Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица

“Службени гласник РС”, број 44/2018

 

Предмет закона
Члан 1.

Овим законом уређују се међубанкарске накнаде које се наплаћују при извршавању платних трансакција на основу платних картица у Републици Србији, код којих пружалац платних услуга платиоца и пружалац платних услуга трговца имају седиште у Републици Србији, као и посебна правила пословања у вези са издавањем и прихватањем платних инструмената заснованих на платним картицама.

Одредбе овог закона не примењују се на платне трансакције које се извршавају на основу посебних инструмената који се могу користити само ограниченo, а испуњавају најмање један од следећих услова:

1) инструменти који омогућавају њиховом имаоцу прибављање робе и услуга могу се користити искључиво у просторијама субјекта који издаје ове инструменте или, у складу са уговором који је закључен са субјектом који се бави издавањем ових инструмената, код ограничене мреже продаваца робе и услуга, или за врло ограничен избор робе и услуга;

2) инструменти се издају на захтев правног лица, предузетника или субјекта из јавног сектора ради стицања добара или услуга од добављача или пружаоца услуге који су о томе закључили уговор са издаваоцем тих инструмената, а уређени су актом надлежног органа јавне власти да би се остварили одређени социјални или фискални циљеви.

Значење појединих појмова
Члан 2.

Поједини појмови у смислу овог закона имају следеће значење:

1) међубанкарска накнада (енг. multilateral interchange fee) означава накнаду, укључујући нето накнаду и било који други уговорени износ новчаних средстава, којa се непосредно или посредно (нпр. преко трећих лица) плаћа за платну трансакцију на основу платне картице између издаваоца и прихватиоца који учествују у извршењу те трансакције;

2) нето накнада је укупан износ новчаних средстава, попуста (олакшица) или других врста подстицаја којe издавалац прима од картичних система плаћања, прихватиоца или било ког другог посредника у вези с платним трансакцијама на основу платних картица и повезаним активностима, који је умањен за износ новчаних средстава, попуста (олакшица) или других врста подстицаја које издавалац даје картичним системима плаћања у вези с тим трансакцијама и активностима;

3) трговачка накнада (енг. merchant service charge) је накнада коју прихватиоцу плаћа трговац у вези с платном трансакцијом на основу платне картице;

4) платна трансакција означава пренос новчаних средстава на платни рачун трговца, који иницира платилац, или друго лице за његов рачун, или трговац, а обавља се без обзира на правни однос између платиоца и трговца;

5) платна трансакција на основу платне картице јесте платна трансакција која се иницира и извршава на основу употребе платне картице путем картичног, телекомуникационог, дигиталног или информационо-технолошког уређаја или софтвера, у складу с пословним правилима картичних система плаћања и коришћењем инфраструктуре тих система, а која се не сматра трансфером одобрења или директним задужењем у смислу закона којим се уређују платне услуге;

6) домаћа платна трансакција, платни налог, платни рачун, текући рачун, платни инструмент, пружалац платних услуга, корисник платних услуга, електронски новац, платни систем у Републици Србији и обрада, нетирање и поравнање налога за пренос имају значење утврђено законом којим се уређују платне услуге;

7) платна картица је платни инструмент у облику физичке или електронске картице који се користи за иницирање платне трансакције;

8) кредитна картица је платна картица која се користи за иницирање трансакције кредитном картицом;

9) трансакција кредитном картицом је платна трансакција на основу платне картице код које се платилац задужује за износ трансакције у целости или делимично на унапред утврђени календарски дан, у складу са условима утврђеним уговором о издавању кредитне картице, без обзира на то да ли се обрачунава и плаћа камата;

10) дебитна картица је платна картица која се користи за иницирање трансакције дебитном картицом, укључујући и припејд картицу и сваку другу платну картицу која није кредитна картица;

11) припејд картица је платна картица на којој је похрањен електронски новац и која се користи за иницирање трансакције дебитном картицом;

12) трансакција дебитном картицом је платна трансакција на основу платне картице која није трансакција кредитном картицом;

13) пословна картица је платна картица издата правним лицима, субјектима из јавног сектора, предузетницима или другим физичким лицима која обављају делатност слободне професије, која је ограничена за употребу само у пословне сврхе, а плаћања извршена њеном употребом наплаћују се на терет ових лица;

14) платна апликација је рачунарски софтвер или одговарајући еквивалент учитан на рачунару, мобилном телефону или било ком другом уређају који омогућава да се иницира платна трансакција на основу платне картице и да платилац изда платни налог;

15) платни инструмент заснован на платној картици је сваки платни инструмент, укључујући и платну картицу, рачунар, мобилни телефон или било које друго техничко средство које садржи платну апликацију, који омогућава платиоцу да иницира платну трансакцију на основу платне картице;

16) платни бренд је сваки материјални или дигитални назив, израз, ознака, симбол или њихова комбинација којима се означава картични систем плаћања у оквиру којег се извршава платна трансакција на основу платне картице;

17) кобрендирање платног инструмента (енг. co-branding) јесте укључивање најмање једног платног бренда и најмање једног бренда који није платни бренд на истом платном инструменту заснованом на платној картици;

18) платилац је физичко или правно лице које има платни рачун и саглашава се да се на терет овог рачуна изврши платни налог, односно платна трансакција на основу платнe картицe, а ако нема платног рачуна ‒ физичко или правно лице које издаје платни налог ради извршења ове трансакције;

19) трговац је прималац плаћања, односно физичко или правно лице које је одређено као прималац новчаних средстава која су предмет платне трансакције на основу платне картице;

20) прихватилац је пружалац платних услуга са седиштем у Републици Србији, који се, у складу са уговором закљученим с трговцем, обавезао да пружа платне услуге прихватања платних трансакција на основу платне картице и извршавања тих платних трансакција ради преноса новчаних средстава трговцу;

21) издавалац је пружалац платних услуга са седиштем у Републици Србији, који се, у складу са уговором закљученим с платиоцем, обавезао да том лицу пружа платне услуге издавања платног инструмента за иницирање платних трансакција на основу платних картица и извршавања тих платних трансакција;

22) потрошач је физичко лице које закључује уговоре о платним услугама које су предмет овог закона у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности;

23) картични систем плаћања (енг. payment card scheme) означава јединствен скуп правила, пракси, стандарда и/или оперативних смерница за извршавање платних трансакција на основу платних картица, а обухвата и посебно тело, организацију или субјекта који доносе одлуке о пословању овог система и одговорни су за пословање тог система;

24) четворострани картични систем плаћања јесте картични систем плаћања код којег се платне трансакције на основу платних картица извршавају посредством тог система, издаваоца и прихватиоца;

25) тространи картични систем плаћања јесте картични систем плаћања који непосредно пружа услугу прихватања и издавања платне картице и у оквиру кога се извршавају платне трансакције на основу платних картица, при чему се тространи картични систем плаћања који другом пружаоцу платних услуга да овлашћење да издаје платне инструменте засноване на платној картици и/или да прихвата платне трансакције на основу ових платних инструмената, односно који те платне инструменте издаје с партнером у оквиру споразума о кобрендирању или преко заступника − сматра четвоространим картичним системом плаћања;

26) процесор је лице које пружа техничку услугу обраде и/или преноса платног налога између прихватиоца и издаваоца.

Међубанкарске накнаде
Члан 3.

Међубанкарска накнада код трансакције дебитном картицом не може бити виша од 0,2% вредности извршене трансакције.

Међубанкарска накнада код трансакције кредитном картицом не може бити виша од 0,3% вредности извршене трансакције.

Не доводећи у питање ограничења из ст. 1. и 2. овог члана, Народна банка Србије може прописати и највиши фиксни износ међубанкарске накнаде који се може наплатити за извршене платне трансакције на основу платних картица.

Пружалац платне услуге не може наплатити нити понудити међубанкарску накнаду супротно ст. 1. до 3. овог члана.

Ради примене ограничења из ст. 1. до 4. овог члана, сваки уговорени износ новчаних средстава, укључујући нето накнаду, који има исти предмет и/или ефекат као међубанкарска накнада, а који издавалац прима од картичних система плаћања, прихватиоца или било ког другог посредника у вези с платним трансакцијама на основу платних картица или повезаним активностима – сматра се делом међубанкарске накнаде.

Ради праћења примене ограничења из ст. 1. до 4. овог члана, пружаоци платних услуга дужни су да Народној банци Србије достављају податке о накнадама из ових ставова, а Народна банка Србије ближе прописује садржину, рокове и начин достављања тих података.

Не доводећи у питање ограничења из ст. 1. до 4. овог члана, ако је, услед неповољног стања конкуренције на тржишту пружања платне услуге прихватања платних трансакција на основу платне картице у Републици Србији, висина трговачке накнаде несразмерна стварним трошковима пружања ове услуге ‒ Народна банка Србије, уз прибављање претходног мишљења Комисије за заштиту конкуренције, може прописати и највиши процентуални и/или фиксни износ трговачке накнаде који се може наплатити за извршење те услуге.

Прихватилац не може наплатити нити понудити трговачку накнаду супротно пропису из става 7. овог члана.

Одредбе овог члана не примењују се на:

1) платне трансакције на основу платних картица које се односе на исплату готовог новца на банкоматима или на шалтерима пружалаца платних услуга;

2) платне трансакције на основу пословних картица;

3) платне трансакције на основу платних картица које је издао тространи картични систем плаћања.

Избор платног бренда и платне апликације (енг. cobadging)
Члан 4.

Издавалац има право да укључи два или више различитих платних брендова или платних апликација на платном инструменту заснованом на платној картици.

Правилима картичних система плаћања или другим сличним мерама не може се спречавати, нити ограничавати издавалац да поступи у складу са ставом 1. овог члана.

Када закључује уговор о платној услузи, потрошач има право да му се изда платни инструмент заснован на платној картици с два или више платних брендова, ако пружалац платних услуга нуди такву услугу.

Пружалац платних услуга дужан је да у примереном року пре закључења уговора о платној услузи потрошачу достави јасне и објективне информације о платним брендовима с којим је та услуга повезана, као и о њиховим карактеристикама, укључујући њихове могућности и применљивост, трошкове и мере заштите.

Све разлике у третману издавалаца или прихватилаца садржане у правилима картичног система плаћања или у одредбама уговора о давању одобрења за приступање овом систему а које су последица укључивања два или више различитих платних брендова или више платних апликација истог платног бренда на платном инструменту заснованом на платној картици – морају бити засноване на објективним разлозима и недискриминаторне.

Не могу се у оквиру картичног система плаћања издаваоцу и/или прихватиоцу наметнути обавеза извештавања, обавеза плаћања накнада или друге сличне обавезе са истим циљем или ефектом за платне трансакције које се не извршавају коришћењем тог система а извршавају се употребом уређаја на коме је присутан и платни бренд тог система.

Било које правило рутирања (енг. routing) или сличне мере чији је циљ усмеравање трансакција преко специфичног канала или процеса и други технички и сигурносни стандарди и захтеви у вези са употребом два или више платних брендова и платних апликација на платном инструменту заснованом на платној картици – морају бити недискриминаторни и примењени на недискриминаторан начин.

Картични системи плаћања, издаваоци, прихватиоци, процесори и други пружаоци техничких услуга не могу на платним инструментима заснованим на платној картици или на опреми која се примењује на месту продаје установити аутоматске механизме, софтвер или друге уређаје којима би се платиоцу или трговцу ограничио избор платног бренда и/или платне апликације при употреби платног инструмента заснованог на платној картици.

У опреми коју користи на свом месту продаје, трговац може употребљавати аутоматски механизам којим се врши избор одређеног платног бренда или платне апликације, али нема право да ограничи платиоца да изабере платни бренд или платну апликацију који би били различити од оних који су одабрани тим аутоматским механизмом, под условом да тај трговац прихвата изабрани платни бренд или платну апликацију.

Раздвајање накнада (енг. unblending)
Члан 5.

Прихватилац је дужан да трговачке накнаде трговцу нуди и обрачунава појединачно за различите врсте и брендове платних картица за чију се употребу плаћају различите међубанкарске накнаде и/или различите накнаде картичних система плаћања.

У случају из става 1. овог члана, прихватилац може трговцу обрачунавати јединствену накнаду за све или више врста и брендова платних картица које тај трговац прихвата само ако је трговац то од њега захтевао у писменој форми након пријема понуде из става 1. овог члана.

У уговору о платној услузи који закључује с трговцем, прихватилац је дужан да појединачно прикаже информације о износу свих накнада из става 1. овог члана (трговачка накнада, међубанкарска накнада и накнада картичног система плаћања) – и то за све платне брендове и врсте платних картица, осим ако је трговац након пријема понуде из става 1. овог члана захтевао у писменој форми другачије поступање прихватиоца.

Правило о прихватању свих картица
Члан 6.

Пружаоци платних услуга могу обавезати трговце који прихватају платни инструмент заснован на платној картици једног издаваоца да прихватају и друге платне инструменте засноване на платним картицама који су издати у оквиру истог картичног система плаћања само ако су испуњени следећи услови:

1) платни инструменти су засновани на истом платном бренду и истој врсти платне картице (дебитна или кредитна картица);

2) платни инструметни засновани на платним картицама издају се потрошачима;

3) међубанкарска накнада код платних трансакција које се извршавају применом ових платних инструмената обрачунава се и наплаћује у складу с чланом 3. овог закона.

Одредбе става 1. овог члана не доводе у питање право картичних система плаћања или пружаоца платних услуга да утврде да платне картице не могу бити одбијене по основу идентитета издаваоца или корисника платне картице.

Ако одлучи да не прихвати све платне инструменте засноване на платним картицама одређеног картичног система плаћања, трговац је дужан да о томе јасно и недвосмислено обавести потрошача, истовремено с давањем обавештења о платним инструментима заснованим на платним картицама тог картичног система плаћања које тај трговац прихвата.

Трговац је дужан да информације из става 3. овог члана видно истакне на улазу у продајни објекат и на наплатном месту.

У случају трговине коришћењем средстава комуникације на даљину (нпр. електронска трговина), трговац је дужан да информације из става 3. овог члана објави на својој интернет страници или на другом одговарајућем електронском или мобилном медију, при чему ове информације морају бити пружене платиоцу у примереном року пре него што закључи уговор с трговцем.

Издавалац је дужан да обезбеди да платни инструмент заснован на платној картици буде електронски и визуелно препознатљив, на начин који омогућава трговцу и платиоцу да недвосмислено идентификују платни бренд и врсту платне картице (дебитна, кредитна или пословна картица) коју је платилац изабрао.

Недозвољени утицај на трговца код употребе платних инструмената
Члан 7.

Правилима картичних система плаћања и уговором између прихватиоца и трговца или на било који други начин који укључује утицај картичних система плаћања или прихватиоца – не може се трговцу забранити:

1) да усмери потрошача на употребу било ког платног инструмента;

2) да даје предност платним инструментима заснованим на платним картицама одређеног картичног система плаћања;

3) да обавести платиоца о међубанкарским накнадама, накнадама картичних система плаћања и трговачким накнадама које плаћа.

Одредбама овог члана не доводе се у питање одредбе о накнадама, попустима или другим механизмима усмеравања утврђене прописима којима се уређују платне услуге и заштита потрошача.

Информације за трговца о појединачним платним трансакцијама на основу платних картица
Члан 8.

Након извршења појединачне платне трансакције на основу платне картице, прихватилац је дужан да трговцу достави следеће информације:

1) референтну ознаку која трговцу омогућава идентификацију појединачне платне трансакције на основу платне картице;

2) износ појединачне платне трансакције у валути у којој је одобрен платни рачун трговца;

3) износ свих накнада које се односе на појединачну платну трансакцију на основу платне картице, са посебно назначеним износом трговачке накнаде, међубанкарске накнаде и накнаде картичног система плаћања.

Информације из става 1. овог члана могу бити збирно приказане по платном бренду, платној апликацији, врсти платног инструмента и износу међубанкарских накнада које се примењују на платну трансакцију, ако се трговац с тиме претходно сагласио у писменој форми.

Уговором између прихватиоца и трговца може се утврдити да се информације из става 1. овог члана достављају или чине доступним периодично, а најмање једном месечно, на уговорени начин који омогућава трговцу да их чува и репродукује у неизмењеном облику.

Издавање платне картице за извршавање домаћих платних трансакција
Члан 9.

Ако кориснику платних услуга издаје платну картицу која се може користити за иницирање платних трансакција с текућег рачуна, издавалац је дужан да том кориснику без накнаде изда платну картицу код које се у домаћим платним трансакцијама обрада, нетирање и поравнање налога за пренос издатих на основу њене употребе обављају у платном систему у Републици Србији.

Платна картица која се може користити за иницирање платних трансакција с текућег рачуна а код које се у домаћим платним трансакцијама послови из става 1. овог члана не обављају у Републици Србији – може бити издата само на посебан захтев корисника платних услуга дат у писменој форми, и то само ако је том кориснику за иницирање платних трансакција са истог текућег рачуна већ издата и платна картица из става 1. овог члана.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на друге платне инструменте засноване на платној картици.

Заштита права и интереса корисника платних услуга
Члан 10.

Ако се издавалац или прихватилац не придржавају одредаба овог закона или прописа донетих на основу овог закона – корисник платних услуга које су предмет овог закона има право на заштиту својих права и интереса, у складу са законом којим се уређују платне услуге и законом којим се уређује заштита корисника финансијских услуга.

На поступак остваривања заштите права и интереса корисника платних услуга из става 1. овог члана примењују се одредбе закона којим се уређује заштита корисника финансијских услуга које се односе на остваривање заштите права и интереса корисника финансијских услуга (право на приговор даваоцу финансијских услуга, право на притужбу Народној банци Србије, вансудско решавање спорног односа, мере за отклањање неправилности и право на судску заштиту).

Надзор
Члан 11.

Народна банка Србије врши надзор над применом одредаба овог закона код банака на начин и у поступку који су прописани законом којим се уређују банке.

Народна банка Србије врши надзор над применом одредаба овог закона код платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора на начин и у поступку који су прописани законом којим се уређују платне услуге.

Ако у поступку надзора из ст. 1. и 2. овог члана утврди да је субјект надзора поступио супротно овом закону или прописима донетим на основу овог закона, Народна банка Србије према овом субјекту предузима мере које према том субјекту може предузети у складу са законом којим се уређују банке, односно мере које према овом субјекту може предузети у складу са законом којим се уређују платне услуге, на начин и под условима утврђеним овим законима, укључујући и изрицање новчане казне коју у складу са одредбама тих закона може изрећи том субјекту и члану његовог органа управљања, односно руководиоцу или одговорном лицу у том лицу.

Народна банка Србије овлашћена је да сходном применом одредаба закона којим се уређују платне услуге а које се односе на надзор над лицима из става 2. овог члана – врши надзор над применом одредаба овог закона и код картичних система плаћања, процесора и других пружалаца техничких услуга којима се подржава извршавање платних трансакција које су предмет овог закона, односно код лица која су одговорна за пословање ових субјеката, укључујући и то да према тим субјектима, односно лицима, предузима мере које може предузимати у складу са законом којим се уређују платне услуге.

Ако субјект, односно лице из става 4. овог члана не поступи у складу с мерама из тог става, Народна банка Србије може донети решење којим се овом лицу, односно субјекту изриче мера забране обављања делатности, односно решење којим утврђује да су испуњени услови за покретање поступка принудне ликвидације над привредним друштвом које није поступило у складу са овим мерама.

Народна банка Србије доставља решења из става 5. овог члана организацији надлежној за вођење регистра привредних субјеката ради уписа одговарајуће промене података, односно ради спровођења поступка принудне ликвидације, и/или брисања субјекта из тог регистра.

Субјект, односно лице из става 4. овог члана које нема седиште или огранак уписан у регистар надлежног органа у Републици Србији – дужно је да обавести Народну банку Србије о свом пословном имену, седишту и начину на који ће се с њиме обављати комуникација, да с Народном банком Србије сарађује и да јој на њен захтев доставља све тражене податке и документацију у вези с применом одредаба овог закона.

Министарство надлежно за заштиту потрошача врши надзор над применом одредаба овог закона које се односе на трговце, у складу са законом којим се уређује заштита потрошача, преко тржишних инспектора.

Новчана казна у поступку остваривања заштите права и интереса корисника платних услуга
Члан 12.

Ако у поступку из члана 10. став 2. овог закона утврди да је издавалац или прихватилац учинио повреду одредаба става 3. овог члана – Народна банка Србије доноси решење којим овом лицу налаже да отклони утврђене неправилности и да јој о томе достави доказ у року утврђеном тим решењем, а истовремено изриче и новчану казну из тог става.

Ако издавалац или прихватилац из става 1. овог члана у року из тог става не достави Народној банци Србије доказ да је отклонио неправилности, Народна банка Србије доноси решење којим овом лицу изриче нову новчану казну, и то у највишем износу казне утврђене у ставу 3. овог члана.

Новчаном казном од 50.000 до 800.000 динара казниће се издавалац или прихватилац у следећим случајевима:

1) ако наплати или понуди међубанкарску накнаду супротно члану 3. ст. 1. до 3. овог закона (члан 3. став 4);

2) ако наплати или понуди трговачку накнаду супротно пропису из члана 3. став 7. овог закона (члан 3. став 8);

3) ако нуди платну услугу издавања платног инструмента заснованог на платној картици с два или више платних брендова/апликација, па одбије да овај платни инструмент изда потрошачу под условима под којима ту услугу нуди (члан 4. став 3);

4) ако у примереном року пре закључења уговора о издавању платног инструмента заснованог на платној картици с два или више платних брендова/апликација не достави потрошачу јасне и објективне информације о платним брендовима с којима је услуга издавања овог платног инструмента повезана, као и о њиховим карактеристикама, укључујући њихове могућности и применљивост, трошкове и мере заштите (члан 4. став 4);

5) ако на платном инструменту заснованом на платној картици или на опреми која се примењује на месту продаје установи аутоматске механизме, софтвер или друге уређаје којима би се платиоцу или трговцу ограничио избор платног бренда и/или платне апликације при употреби платног инструмента заснованог на платној картици (члан 4. став 8);

6) ако трговачке накнаде трговцу не нуди или не обрачунава појединачно за различите врсте и брендове платних картица за чију се употребу плаћају различите међубанкарске накнаде и/или различите накнаде картичних система плаћања (члан 5. став 1), односно ако супротно члану 5. став 2. овог закона обрачунава трговцу јединствену накнаду за све или више врста и брендова платних картица које тај трговац прихвата;

7) ако супротно члану 5. став 3. овог закона у уговору о платној услузи који закључује с трговцем не прикаже појединачно за све платне брендове и врсте платних картица информације о износу свих накнада из члана 5. став 1. овог закона (трговачка накнада, међубанкарска накнада и накнада картичних система плаћања);

8) ако трговца који прихвата платни инструмент заснован на платној картици једног издаваоца обавеже да прихвата и друге платне инструменте засноване на платним картицама који су издати у оквиру истог картичног система плаћања а да притом нису испуњени услови прописани чланом 6. став 1. овог закона (члан 6. став 1);

9) ако не обезбеди да платни инструмент заснован на платној картици буде електронски и визуелно препознатљив, на начин који омогућава трговцу и платиоцу да недвосмислено идентификују платни бренд и врсту платне картице коју је изабрао платилац (члан 6. став 6);

10) ако забрани трговцу да усмери потрошача на употребу било ког платног инструмента, да даје предност платним инструментима заснованим на платним картицама одређеног картичног система плаћања или да обавести платиоца о међубанкарским накнадама, накнадама картичних система плаћања и трговачким накнадама које плаћа (члан 7. став 1);

11) ако након извршења појединачне платне трансакције на основу платне картице трговцу у уговореним роковима и на уговорени начин не достави референтну ознаку која трговцу омогућава идентификацију ове платне трансакције, износ те платне трансакције у валути у којој је одобрен платни рачун трговца и износ свих накнада које се односе на ту платну трансакцију, са посебно назначеним износом трговачке накнаде, међубанкарске накнаде и накнаде картичног система плаћања (члан 8);

12) ако супротно члану 9. овог закона не изда кориснику платних услуга платни инструмент заснован на платној картици код кога се у домаћим платним трансакцијама обрада, нетирање и поравнање налога за пренос издатих на основу његове употребе обављају у платном систему у Републици Србији, односно ако супротно том члану изда кориснику платних услуга платни инструмент заснован на платној картици код кога се у домаћим платним трансакцијама обрада, нетирање и поравнање налога за пренос издатих на основу његове употребе не обављају у платном систему у Републици Србији;

13) ако наплати или понуди међубанкарску накнаду супротно члану 14. овог закона.

На изрицање новчане казне издаваоцу или прихватиоцу у складу са овим чланом примењују се одредбе закона којим се уређује заштита корисника финансијских услуга које се односе на мере за отклањање утврђених неправилности.

Прекршаји трговаца
Члан 13.

Новчаном казном од 50.000 динара до 800.000 динара казниће се за прекршај трговац који је правно лице:

1) ако ограничи платиоца да изабере платни бренд или платну апликацију које трговац прихвата а који су различити од платног бренда или платне апликације који би били одабрани применом аутоматског механизма који трговац употребљава на свом месту продаје (члан 4. став 9);

2) ако не обавести потрошача о томе да не прихвата све платне инструменте засноване на платним картицама одређеног картичног система плаћања, и то јасно и недвосмислено, истовремено с давањем обавештења о платним инструментима заснованим на платним картицама тог картичног система плаћања које прихвата (члан 6. став 3);

3) ако информације из члана 6. став 3. овог закона не истакне видно на улазу у продајни објекат и на наплатном месту (члан 6. став 4);

4) ако, у случају трговине коришћењем средстава комуникације на даљину, информације из члана 6. став 3. овог закона не објави на својој интернет страници или на другом одговарајућем електронском или мобилном медију или ове информације не пружи платиоцу у примереном року пре закључења уговора (члан 6. став 5).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај трговац који је предузетник новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај трговац који је физичко лице новчаном казном од 30.000 до 150.000 динара.

Привремено одступање од прописане висине међубанкарске накнаде
Члан 14.

Пружалац платне услуге може у року од шест месеци од почетка примене овог закона нудити и наплатити међубанкарску накнаду за трансакције дебитном картицом у износу већем од износа прописаног у члану 3. став 1. овог закона, али не већем од 0,5% вредности извршене трансакције дебитном картицом.

Пружалац платне услуге може у року од шест месеци од почетка примене овог закона нудити и наплатити међубанкарску накнаду за трансакције кредитном картицом у износу већем од износа прописаног у члану 3. став 2. овог закона, али не већем од 0,6% вредности извршене трансакције кредитном картицом.

Важење платних инструмената заснованих на платној картици
Члан 15.

Платни инструменти засновани на платној картици издати до дана почетка примене овог закона важиће до истека рока важења који је означен на тим инструментима, без обзира на то да ли је издавалац поступио у складу с чланом 6. став 6. овог закона.

Платни инструменти засновани на платној картици издати до дана почетка примене члана 9. овог закона код којих се послови из става 1. тог члана не обављају у Републици Србији важиће до истека рока важења који је означен на тим инструментима, без обзира на то да ли је издавалац поступио у складу с тим чланом.

Ако након почетка примене члана 9. овог закона издавалац продужава рок важења платног инструмента из става 2. овог члана, односно поново издаје тај инструмент или издаје нови такав инструмент, дужан је да поступи у складу с чланом 9. овог закона.

Подзаконски акт Народне банке Србије
Члан 16.

Народна банка Србије донеће пропис из члана 3. став 6. овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу тог закона.

Усклађивање са одредбама овог закона
Члан 17.

Пружаоци платних услуга су дужни да своје пословање и унутрашње акте ускладе са одредбама овог закона до дана почетка његове примене.

Ступање на снагу
Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се истеком шест месеци од дана ступања на снагу, осим члана 9. овог закона, који се примењује истеком два месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Поделите: