Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 88 od 29.9.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 88 od 29.9.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • ZAKON o visokom obrazovanju
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • ODLUKA o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Republici Zimbabve
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Jerusalimu, Država Izrael
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda broj 21 Novi Sad — Ruma — Šabac i državnog puta I reda broj 19 Šabac–Loznica
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za pripremu i praćenje realizacije Akcionog plana za sprovođenje Programa Vlade
 • ODLUKA o obrazovanju Posebne radne grupe za izradu Studije izvodljivosti državnog Data centra
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika člana — predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednje PTT škole u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Užicu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za promociju nauke
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za period 2017–2027. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7853/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9428/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9434/2017
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu
 • ISPRAVKA Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
Ministarstva
 • PRAVILNIK o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • PRAVILNIK o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića
 • PRAVILNIK o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu
 • PRAVILNIK o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • PRAVILNIK o podacima koji se dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike u vezi sa razvojem i investicijama, remontima i prekidom rada postrojenja
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmenama Poslovnika o radu Žalbene komisije sudova
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova
 • PRAVILNIK o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa
 • PRAVILNIK o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
 • PRAVILNIK o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova
 • PRAVILNIK o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova
 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za 2018. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0969/15-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0806/16-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije” nije obavezno, u 2018. godini
 • ODLUKA o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2018. godini
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „BB Term”, Bajina Bašta
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Rača”, Rača
OGLASI

Podelite: