Објављен „Службени гласник РС“ број 88 од 15.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2018. године
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором тржишне инспекције

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 88 од 15.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о Класификацији основа привременог ограничења права
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у областима под надзором тржишне инспекције
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру посредника у промету и закупу непокретности
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и начину поступања у пружању психолошке помоћи и подршке запосленима у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о новој храни
 • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда бр. 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд — јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) на животну средину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-34/2016
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-21/2018
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0104/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0121/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0025/18-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2018. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља
ОГЛАСИ

Поделите: