Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 21.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УПУТСТВО о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством
 • УРЕДБА о категоризацији и поступку унапређења објеката у којима се послује храном животињског порекла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ПРАВИЛНИК о производњи медицинских средстава
 • ПРАВИЛНИК о оглашавању медицинског средства

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 21.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 38
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 39
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Превентивног акционог плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом
 • УРЕДБА о утврђивању Кризног плана ради обезбеђења сигурности снабдевања природним гасом
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
 • УРЕДБА о раду и мрежи радарских центара у систему одбране од града и утврђивању локације радарских центара и заштитних зона тих центара, као и врстама ограничења која се могу увести у заштитним зонама
 • УРЕДБА о категоризацији и поступку унапређења објеката у којима се послује храном животињског порекла
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде „Старе основне школе” у Бежанији за споменик културе
 • ОДЛУКА о висини накнаде за рад чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о контроли државне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Историјског музеја Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета у Врању Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Врању Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова српског дела Савета за координацију пројеката
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом Уједињених нација за просвету, науку и културу — УНЕСКО
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Научног института за ветеринарство Србије из Београда
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Солуну, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12461/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12462/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12463/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12464/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада и пословања и финансијског плана за 2018. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала „Коридори Србије” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, са стањем на дан 31. децембар 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на покриће губитка Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планинаˮ, Књажевац за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12521/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12537/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12159/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12346/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-12347/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12345/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12348/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12349/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12350/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12351/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12353/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-12354/2018
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача
 • ПРАВИЛНИК о условима које мора да испуњава правно лице које врши професионално оспособљавање возача
 • ПРАВИЛНИК о производњи медицинских средстава
 • ПРАВИЛНИК о праћењу медицинских средстава на тржишту
 • ПРАВИЛНИК о оглашавању медицинског средства
 • ПРАВИЛНИК о начину распоређивања ученика за учење кроз рад
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о попуњавању образаца за извештавање о кредитним пословима са иностранством
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о централној евиденцији програма стручног усавршавања у јавној управи и издавању уверења о учешћу у програму
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о дозволама и центрима за обуку пилота ултралаког ваздухоплова
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: