Објављен „Службени гласник РС“ број 143 од 29.12.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2023. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 143 од 29.12.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
 • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Плану подрачуна консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за испарљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о обезбеђивању исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 640-9/22
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2023. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-6383/2020
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Регистру субјеката националног иновационог система
 • ПРАВИЛНИК о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у децембру 2022. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Сјеница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Параћин” у Параћину

Поделите: