Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 24.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 24.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2017. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини
 • ОДЛУКА о утврђивању локалитета Ланиште у селу Корлаће код Рашке за археолошко налазиште
 • ОДЛУКА о утврђивању локалитета Прљуша на Руднику за археолошко налазиште
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Врбас
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, вршиоца дужности члана и члана Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ветеринарске установе за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла „Протеинка”, Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о ценама основних производа шумарства — дрвних сортимената
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1451/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1455/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1572/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1573/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1575/2017
 • ЗАКЉУЧАК о изменама и допуни Закључка којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у процесу спровођења аналитичког прегледа и оцене усклађености прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније и њихове имплементације (скрининг)
 • ЗАКЉУЧАК о изменама и допуни Закључка којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије Европској унији
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора за девизна средства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Методологије за израду карте угрожености и карте ризика од поплава
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању критеријума за одређивање заштићених области
 • ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава
 • ПРАВИЛНИК о евиденцији радног времена члана посаде возила
 • ПРАВИЛНИК о радионицама за тахографе
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-424/2014
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика Тужиоца за организовани криминал
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2017. годину
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2017. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у јануару 2017. године
Друге организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Стоматолошке коморе Србије
 • ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Скупштине Стоматолошке коморе Србије
ОГЛАСИ

Поделите: