Obračun članarine PKS za 2019. godinu

Privredna komora Srbije je na svom sajtu omogućila obračun iznosa članarine PKS za 2019. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja (na isti način kao što je prošle godine bilo moguće obračunati članarinu za 2018. godinu). 

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje „Mesečni iznos članarine“ dobija se iznos članarine koji bi privredni subjekt trebalo da plaća u skladu sa Odlukom o članarini PKS za 2019. godinu.

Ako se nakon unosa PIB-a ili matičnog broja i klika na polje „Mesečni iznos članarine“ ne pojavi iznos članarine, to znači da taj privredni subjekt ne plaća članarinu (npr. preduzetnici koji nisu članovi organa i granskih udruženja Komore).

Iznos članarine se određuje u skladu sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2017. godinu. U odnosu na prošlu godinu, Odluka o članarini PKS za 2019. godinu se razlikuje u sledećem:

  • sada i zadruge, koje su članovi organa i granskih udruženja Komore, plaćaju članarinu kao i svi ostali članovi;
  • brisana je odredba kojom je bilo predviđeno da članovi Komore koji pristupe članstvu (nisu obavezni članovi shodno Zakonu i Odluci), a nisu članovi organa i tela Komore, plaćaju članarinu od 1.000 dinara mesečno.

 Obračun članarine za 2019. godinu

Podelite: