Обрачун доприноса и уручење решења за пољопривреднике за 2019. годину

Пореска управа је извршила обрачун доприноса за пољопривреднике за 2019. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. У току је уручење решења.

Годишња основица доприноса износи 287.052 динара. Стопа доприноса ПИО износи 26% а стопа доприноса за здравство 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2019. године).

Привремене тромесечне аконтације у 2020. години, почев од прве која доспева 15.02.2020. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2020. годину и који је приказан у самом решењу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије обавештава да  је у току уручење решења за уплату доприноса  за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2019. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа.

Уручење решења врши се сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти, а на решењу је  назначен датум предаје.

На основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање утврђена је месечна основица доприноса у износу од 23.921,00 динара и  годишња у износу од 287.052,00 динара.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 26%.

Стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 10,3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2019. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2019. године) на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури БОП (број одобрења за плаћање).

Привремене тромесечне аконтације у 2020. години, почев од прве која доспева 15.02.2020. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2020. годину, који је приказан у самом решењу.

Приликом уплата пореских обавеза за 2019. односно за 2020. годину, потребно је да порески обвезници поступају у складу са наведеним како би уплате биле исправно прокњижене.“

Поделите: