Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

„Službeni glasnik RS“, broj 56/2018, 101/2020 i 74/2021

Prečišćen tekst propisa

 

1. Ovom odlukom propisuje se Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (u daljem tekstu: Jedinstveni kodeks šifara).

2. Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifre za sledeća obeležja:

1) zanimanje;

2) nivo i vrsta kvalifikacija;

3) država i teritorija;

4) opština;

5) naseljeno mesto.

3. Jedinstveni kodeks šifara sadrži sledeće šifarnike:

1) šifarnik zanimanja;

2) šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija;

3) šifarnik država i teritorija;

4) šifarnik opština u Republici Srbiji;

5) šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji.

3a Za vođenje evidencije o kvalifikacijama koriste se šifre utvrđene u skladu sa pravilnikom kojim se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (u daljem tekstu: NOKS), a koje se objavljuju u izvodu iz podregistra Nacionalnih kvalifikacija Registra NOKS (u daljem tekstu: Lista kvalifikacija), u skladu sa pravilnikom kojim se utvrđuje sadržina i način vođenja Registra NOKS-a.

4. Šifre utvrđene u Jedinstvenom kodeksu šifara i šifre kvalifikacija iz Liste kvalifikacija upisuju se u propisane obrasce prijava i izveštaja za vođenje evidencija u oblasti rada.

5. Šifarnici iz tačke 3. ove odluke (Prilog) odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

6. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 1) ove odluke podnosi Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu analize tržišta rada, a najviše jedanput godišnje, ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

7. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 2) ove odluke podnosi organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

8. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 3) ove odluke podnosi organizacija nadležna za poslove statistike, dok inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtač. 4) i 5) ove odluke podnosi organ državne uprave koji obavlja poslove vođenja i održavanja Registra prostornih jedinica i državnog premera i katastra.

Inicijative iz stava 1. ove tačke podnose se ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

9. Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

10. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ”, br. 97/98 i 25/00 i „Službeni glasnik RS”, broj 15/10 – dr. pravilnik), osim u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola, koji će se primenjivati do utvrđivanja sistema prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, za vođenje evidencija o zanimanju stečenom školovanjem.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada: „Službeni glasnik RS“, br. 101/2020

4. Prilog Odluke zamenjuje se novim Prilogom (Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, Šifarnik država i teritorija, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji), koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu.

Odluka o dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada: „Službeni glasnik RS“, br. 74/2021

3. Danom početka primene ove odluke, za vođenje evidencije o kvalifikacijama primenjuje se Lista kvalifikacija, a prestaje da se primenjuje Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJˮ, br. 9/98 i 25/00 i „Službeni glasnik RSˮ, br. 15/10 – dr. propis i 56/18 – dr. propis), u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Prilog

1. Šifarnik zanimanja

2. Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija

3. Šifarnik država i teritorija

4. Šifarnik opština u Republici Srbiji

5. Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji

Podelite: