Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 13 od 24.2.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 13 od 24.2.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini
 • ODLUKA o utvrđivanju lokaliteta Lanište u selu Korlaće kod Raške za arheološko nalazište
 • ODLUKA o utvrđivanju lokaliteta Prljuša na Rudniku za arheološko nalazište
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica sa Zakonom o javnim preduzećima
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Vrbas
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, vršioca dužnosti člana i člana Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih proizvoda šumarstva — drvnih sortimenata
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1451/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1455/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1572/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1573/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1575/2017
 • ZAKLJUČAK o izmenama i dopuni Zaključka kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u procesu sprovođenja analitičkog pregleda i ocene usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije i njihove implementacije (skrining)
 • ZAKLJUČAK o izmenama i dopuni Zaključka kojim se usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u postupku izrade pregovaračkih pozicija u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Metodologije za izradu karte ugroženosti i karte rizika od poplava
 • PRAVILNIK o utvrđivanju kriterijuma za određivanje zaštićenih oblasti
 • PRAVILNIK o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava
 • PRAVILNIK o evidenciji radnog vremena člana posade vozila
 • PRAVILNIK o radionicama za tahografe
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-424/2014
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika Tužioca za organizovani kriminal
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada
 • INDEKSI potrošačkih cena za januar 2017. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2017. godine
Druge organizacije
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA Stomatološke komore Srbije
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za članove Skupštine Stomatološke komore Srbije
OGLASI

Podelite: