Објављен „Службени гласник РС“ број 122 од 9.10.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 122 од 9.10.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Молдавији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Букурешту
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Молдавији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Букурешту
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о обавезама субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра ризика од катастрофа, начину израде Регистра ризика од катастрофа и уносу података
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење спровођења Програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата”
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заштиту биља у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Косовско-поморавског управног округа са седиштем у Гњилану
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Института за реуматологију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за реуматологију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члановима Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Клина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7902/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7914/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника за грађевинске конструкције
 • РЕШЕЊЕ о одобравању отварања путног прелаза
 • ИСПРАВКА Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија при складиштењу и држању уља за ложење и гасних уља
Правосуђе
 • УПУТСТВО за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
 • ОДЛУКА о отпочињању поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
 • ОДЛУКА о изборним радњама и роковима за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
 • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства из реда судија
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у области уређења земљишне територије комасацијом
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-313/2019-03
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-434/2019-03/3
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика, број 532-01-537/2019-03/2
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „BH tobacco” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан”, Звечан
ОГЛАСИ

Поделите: