Од 6. фебруара 2018. године почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура

Регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура почиње од 6. фебруара 2018. године (о обавези евидентирања фактура у којима су дужници субјекти јавног сектора од 1. марта 2018. године писали смо у претходним текстовима овде и овде).

Регистрација привредних субјеката се врши на следећој адреси:

https://crf.trezor.gov.rs/register/

Привредни субјекти не уписују податак о ЈБКЈС (ово поље попуњавају субјекти јавног сектора који се региструју). Детаљно објашњење у вези са регистрацијом је дато овде.

Након добијања попуњене форме обрасца за приступ на адресу електронске поште која ја наведена у подацима за регистрацију, образац треба потписати и оверити печатом и предати Управи за трезор уз следећу документацију: овлашћење администратору и овлашћење лицу које преузима кориснички налог (ако то није администратор). Детаљно објашњење и обрасце погледајте овде.

Корисничко упутство у вези са Централним регистром фактура можете погледати овде.

За коришћење Централног регистра фактура потребни су интернет веза и један од следећих интернет претраживача: Chrome, Firefox, Edge или Opera.

Најновији списак корисника јавних средстава можете погледати овде, а претрагу корисника јавних средстава можете извршити овде.

Ако желите једноставно да добијете одговор на питање да ли фактура неког дужника из јавног сектора треба да се региструје, испробајте нашу претрагу овде:

Централни регистар фактура – претрага субјеката јавног сектора

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Правилник о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура

У наставку преносимо у целости обавештење Управе за трезор:

„Одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС број: 119/2012, 68/2015 и 113/2017) које се односе на регистровање фактура и других захтева за исплату издате од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници, примењиваће се од 1. марта 2018. године.

У вези са наведеним, од 06. фебруара 2018. године у Управи за трезор почиње регистрација привредних субјеката и субјеката јавног сектора у Централни регистар фактура. Поступак подношења захтева за регистрацију и рад у Централном регистру фактура вршиће се према Корисничком упутству, а у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018). 

Корисничка документација, регистрација и приступ регистрованих корисника Централном регистру фактура доступни су на интернет адреси https://crf.trezor.gov.rs/

За све додатне информације можете се обратити Управи за трезор на адресу електронске поште crf@trezor.gov.rs.

Документација за ЦРФ:

Линк за регистрацију: https://crf.trezor.gov.rs/

Линк за корисничко упутство: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Овлашћење администратору за рад у ЦРФ (Образац ЦРФ-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Овлашћење за преузимање корисничког налога (Образац ЦРФ-5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Поделите: