Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 8.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину
 • ЗАКОН о финансијском обезбеђењу
 • ЗАКОН о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о платним услугама
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о стечају
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 8.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину
 • ЗАКОН о финансијском обезбеђењу
 • ЗАКОН о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о платним услугама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о стечају
 • ОДЛУКА о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Влада
 • УРЕДБА о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају у хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку издавања дозволе за лек са скраћеном документацијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Установе студентско одмаралиште Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Чачку
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета за сарадњу са Уједињеним Арапским Емиратима
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о именовању 24 број 119-9860/2014
 • ЗАКЉУЧАК о измени Закључка о именовању 24 број 119-10388/2014
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Лими, Република Перу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана
 • ЗАКЉУЧАК Председник Комисије за заштиту конкуренциј, број 4/0-02-427/2018-01
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. КИФ18-2168
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина JULIETA д.о.о. КИФ18-2169
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о поништавању Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац, број 02-65/2018 од 9. марта 2018. године
 • ОДЛУКА о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац”, Дољевац
ОГЛАСИ

Поделите: