Обрачун пореске амортизације – петоструки износ просечне зараде за децембар 2022. године

За обрачун пореске амортизације за 2022. годину од значаја је петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2022. године који износи 576.575 динара (115.315 x 5).

Наиме, ако је после обрачуна амортизације салдо поједине групе (колона 8 обрасца ОА) мањи од пет просечних месечних бруто зарада у последњем месецу периода за који се врши амортизација, целокупан салдо те групе (колона 5 обрасца ОА) се признаје као расход амортизације.

obrazac-oa

Подсећамо и на додатно правило које важи почев од обрачуна за 2019. годину: као расход се признаје целокупан салдо групе и када је крајњи салдо мањи од одређеног процента у односу на салдо 31. децембра 2018. године, и то по групама – за II групу мањи од 10%, за III групу мањи од 15%, за IV групу мањи од 20% и за V групу мањи од 30%. Детаљније о овоме можете читати у обавештењу Пореске управе овде.

Према томе, целокупан салдо групе се признаје као расход ако је испуњен један од два услова: да је мањи од пет просечних зарада или да је мањи од одређеног процента (видети горе списак процената по групама) у односу на салдо 31. децембра 2018. године.

Просечне зараде по запосленом у Републици Србији – табела по месецима

Наравно, ово важи за стална средства набављена до 31.12.2018. године, за која се пореска амортизација обрачунава по старом систему. Детаљније о обрачуну пореске амортизације смо писали у коментару овде.

Поделите: