Од данас доступна апликација за достављање извештаја за 2019. годину

Агенција за привредне регистре (АПР) је од данас, 20. јануара 2020. године, омогућила приступ апликацији за достављање извештаја за 2019. годину преко Посебног информационог система Агенције.

Пријем извештаја за статистичке потребе ће бити омогућен закључно са 2. мартом 2020. године (јер је 29. фебруар субота).

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава заинтересоване кориснике да је од данас, 20. јануара 2020. године, омогућен приступ апликацији за достављање извештаја преко Посебног информационог система Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2019. годину.

Апликацији се приступа преко Регистра финансијских извештаја на интернет страни Агенције, на линку: Систем за централизовано пријављивање корисника.

Сагласно закону којим се уређује рачуноводство, сва правна лица и предузетници који књиге воде по систему двојно књиговодство, своје извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2019. годину, као и до сада, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

За примену посебног информационог система Агенција је обезбедила и ове године Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом и Техничко упутство за електронско плаћање, као и одговарајућа видео упутства која се односе на креирање захтева, попуњавање образаца, потписивање и ажурирање документације, плаћање накнаде, као и потписивање и достављање извештаја, која ће корисницима бити на располагању у оквиру Посебног информационог система Агенције. Такође, доступна су и детаљна корисничка упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2019. годину.

Поред наведеног, Агенција је корисницима обезбедила и увид у евиденцију обвезника путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага се може вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица, односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника, корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и обрасци на којима обвезник саставља извештаје.

Подсећамо обвезнике на њихову обавезу да провере ажурност података у евиденцији обвезника пре достављања извештаја за статистичке потребе, односно финансијских извештаја и прописане документације, путем Посебног информационог система Агенције. Уколико утврде да подаци у евиденцији нису ажурни, нужно је да упуте рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Такође, позивамо обвезнике који се не региструју у статусним регистрима Агенције, да у прилогу рекламације доставе доказе којима потврђују истинитост навода из исте, а све у циљу да се поступак ажурирања података спроведе у што краћем року, и тиме обезбеде услови за достављање извештаја у складу са прописима.

За додатне информације везане за све врсте извештаја корисници се могу обратити на електронску адресу finizvestaji@apr.gov.rs.

За решавање техничких питања у вези примене Посебног информационог система Агенције, потписивања захтева или документације корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs .

Како ове године последњи дан за предају извештаја за статистичке потребе истиче у суботу, 29. фебруара, Агенција обавештава обвезнике да ће се пријем извештаја омогућити закључно са 2. мартом 2020. године.“

Поделите: