Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 44 od 8.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu
 • ZAKON o finansijskom obezbeđenju
 • ZAKON o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 44 od 8.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu
 • ZAKON o finansijskom obezbeđenju
 • ZAKON o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • ODLUKA o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Vlada
 • UREDBA o načinu ostvarivanja zaštite podataka za lekove koji se upotrebljavaju u humanoj medicini i bližim uslovima za prihvatanje referentnog leka u postupku izdavanja dozvole za lek sa skraćenom dokumentacijom
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora Ustanove studentsko odmaralište Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Čačku
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • ZAKLJUČAK o izmeni Zaključka o imenovanju 24 broj 119-9860/2014
 • ZAKLJUČAK o izmeni Zaključka o imenovanju 24 broj 119-10388/2014
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Limi, Republika Peru
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta
 • REŠENJE o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o načinu i postupku uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana
 • ZAKLJUČAK Predsednik Komisije za zaštitu konkurencij, broj 4/0-02-427/2018-01
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. KIF18-2168
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina JULIETA d.o.o. KIF18-2169
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o poništavanju Odluke o sprovođenju konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Doljevac”, Doljevac, broj 02-65/2018 od 9. marta 2018. godine
 • ODLUKA o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Doljevac”, Doljevac
OGLASI

Podelite: