Обрачун доприноса и уручење решења за пољопривреднике за 2018. годину

Пореска управа је извршила обрачун доприноса за пољопривреднике за 2018. годину за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа. У току је уручење решења.

Годишња основица доприноса износи 276.636 динара. Стопа доприноса ПИО износи 26% а стопа доприноса за здравство 10,3%.

Приликом плаћања доприноса у 2018. години се користи позив на број у чијој је структури БОП (који је приказан у решењу), а почев од прве аконтације за 2018. годину (доспева 15.2.2018).

Привремене тромесечне аконтације у 2019. години, почев од прве која доспева 15.02.2019. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2019. годину и који је приказан у самом решењу.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Пореска управа Републике Србије обавештава да је у току уручење решења за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање пољопривредника за 2018. годину, за осигуранике којима се обавеза утврђује решењем пореског органа.

Уручење решења врши се сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти а на решењу је назначен датум предаје.  

Месечна основица доприноса у износу 23.053,00 динара а годишња 276.636,00 утврђене су на основу члана 27. став 3. и члана 38. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износа најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике пољоприврeдникe.

Стопа доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 26%.

Стопа доприноса за обавезно здравствено осигурање прописана је чланом 44. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и износи 10.3%.

Годишњи износ доприноса за обавезно социјално осигурање за 2018. годину обвезник плаћа у једнаким тромесечним ратама у року од 45 дана од дана почетка тромесечја (15.02, 15.05, 15.08, и 15.11.2018. године), на прописане рачуне који су назначени у решењу, са позивом на број у чијој је структури  БОП.

Почев од 2018. године, од прве привремене тромесечне аконтације која доспева 15.02.2018. године, доприноси за обавезно социјално осигурање по основу пољопривредне делатности уплаћују се са позивом на број одобрења, у чијој је структури БОП и који је приказан у самом решењу.

Привремене тромесечне аконтације у 2019. години, почев од прве која доспева 15.02.2019. године, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури БОП, опредељен за уплату обавеза за 2019. годину и који је приказан у самом решењу.

Потребно је да порески обвезници приликом уплата пореских обавеза за 2018. годину, односно 2019. годину, поступају у складу са наведеним упутствима како би уплате биле исправно прокњижене.“

Поделите: