обрасца КО-2, а у колону 6 – шифра нерезидента – новог кредитора из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног нерезидента – новог кредитора, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У поље „Назив” уписују се назив и седиште нерезидента – новог кредитора.

Сторно кредитног одобрења врши се у случају раскида уговора о кредитном послу, ако претходно није приказана реализација коришћења, а тиме се аутоматски сторнира и план коришћења на Обрасцу КО-3А.

Овај образац подноси се и када банка у Републици нерезиденту прода део потраживања по основу учешћа у синдицираном кредиту који група страних кредитора одобрава нерезиденту.

129. У заглављу Обрасца КО-5, у првом осенченом пољу заокружује се одговарајући број, зависно од тога да ли је у питању измена или сторно извештаја. Изнад горње маргине обрасца, у горњем десном углу уписује се број стране у случају да све промене не могу стати на једну страну. У обележје бр. 1, у осенчено поље „Број извештаја“ уписује се број извештаја из обележја бр. 1 Обрасца КО-2.

130. У обележје бр. 2 уписује се редни број документа који представља редослед испостављања документа у оквиру једног кредитног одобрења. У обележје бр. 3 уписује се датум анекса, односно раскида уговора, односно уговора којим је банка у Републици продала нерезиденту део потраживања по основу учешћа у синдицираном финансијском или робном кредиту који група страних кредитора одобрава нерезиденту, са осам цифара (ддммгггг). У обележје бр. 4 (колона 1) уписује се редни број промене садржаја обележја и поља у Обрасцу КО-2. Ако све измене не могу стати на једну страну, редни бројеви се настављају на следећој страни.

131. У обележје бр. 5 (колона 2) уписује се број обележја из Обрасца КО-2 које се мења. На Обрасцу КО-5 могу се мењати сва обележја Обрасца КО-2, укључујући и валуту у обележју бр. 6, под условом да по кредитном одобрењу није приказана реализација. Ако јесте, промена валуте у обележју бр. 6 не може се извршити на Обрасцу КО-5, већ се врши на Обрасцу КО-3Б кредитног одобрења по коме се мења валута, уз навођење шифре врсте наплате „3” („смањење или престанак потраживања без обављеног платног промета са иностранством”). Истовремено се на Обрасцу КО-2 и Обрасцу КО-3А подноси нови извештај о кредитном одобрењу, уз навођење нове валуте, а на Обрасцу КО-3Б тог новог кредитног одобрења у обележје бр. 5 уписује се шифра коришћења „3” („настанак или повећање потраживања без обављеног платног промета са иностранством”) и формира потраживање по новом кредитном одобрењу у новој валути наплате.

При измени садржаја обележја на пријави кредитног одобрења која је евидентирана до 1. новембра 2009. године уписује се број обележја и поља са Обрасца КО-2 на коме је кредитно одобрење првобитно евидентирано.

132. У обележје бр. 6 (колона 3) уписује се број осенченог поља у обележју које се мења на Обрасцу КО-2. У обележју бр. 7, у колону 4 уписује се садржај осенченог поља из Обрасца КО-2 који се мења, а у колону 5 – назив ако постоји. У обележју бр. 8, у колону 6 уписује се нови садржај осенченог поља у Обрасцу КО-2, а у колону 7 – назив тог поља ако постоји. У обележје бр. 9 уноси се објашњење због чега се подноси Образац КО-5 (исправка грешке или измена уговора о кредиту или раскид уговора) и други допунски подаци у вези с појединим обележјима.

133. У обележју бр. 10 овлашћено лице кредитора и банке преко које се Образац КО-5 подноси оверавају и потписују тај образац. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују датум кад је образац поднет и датум кад је оверен, потписују образац и оверавају га печатом Народне банке Србије.

IV. ГАРАНЦИЈE И ЈЕМСТВA ПО КРЕДИТНОМ ПОСЛУ ИЗМЕЂУ ДВА НЕРЕЗИДЕНТА У ИНОСТРАНСТВУ

Извештај о гаранцији/јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству (Образац Г-1)

134. У поље „Врста извештаја” уписује се шифра „1” за нови извештај, а шифра „2” за измену претходног извештаја. Ако је у ово поље уписана шифра „2”, уписује се број под којим се извештај води у Народној банци Србије.

135. У обележје бр. 1 (колона 1) уписује се шифра „1” за банкарску гаранцију, авал или други облик јемства банке по кредитном послу између два нерезидента у иностранству, шифра „2” за супергаранцију, а шифра „3” за јемство или друго средство обезбеђења које даје резидент – правно лице по таквом послу.

136. У обележје бр. 2 (колона 2) уписује се матични број под којим су банка – гарант или резидент – правно лице – јемац уписани у регистар који води Агенција, а у обележје бр. 3 (колона 3) – назив гаранта или јемца.

137. У обележје бр. 4 (колона 4) уписује се шифра секторске припадности:

– 6 – привредно друштво у мешовитој својини,

– 7 – банка,

– 8 – привредно друштво у приватној својини,

– 9 – правно лице из финансијског сектора.

У колону 5 уписује се процент учешћа државног капитала у капиталу правног лица, с две децимале. Ова колона се не попуњава ако је у колону 4 уписана шифра „8”.

138. У обележје бр. 5 (колона 6) уписује се шифра валуте гаранције или јемства из Шифарника валута, а у обележје бр. 6 (колона 7) – износ гаранције или јемства без камате, с две децимале.

139. У обележје бр. 7, у колону 8 уписује се шифра нерезидента – корисника гаранције или јемства из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра конкретног нерезидента, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У колону 9 уписују се назив и седиште тог нерезидента, а у колону 10 – шифра земље седишта нерезидента из шифарника објављеног на интернет страници Народне банке Србије (у даљем тексту: Шифарник земаља). У обележје бр. 8, у колону 11 на исти начин уписује се шифра нерезидента – налогодавца по гаранцији или јемству, у колону 12 – назив и седиште тог нерезидента, а у колону 13 – шифра земље седишта нерезидента из Шифарника земаља.

140. У обележје бр. 9 (колона 14) уписује се датум до ког важи гаранција/јемство, са осам цифара (ддммгггг), а у обележје бр. 10 (колона 15) – трошкови по гаранцији или јемству, с две децимале.

141. У обележје бр. 11, у колону 16 уписује се шифра, а у колону 17 – назив средства обезбеђења наплате које је прибавио гарант или јемац:

– 1 – гаранција стране банке,

– 2 – меница,

– 3 – Promissory note,

– 4 – остало,

– 5 – залога на акцијама/уделима у власништву нерезидента.

142. У обележје бр. 12 (колона 18) уписује се шифра валуте кредитног посла по коме се даје гаранција или јемство из Шифарника валута. У обележје бр. 13, у колону 19 уписује се износ главнице, с две децимале, а у колону 20 – износ камате по кредиту, с две децимале. У обележје бр. 14 (колона 21) уписује се рок трајања тог кредитног посла.

143. У обележје бр. 15 подносилац извештаја уписује допунске податке у вези са обележјима, и то онако како је то код појединих обележја назначено, затим број и датум одлуке органа управљања банке или правног лица на чије пословање утиче држава о давању гаранције или јемства, као и друге значајне појединости које нису обухваћене посебним обележјима. У обележје бр. 16, у доњем десном делу извештаја уписује се датум подношења извештаја, као и имејл адреса подносиоца, а овлашћено лице подносиоца извештаја оверава и потписује Образац Г-1 на за то одређеном месту. Овлашћена лица Народне банке Србије уписују број према редоследу из регистра гаранција само кад је у питању нови извештај, као и датум овере извештаја.

V. КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ ДЕПОЗИТИ У ДЕВИЗАМА

Извештај о краткорочним банкарским депозитима у девизама с роком доспећа од једног дана до годину дана (Образац ДЕ)

144. У наслов обрасца уписује се назив банке – подносиоца извештаја, а у обележје бр. 1 – матични број под којим је та банка уписана у регистар који води Агенција. У обележје бр. 2 уписују се ознака декаде, ознака месеца с две цифре, као и ознака године с четири цифре.

Табела А. Депозити које банка узима од стране банке (задужење)

145. У обележје бр. 3 (колона 1) уписује се број под којим се у банци води краткорочни депозит с роком отплате од једног дана до годину дана који је банка узела. Два депозита која иста банка користи у току једне године не могу имати исти број. У обележје бр. 4 (колона 2) уписује се датум кад је депозит закључен, у формату ддммгггг. У обележје бр. 5 (колона 3) уписује се шифра стране банке – кредитора из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра стране банке – кредитора, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У колону 4 уписују се назив и седиште стране банке, а у колону 5 – шифра међусобне повезаности стране банке и банке – дужника:

– 1 – страна банка, власник више од 50% удела у капиталу банке – подносиоца извештаја;

– 2 – страна банка, власник од 10 до 50% удела у капиталу банке – подносиоца извештаја;

– 3 – страна банка, власник мање од 10% удела у капиталу банке – подносиоца извештаја;

– 4 – банка – подносилац извештаја, власник више од 50% удела у капиталу стране банке;

– 5 – банка – подносилац извештаја, власник од 10 до 50% удела у капиталу стране банке;

– 6 – банка – подносилац извештаја, власник мање од 10% удела у капиталу стране банке;

– 7 – банка – подносилац извештаја и страна банка посредно су повезанe преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност стране банке и банке – подносиоца извештаја.

У колону 6 уписује се шифра међусобне повезаности стране банке и другог лица у финансијском сектору у Републици:

– 1 – страна банка повезана је с другим лицем у финансијском сектору у Републици као члан исте банкарске групе;

– 2 – страна банка није повезана с другим лицем у финансијском сектору у Републици, односно није члан исте банкарске групе.

Ако је у колону 6 уписана шифра „1”, у колону 7 уписује се матични број под којим је лице у финансијском сектору у Републици с којим је страна банка повезана уписано у регистар који води Агенција.

146. У обележје бр. 6 (колона 8) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 7 (колона 9) – уговорени износ депозита у тој валути, с две децимале. У обележје бр. 8 (колона 10) уписује се трајање депозита у данима, а у обележје бр. 9, у колону 11 – шифра каматне стопе, и то:

– 1 – без камате,

– 2 – фиксна камата,

– 3 – две фиксне камате,

– 4 – променљива камата,

– 5 – остало.

Ако је депозит закључен с променљивом каматном стопом, у колону 12 уписује се фиксни део каматне стопе (маржа) ако постоји, а у колону 13 – променљиви део каматне стопе на дан закључења депозита.

Ако је депозит закључен уз камату по фиксној стопи, попуњава се само колона 12. Код депозита закључених са специфичном каматном стопом, колоне 12 и 13 попуњавају се зависно од врсте каматне стопе. Камата се уписује с четири децимале.

147. У обележје бр. 10 (колона 14) уписује се износ депозита који је искоришћен у извештајном периоду. У обележје бр. 11, у колону 15 уписује се износ главнице, а у колону 16 – износ камате која је отплаћена у извештајном периоду. У обележје бр. 12 (колона 17) уписује се стање дуга на крају извештајног периода. Сви износи уписују се с две децимале.

Табела Б. Депозити које банка одобрава страној банци (одобрење)

148. Обележја бр. 13–22 (колоне од 18 до 34) попуњавају се на начин описан у тач. од 145. до 147. овог упутства.

VI. КРЕДИТИ У ДИНАРИМА КОЈЕ БАНКА ОДОБРАВА НЕРЕЗИДЕНТИМА

Извештај о кредитима у динарима које је банка одобрила нерезидентима (Образац КОД)

149. У наслов обрасца уписују се ознаке тромесечја и године за које се извештај подноси, а у обележје бр. 1 – подаци о банци – кредитору, и то: матични број, назив банке – кредитора, телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса. У обележје бр. 2 (колона 1) уписује се шифра врсте кредита, и то:

– 1 – кредит одобрен нерезиденту – физичком лицу на рачун платне картице код банке у Републици;

– 2 – кредит одобрен нерезиденту – физичком лицу уплатом на рачун резидента коме нерезидент треба да изврши плаћање по текућем или дозвољеном капиталном послу;

– 3 – кредит одобрен нерезиденту – правном лицу на рачун платне картице код банке у Републици;

– 4 – кредит одобрен нерезиденту – правном лицу уплатом на рачун резидента коме нерезидент треба да изврши плаћање по текућем или дозвољеном капиталном послу;

– 5 – кредит одобрен страној банци у трајању најдуже два дана.

150. У обележје бр. 3 (колона 2) уписује се број под којим се у банци води уговор о кредиту у динарима који је одобрен нерезиденту.

Два уговора о кредиту која одобрава иста банка у току једне године не могу имати исти број. У колону 3 уписује се датум кад је уговор закључен. У обележје бр. 4 (колона 4) уписује се шифра нерезидента – дужника из Шифарника нерезидената, у колону 5 – назив нерезидента, а у колону 6 – шифра земље седишта нерезидента из Шифарника земаља. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра нерезидента, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра.

151. У обележје бр. 5 (колона 7) уписује се уговорени износ кредита, с две децимале. У обележје бр. 6, у колону 8 уписује се број дана, а у колону 9 – број месеци на који је кредит одобрен. У обележје бр. 7, у колону 10 уписује се шифра каматне стопе:

– 1 – без камате,

– 2 – фиксна камата,

– 3 – две фиксне камате,

– 4 – променљива камата,

– 5 – остало.

Ако је кредит одобрен с променљивом каматном стопом, у колону 11 уписује се фиксни део каматне стопе (маржа) ако постоји, а у колону 12 – променљиви део каматне стопе на дан закључења уговора. Ако је кредит одобрен уз камату по фиксној стопи, попуњава се само колона 11. Код кредита одобрених са специфичном каматном стопом, колоне 11 и 12 попуњавају се зависно од уговорене каматне стопе. Камата се уписује с четири децимале.

152. У обележје бр. 8 (колона 13) уписује се износ кредита искоришћен у извештајном периоду. У обележје бр. 9, у колону 14 уписује се износ главнице, а у колону 15 – износ камате која је наплаћена у извештајном периоду. У обележје бр. 10 уписује се стање потраживања на крају извештајног периода, и то у колону 16 – по главници, а у колону 17 – по камати. Сви износи уписују се с две децимале.

VII. СТАЊE ГАРАНЦИЈЕ ИЛИ ЈЕМСТВА ПО КРЕДИТНОМ ПОСЛУ ИЗМЕЂУ ДВА НЕРЕЗИДЕНТА У ИНОСТРАНСТВУ (ОБРАЗАЦ Г-2)

Извештај о стању гаранције/јемства по кредитном послу између два нерезидента у иностранству (Образац Г-2)

153. У наслов обрасца уписује се ознака полугодишта и године за које се извештај подноси, а у обележје бр. 1 – подаци о резиденту – гаранту или јемцу. У ово обележје уписује се матични број под којим је гарант/јемац уписан у регистар који води Агенција, као и назив и шифра секторске припадности:

– 6 – привредно друштво у мешовитој својини,

– 7 – банка,

– 8 – привредно друштво у приватној својини,

– 9 – правно лице из финансијског сектора.

У ово обележје уписује се и процент учешћа државног капитала у капиталу банке или правног лица, с две децимале (осим ако је у то обележје уписана шифра „8”), а уписују се и телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса.

154. У обележје бр. 2 (колона 1) уписује се редни број по растућем редоследу, почев од броја 1, а у обележје бр. 3 (колона 2) шифра:

– 1 – банкарска гаранција, авал или други облик јемства банке по кредитном послу између два нерезидента у иностранству,

– 2 – супергаранција,

– 3 – јемство или друго средство обезбеђења које даје резидент – правно лице по кредитном послу између два нерезидента у иностранству.

155. У обележје бр. 4 (колона 3) уписује се број извештаја о гаранцији/јемству по кредитном послу између два нерезидента у иностранству са Обрасца Г-1.

156. У обележје бр. 5 уписују се подаци из одговарајућих колона Обрасца Г-1, и то у колону 4 – шифра нерезидента – корисника гаранције/јемства, у колону 5 – назив тог нерезидента, а у колону 6 – шифра земље седишта нерезидента.

157. У обележју бр. 6, колоне 7, 8 и 9 попуњавају се на начин описан у тачки 156. овог упутства.

158. У обележје бр. 7, у колону 10 уписује се шифра валуте гаранције или јемства из Обрасца Г-1, а у колону 11 – стање гаранције или јемства у тој валути, с две децимале.

159. У обележје бр. 8 (колона 12) уписује се датум до кога важи гаранција/јемство.

VIII. ОБАВЕЗE И ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА ИНОСТРАНСТВУ ПО ПОСЛОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНТА И НЕРЕЗИДЕНТА

Извештај о стању обавеза према иностранству по пословима финансијског лизинга између резидента и нерезидента (Образац ФЛ-1)

160. У наслов обрасца уписују се ознаке тромесечја и године за које се извештај подноси. У обележје бр. 1 уписују се подаци о резиденту – примаоцу лизинга који подноси образац. У ово обележје уписују се: матични број под којим је тај резидент уписан у регистар који води Агенција, односно број који додељује Републички завод за статистику за субјекте који нису уписани у наведени регистар, назив резидента – примаоца лизинга, као и шифра секторске припадности:

– 5 – јавно предузеће,

– 6 – привредно друштво у мешовитој својини,

– 7 – банка,

– 8 – привредно друштво у приватној својини,

– 9 – правно лице из финансијског сектора,

– 10 – предузетник,

– 11 – установа,

– 12 – удружење.

Ако су у ово обележје уписане шифре од 5 до 7 или шифре 9 и 11 – уписује се и процент учешћа државног капитала у капиталу правног лица, с две децимале, као и ознака привредне гране, у складу са Уредбом. Такође се уписују телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса.

161. У обележје бр. 2, у колону 1 уписује се број уговора о финансијском лизингу између резидента – примаоца и нерезидента – даваоца лизинга, а у колону 2 – датум кад је уговор закључен.

162. У обележје бр. 3, у колону 3 уписује се шифра нерезидента – даваоца лизинга из Шифарника нерезидената, у колону 4 – назив нерезидента, а у колону 5 – шифра земље седишта нерезидента из Шифарника земаља. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра нерезидента, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У колону 6 уписује се шифра повезаности нерезидента – даваоца лизинга с лицем у финансијском сектору у Републици, и то:

– 1 – нерезидент – давалац лизинга повезан је с банком или другим лицем у финансијском сектору у Републици као члан исте банкарске групе;

– 2 – нерезидент – давалац лизинга није повезан с банком или другим лицем у финансијском сектору у Републици, односно није члан исте банкарске групе.

Ако је у колону 6 уписана шифра „1”, у колону 7 уписује се матични број под којим је то лице у финансијском сектору уписано у регистар који води Агенција.

У колону 8 уписује се шифра повезаности нерезидента с резидентом – примаоцем лизинга:

– 1 – нерезидент власник више од 50% удела у капиталу резидента;

– 2 – нерезидент власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента;

– 3 – нерезидент власник мање од 10% удела у капиталу резидента;

– 4 – резидент власник више од 50% удела у капиталу нерезидента;

– 5 – резидент власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента;

– 6 – резидент власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента;

– 7 – резидент и нерезидент посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента и резидента.

163. У обележје бр. 4 (колона 9) уписује се шифра предмета финансијског лизинга:

– 1 – опрема,

– 2 – постројење,

– 3 – возило,

– 4 – непокретност,

– 5 – остало.

164. У обележје бр. 5, у колону 10 уписује се број година трајања уговора о финансијском лизингу, а у колону 11 – број месеци за део периода који је краћи од годину дана.

165. У обележје бр. 6, у колону 12 уписује се шифра каматне стопе:

– 1 – без камате,

– 2 – фиксна камата,

– 3 – две фиксне камате,

– 4 – променљива камата,

– 5 – остало.

Ако је посао финансијског лизинга уговорен уз променљиву каматну стопу, у колону 13 уписује се фиксни део каматне стопе (маржа) ако постоји, а у колону 14 – променљиви део каматне стопе на дан закључења уговора. Ако је посао закључен уз камату по фиксној стопи, попуњава се само колона 13. Код послова закључених са специфичном каматном стопом (шифра „остало”) – колоне 13 и 14 попуњавају се зависно од тога каква је каматна стопа уговорена. Камата се уписује с четири децимале.

166. У обележје бр. 7 (колона 15) уписује се шифра валуте у којој је уговорена лизинг накнада, из Шифарника валута.

167. У обележје бр. 8, у колону 16 уписује се износ главнице, у колону 17 – износ камате, а у колону 18 – износ трошкова. Сви износи приказују се с две децимале. У обележје бр. 9, у колону 19 уписује се број рата лизинг накнаде.

168. У обележје бр. 10, у колону 20 уписује се износ обавезе по главници, у колону 21 – по камати и у колону 22 – по трошковима. Сви износи приказују се с две децимале.

Извештај о стању потраживања из иностранства по пословима финансијског лизинга између резидента и нерезидента (Образац ФЛ-2)

169. Образац подноси резидент – давалац лизинга који је с нерезидентом – примаоцем лизинга закључио уговор о финансијском лизингу. У наслов обрасца уписују се ознаке тромесечја и године за које се извештај подноси, a у обележје бр. 1 – подаци о резиденту – даваоцу лизинга који подноси образац. У ово обележје уписује се и матични број под којим је овај резидент уписан у регистар који води Агенција, као и назив тог резидента. У ово обележје уписује се и шифра секторске припадности резидента – даваоца лизинга:

– 2 – привредно друштво у мешовитој својини,

– 4 – привредно друштво у приватној својини.

Ако је у ово обележје уписана шифра 2, уписује се и процент учешћа државног капитала у капиталу правног лица, с две децимале.

Такође се уписује телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса.

170. У обележје бр. 2, у колону 1 уписује се број уговора о финансијском лизингу између рeзидента – даваоца и нерезидента – примаоца лизинга, а у колону 2 – датум кад је уговор закључен.

171. У обележје бр. 3, у колону 3 уписује се шифра нерезидента – примаоца лизинга из Шифарника нерезидената. Ако у Шифарнику нерезидената није предвиђена шифра нерезидента, у наведено обележје уписује се шифра „999999” – привремена шифра. У колону 4 уписује се назив тог нерезидента, а у колону 5 – шифра земље седишта нерезидента из Шифарника земаља.

У колону 6 уписује се шифра повезаности нерезидента – примаоца лизинга с лицем у финансијском сектору у Републици, и то:

– 1 – нерезидент – прималац лизинга повезан је с банком или другим лицем у финансијском сектору у Републици као члан исте банкарске групе;

– 2 – нерезидент – прималац лизинга није повезан с банком или другим лицем у финансијском сектору у Републици, односно није члан исте банкарске групе.

Ако је у колону 6 уписана шифра „1”, у колону 7 уписује се матични број под којим је то лице у финансијском сектору уписано у регистар који води Агенција.

У колону 8 уписује се шифра повезаности нерезидента с резидентом – даваоцем лизинга:

– 1 – нерезидент власник више од 50% удела у капиталу резидента;

– 2 – нерезидент власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента;

– 3 – нерезидент власник мање од 10% удела у капиталу резидента;

– 4 – резидент власник више од 50% удела у капиталу нерезидента;

– 5 – резидент власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента;

– 6 – резидент власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента;

– 7 – резидент и нерезидент посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента и резидента.

172. У обележје бр. 4 (колона 9) уписује се шифра предмета финансијског лизинга на начин описан у тачки 163. овог упутства.

173. У обележје бр. 5, у колону 10 уписује се број година трајања уговора о финансијском лизингу, а у колону 11 – број месеци за део периода који је краћи од годину дана. У обележје бр. 6, у колону 12 уписује се шифра каматне стопе по послу финансијског лизинга, а колоне 13 и 14 попуњавају се на начин описан у тачки 165. овог упутства.

174. У обележје бр. 7 (колона 15) уписује се шифра валуте у којој је уговорена лизинг накнада, из Шифарника валута.

175. У обележје бр. 8, у колону 16 уписује се износ главнице, у колону 17 – износ камате, а у колону 18 – износ трошкова. Сви износи приказују се с две децимале.

176. У обележје бр. 9, у колону 19 уписује се број рата лизинг накнаде.

177. У обележје бр. 10, у колону 20 уписује се износ потраживања по главници на крају извештајног периода, у колону 21 – по камати, а у колону 22 – по трошковима. Сви износи приказују се с две децимале.

IX. ПОСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 4. ЗАКОНА

Извештај о потраживању резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга које није измирено у року дужем од годину дана (Образац П-1)

178. Овај образац доставља се до престанка потраживања по пословима из члана 4. Закона. У наслов обрасца уписују се ознаке тромесечја и године за које се извештај подноси. У обележје бр. 1. уписују се подаци о резиденту: матични број, ПИБ и назив резидента, телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса.

Табела А. Извоз робе или услуга који није наплаћен у року дужем од годину дана

179. У обележје бр. 2, у колону 1 уписује се шифра државе нерезидента – дужника из Шифарника земаља, у колону 2 – назив нерезидента – дужника коме је извезена роба или услуга, а у колону 3 – шифра повезаности нерезидента с резидентом:

– 1 – нерезидент власник више од 50% удела у капиталу резидента;

– 2 – нерезидент власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента;

– 3 – нерезидент власник мање од 10% удела у капиталу резидента;

– 4 – резидент власник више од 50% удела у капиталу нерезидента;

– 5 – резидент власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента;

– 6 – резидент власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента;

– 7 – резидент и нерезидент посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента и резидента.

180. У обележје бр. 3 (колона 4) уписује се врста извозног посла, у складу с Шифарником основа наплате, плаћања и преноса у платном промету са иностранством (Прилог 2 уз Упутство за спровођење Одлуке о условима и начину обављања платног промета са иностранством), који је објављен на интернет страници Народне банке Србије.

181. У обележје бр. 4 (колона 5) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 5 (колона 6) – стање потраживања на крају извештајног периода.

182. У обележје бр. 6 (колона 7) уписује се број царинске испоставе (ЦИ), као и број и датум јединствене царинске исправе (ЈЦИ) (за робу или услуге који се царине), односно фактуре (за услуге које се не царине) по којој је настало потраживање које није наплаћено у року дужем од годину дана.

183. У обележје бр. 7 (колона 8) уносе се други подаци релевантни за посао извоза, укључујући и разлоге због којих наплата потраживања није извршена у року дужем од годину дана. У ову колону уписује се и датум наплате потраживања.

184. Обележје бр. 8 попуњава се ако је потраживање престало по основу пребијања дуговања и потраживања. У колону 9 уписује се шифра врсте пребијања, и то:

– 7 – пребијање дуговањем по кредитном задужењу;

– 8 – пребијање дуговањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – пребијање дуговањем по реализованом увозу робе;

– 10 – пребијање дуговањем по реализованом увозу услуге;

– 11 – пребијање дуговањем по директној инвестицији нерезидента у Републици – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – пребијање дуговањем по улагању резидента у непокретност у иностранству.

У колону 10 уписује се датум извршеног пребијања, а у колону 11 – износ извршеног пребијања у валути из колоне 5. У колону 12 уносе се остали подаци о дуговању којим је потраживање пребијено (број извештаја о кредитном задужењу, датум увоза или унапред примљене наплате за извоз робе или услуга са извештаја на Обрасцу О-1, датум реализације увоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за дуговање по основу директне инвестиције нерезидента у Републици – учешће у добити, подаци о непокретности за дуговање по основу улагања у непокретност резидента у иностранству).

Табела Б. Унапред плаћена роба или услуга која није увезена у року дужем од годину дана

185. У обележје бр. 9, у колону 13 уписује се шифра државе нерезидента – дужника из Шифарника земаља, у колону 14 – назив нерезидента – дужника коме је унапред плаћенa робa или услугa, а у колону 15 – шифра повезаности нерезидента с резидентом, и то:

– 1 – нерезидент власник више од 50% удела у капиталу резидента;

– 2 – нерезидент власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента;

– 3 – нерезидент власник мање од 10% удела у капиталу резидента;

– 4 – резидент власник више од 50% удела у капиталу нерезидента;

– 5 – резидент власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента;

– 6 – резидент власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента;

– 7 – резидент и нерезидент посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента и резидента.

186. У обележје бр. 10 (колона 16) уписује се врста увозног посла, у складу с шифарником из тачке 180. овог упутства.

187. У обележје бр. 11 (колона 17) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 12 (колона 18) – стање потраживања на крају извештајног периода.

188. У обележје бр. 13 (колона 19) уписују се матични број банке, број и датум налога по којима је извршено плаћање аванса за који увоз није извршен у року дужем од годину дана, а у обележје бр. 14 (колона 20) уносе се други подаци релевантни за посао увоза, укључујући и разлоге због којих увоз унапред плаћене робе или услуга није извршен у року дужем од годину дана. У ову колону уписује се и датум увоза авансно плаћене робе или услуге.

189. Обележје бр. 15 попуњава се ако је потраживање престало по основу пребијања дуговања и потраживања. У колону 21 уписује се шифра врсте пребијања, и то:

– 7 – пребијање дуговањем по кредитном задужењу;

– 8 – пребијање дуговањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – пребијање дуговањем по реализованом увозу робе;

– 10 – пребијање дуговањем по реализованом увозу услуге;

– 11 – пребијање дуговањем по директној инвестицији нерезидента у Републици – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – пребијање дуговањем по улагању резидента у непокретност у иностранству.

У колону 22 уписује се датум извршеног пребијања, а у колону 23 – износ извршеног пребијања у валути из колоне 17. У колону 24 уносе се остали подаци о дуговању којим је потраживање пребијено (број извештаја о кредитном задужењу, датум увоза или унапред примљене наплате за извоз робе или услуга са извештаја на Обрасцу О-1, датум реализације увоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за дуговање по основу директне инвестиције нерезидента у Републици – учешће у добити, подаци о непокретности за дуговање по основу улагања у непокретност резидента у иностранству).

Извештај о обавези резидента по спољнотрговинском промету робе или услуга која није измирена у року дужем од годину дана (Образац О-1)

190. Овај образац доставља се до престанка обавеза по пословима из члана 4. Закона. У наслов обрасца уписују се ознаке тромесечја и године за које се извештај подноси. У обележје бр. 1 уписују се подаци о резиденту: матични број, ПИБ и назив резидента, телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса.

Табела А. Увезена роба или услуга која није плаћена у року дужем од годину дана

191. У обележје бр. 2, у колону 1 уписује се шифра државе нерезидента – повериоца из Шифарника земаља, у колону 2 – назив нерезидента – повериоца коме је унапред плаћенa робa или услугa, а у колону 3 – шифра повезаности нерезидента с резидентом:

– 1 – нерезидент власник више од 50% удела у капиталу резидента;

– 2 – нерезидент власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента;

– 3 – нерезидент власник мање од 10% удела у капиталу резидента;

– 4 – резидент власник више од 50% удела у капиталу нерезидента;

– 5 – резидент власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента;

– 6 – резидент власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента;

– 7 – резидент и нерезидент посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента и резидента.

192. У обележје бр. 3 (колона 4) уписује се врста увозног посла, у складу с шифарником из тачке 180. овог упутства.

193. У обележје бр. 4 (колона 5) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 5 (колона 6) – стање обавезе на крају извештајног периода.

194. У обележје бр. 6 (колона 7) уписују се број царинске испоставе (ЦИ) и број и датум јединствене царинске исправе (ЈЦИ) (за робу или услуге који се царине), односно фактуре (за услуге које се не царине) по којој је настала обавеза која није плаћена у року дужем од годину дана.

195. У обележје бр. 7 (колона 8) уносе се други подаци релевантни за посао увоза, укључујући и разлоге због којих увезена роба или услуга није плаћена у року дужем од годину дана. У ову колону уписује се и датум плаћања обавезе.

196. Обележје бр. 8 попуњава се ако је обавеза престала по основу пребијања дуговања и потраживања. У колону 9 уписује се шифра врсте пребијања, и то:

– 7 – пребијање потраживањем по кредитном одобрењу;

– 8 – пребијање потраживањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – пребијање потраживањем по реализованом извозу робе;

– 10 – пребијање потраживањем по реализованом извозу услуге;

– 11 – пребијање потраживањем по директној инвестицији резидента у иностранству – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – пребијање потраживањем по улагању нерезидента у непокретност у Републици.

У колону 10 уписује се датум извршеног пребијања, а у колону 11 – износ извршеног пребијања у валути из колоне 5. У колону 12 уносе се остали подаци о потраживању којим је дуговање пребијено (број извештаја о кредитном одобрењу, датум извоза или унапред плаћеног увоза робе или услуга са извештаја на обрасцима П-1 или П-2, датум реализације извоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за потраживање по основу директне инвестиције резидента у иностранству – учешће у добити, подаци о непокретности за потраживање по основу улагања у непокретност нерезидента у Републици).

Табела Б. Унапред наплаћена роба или услуга која није извезена у року дужем од годину дана

197. У обележје бр. 9, у колону 13 уписује се шифра државе нерезидента – повериоца из Шифарника земаља, у колону 14 – назив нерезидента – повериоца који је унапред платио робу или услугу, а у колону 15 – шифра повезаности нерезидента с резидентом:

– 1 – нерезидент власник више од 50% удела у капиталу резидента;

– 2 – нерезидент власник од 10 до 50% удела у капиталу резидента;

– 3 – нерезидент власник мање од 10% удела у капиталу резидента;

– 4 – резидент власник више од 50% удела у капиталу нерезидента;

– 5 – резидент власник од 10 до 50% удела у капиталу нерезидента;

– 6 – резидент власник мање од 10% удела у капиталу нерезидента;

– 7 – резидент и нерезидент посредно су повезани преко оснивача;

– 8 – не постоји својинска повезаност нерезидента и резидента.

198. У обележје бр. 10 (колона 16) уписује се врста извозног посла, у складу с шифарником из тачке 180. овог упутства.

199. У обележје бр. 11 (колона 17) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 12 (колона 18) – стање обавезе на крају извештајног периода.

200. У обележје бр. 13 (колона 19) уписују се матични број банке и број и датум налога по којима је извршена наплата аванса по коме извоз није извршен у року дужем од годину дана, а у обележје бр. 14 (колона 20) уносе се други подаци релевантни за посао извоза, укључујући и разлоге због којих извоз унапред наплаћене робе или услуге није извршен у року дужем од годину дана. У ову колону уписује се и датум извоза авансно наплаћене робе или услуге.

201. Обележје бр. 15 попуњава се ако је обавеза престала по основу пребијања дуговања и потраживања. У колону 21 уписује се шифра врсте пребијања, и то:

– 7 – пребијање потраживањем по кредитном одобрењу;

– 8 – пребијање потраживањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – пребијање потраживањем по реализованом извозу робе;

– 10 – пребијање потраживањем по реализованом извозу услуге;

– 11 – пребијање потраживањем по директној инвестицији резидента у иностранству – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – пребијање потраживањем по улагању нерезидента у непокретност у Републици.

У колону 22 уписује се датум извршеног пребијања, а у колону 23 – износ извршеног пребијања у валути из колоне 17. У колону 24 уносе се остали подаци о потраживању којим је дуговање пребијено (број извештаја о кредитном одобрењу, датум извоза или унапред плаћеног увоза робе или услуга са извештаја на обрасцима П-1 или П-2, датум реализације извоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за потраживање по основу директне инвестиције резидента у иностранству – учешће у добити, подаци о непокретности за потраживање по основу улагања у непокретност нерезидента у Републици).

Извештај о потраживању резидента по претходно евидентираном послу извоза/увоза унапред плаћене робе или услуге по коме није истекао уговорени рок (Образац П-2)

202. Овај образац доставља се до престанка потраживања по претходно евидентираном послу извоза/увоза унапред плаћене робе или услуге по коме није истекао уговорени рок. У наслов обрасца уписују се ознаке тромесечја и године за које се извештај подноси. У обележје бр. 1 уписују се подаци о резиденту: матични број, ПИБ и назив резидента, телефон и име лица за контакт, као и имејл адреса.

Табела А. Претходно евидентирани извоз робе или услуга са уговореним дужим роком наплате

203. У обележје бр. 2 (колона 1) уписује се број под којим је у Народној банци Србије евидентиран кредитни посао са иностранством по основу извоза са уговореним дужим роком наплате.

204. У обележје бр. 3, у колону 2 уписује се шифра државе нерезидента – дужника из Шифарника земаља, а у колону 3 – назив нерезидента – дужника коме је извезена роба или услуга.

205. У обележје бр. 4 (колона 4) уписује се врста извозног посла, у складу с шифарником из тачке 180. овог упутства.

206. У обележје бр. 5 (колона 5) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 6 (колона 6) – износ ненаплаћеног потраживања по евидентираном кредитном послу са иностранством из колоне 1, у тој валути, према стању на крају извештајног периода.

207. У обележје бр. 7 (колона 7) уписује се уговорени рок наплате у формату ддммгггг.

208. У обележје бр. 8 (колона 8) уписују се број царинске испоставе (ЦИ), као и број и датум јединствене царинске исправе (ЈЦИ) (за робу или услуге који се царине), односно фактуре (за услуге које се не царине) по којој је настало потраживање из колоне 6.

209. У обележје бр. 9 (колона 9) уносе се други подаци релевантни за посао извоза који је евидентиран као кредитни посао са иностранством. У ову колону уписује се и датум наплате потраживања.

210. Обележје бр. 10 попуњава се ако је потраживање престало по основу пребијања дуговања и потраживања. У колону 10 уписује се шифра врсте пребијања, и то:

– 7 – пребијање дуговањем по кредитном задужењу;

– 8 – пребијање дуговањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – пребијање дуговањем по реализованом увозу робе;

– 10 – пребијање дуговањем по реализованом увозу услуге;

– 11 – пребијање дуговањем по директној инвестицији нерезидента у Републици – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – пребијање дуговањем по улагању резидента у непокретност у иностранству.

У колону 11 уписује се датум извршеног пребијања, а у колону 12 – износ извршеног пребијања у валути из колоне 5. У колону 13 уносе се остали подаци о дуговању којим је потраживање пребијено (број извештаја о кредитном задужењу, датум увоза или унапред примљене наплате за извоз робе или услуга са извештаја на Обрасцу О-1, датум реализације увоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за дуговање по основу директне инвестиције нерезидента у Републици – учешће у добити, подаци о непокретности за дуговање по основу улагања у непокретност резидента у иностранству).

Табела Б. Претходно евидентирана унапред плаћена роба или услуга са уговореним дужим роком увоза

211. У обележје бр. 11 (колона 14) уписује се број под којим је у Народној банци Србије евидентиран кредитни посао са иностранством по основу унапред плаћене робе или услуге са уговореним дужим роком увоза.

212. У обележје бр. 12, у колону 15 уписује се шифра државе нерезидента – дужника из Шифарника земаља, а у колону 16 – назив нерезидента – дужника коме је унапред плаћенa робa или услугa.

213. У обележје бр. 13 (колона 17) уписује се врста увозног посла, у складу с шифарником из тачке 180. овог упутства.

214. У обележје бр. 14 (колона 18) уписује се шифра валуте из Шифарника валута, а у обележје бр. 15 (колона 19) – износ потраживања по евидентираном кредитном послу са иностранством из колоне 14, у тој валути, према стању на крају извештајног периода.

215. У обележје бр. 16 (колона 20) уписује се рок увоза у формату ддммгггг, а у обележје бр. 17 (колона 21) – матични број банке, број и датум налога по којима је настало потраживање из колоне 19.

216. У обележје бр. 18 (колона 22) уносе се други подаци релевантни за посао увоза који је евидентиран као кредитни посао са иностранством. У ову колону уписује се и датум увоза авансно плаћене робе или услуге.

217. Обележје бр. 19 попуњава се ако је потраживање престало по основу пребијања дуговања и потраживања.

У колону 23 уписује се шифра врсте пребијања, и то:

– 7 – пребијање дуговањем по кредитном задужењу;

– 8 – пребијање дуговањем по послу из члана 4. Закона;

– 9 – пребијање дуговањем по реализованом увозу робе;

– 10 – пребијање дуговањем по реализованом увозу услуге;

– 11 – пребијање дуговањем по директној инвестицији нерезидента у Републици – учешће у добити (дивиденда);

– 12 – пребијање дуговањем по улагању резидента у непокретност у иностранству.

У колону 24 уписује се датум извршеног пребијања, а у колону 25 – износ извршеног пребијања у валути из колоне 18. У колону 26 уносе се остали подаци о дуговању којим је потраживање пребијено (број извештаја о кредитном задужењу, датум увоза или унапред примљене наплате за извоз робе или услуга са извештаја на Обрасцу О-1, датум реализације увоза по спољнотрговинском промету робе и услуга који се у смислу Закона не сматра кредитним послом са иностранством, година у којој је остварена добит за дуговање по основу директне инвестиције нерезидента у Републици – учешће у добити, подаци о непокретности за дуговање по основу улагања у непокретност резидента у иностранству).

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

218. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством („Службени гласник РС”, брoj 60/13).

219. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Повезани текстови

Поделите: