Одлука о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању

“Службени гласник РС”, број 6/2013, 74/2013, 32/2018 и 3/2021

Пречишћен текст прописа

 

1. Финансијски кредити и зајмови из иностранства у девизама који нису намењени за плаћање увоза робе и услуга, финансирање извођења инвестиционих радова у иностранству и отплату раније коришћених кредита из иностранства – користе се под условима и на начин који су прописани овом одлуком.

Резиденти – банке, правна лица, предузетници и физичка лица финансијски кредит и зајам из става 1. ове тачке (у даљем тексту: кредит) узимају од нерезидената – банака, правних и физичких лица, а огранци страних правних лица од нерезидената – оснивача.

2. Кредит може да буде отплаћен тек након истека једне године од датума његовог коришћења, а ако је коришћење кредита уговорено у више транши – овај рок се за сваку појединачну траншу рачуна од датума коришћења те транше.

Ако се кредит отплаћује у више рата, отплата може да почне тек након истека шест месеци од датума сваког коришћења тог кредита, а врши се у сразмерним ратама до отплате укупног износа кредита.

2а. Изузетно од тачке 2. ове одлуке, кредит узет од нерезидента са седиштем, односно пребивалиштем у држави чланици Eвропске уније може да буде отплаћен, односно његова отплата може да почне и пре истека рокова из те тачке.

3. Кредит се и пре истека рокова из тачке 2. ове одлуке може отплатити новим кредитом ако су рокови отплате новог кредита исти или дужи од рокова утврђених том тачком.

4. Банке могу да користе кредит с роком отплате краћим од годину дана, чија отплата може да почне и пре истека шест месеци од датума коришћења.

Резиденти – правна лица и предузетници могу да користе кредит с роком отплате краћим од годину дана, и то ради финансирања откупа, прераде и производње пољопривредних производа или финансирања извоза робе и услуга, с тим да отплата не може почети пре истека три месеца од датума сваког коришћења тог кредита.

Изузетно од става 2. ове тачке, отплата по кредиту узетом од нерезидента са седиштем, односно пребивалиштем у држави чланици Eвропске уније за намене из тог става може почети и пре истека рока од три месеца од датума сваког коришћења тог кредита.

4а Обавеза по кредиту може да престане отплатом под условима из тач. од 2. до 4. ове одлуке, као и на други начин у складу с прописима.

Отплатом из става 1. ове тачке сматра се плаћање у складу с прописом којим се уређује обављање платног промета са иностранством.

5. Резиденти из ове одлуке достављају Народној банци Србије уговор о кредиту – ради извештавања у складу са Законом о девизном пословању, а ако у том уговору није наведена намена коришћења кредита, достављају и изјаву у којој ближе одређују ту намену.

5а Одредбе ове одлуке које се односе на кредите узете од нерезидента са седиштем, односно пребивалиштем у држави чланици Европске уније примењиваће се и на кредите узете од међународне финансијске организације чији је Република Србија члан или с којом је Република Србија закључила споразум којим се уређују њене активности у Републици Србији, a чији је акт о оснивању, односно споразум којим се уређују њене активности у Републици Србији ‒ ратификован.

6. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 81/2006, 105/2007, 8/2008 и 44/2009).

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању: „Службени гласник РС“, број 74/2013

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допунама Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању: „Службени гласник РС“, број 32/2018

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Одлука о допуни Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању: „Службени гласник РС“, број 3/2021

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: