Објављен „Службени гласник РС“ број 115 од 22.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2024. годину
 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 115 од 22.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских дозирних вага
 • ПРАВИЛНИК о оверавању аутоматских вага за мерење масе шинских возила у покрету
 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • УПУТСТВО за вредновање понашајних компетенција
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01242/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01243/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01244/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01248/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01251/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01253/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01257/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01260/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01261/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01263/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01265/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-01266/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 647-1/23
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2024. годину
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2024. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о садржају и форми образаца финансијских извештаја за друштва за осигурање
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
 • ПРАВИЛНИК о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке
 • ПРАВИЛНИК о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки
 • ПРАВИЛНИК о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 23/177 од 28. новембра 2023. године
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 23/176 од 28. новембра 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Општих услова за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: