Правилник о условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе

“Службени гласник РС”, број 115/2023

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин и поступак за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе, нормативи количина потребних за обраду уписаног обрадивог пољопривредног земљишта, образац захтева за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе, као и садржина и начин вођења евиденције о лицима којима је одобрена рефакција плаћене акцизе и о износу акцизе за који је извршена рефакција.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) биљне културе јесу све културе, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље и необрађеног земљишта, наведене у Шифарнику биљне производње и друге намене земљишних парцела, који је одштампан уз Правилник о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РСˮ, број 25/23 – у даљем тексту: посебни пропис којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава) и чини његов саставни део;

2) носилац породичног пољопривредног газдинства јесте физичко лице – пољопривредник који обавља пољопривредну производњу и које је уписано као носилац породичног пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар), у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

3) обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде;

4) овлашћени дистрибутер јесте лице које поседује лиценцу издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије и бави се продајом на велико, односно на мало деривата нафте и биогорива, у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте;

5) пољопривредно газдинство јесте производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или физичко лице − пољопривредник обавља пољопривредну производњу, укључујући и породично пољопривредно газдинство.

Члан 3.

Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3) и 7) Закона о акцизама („Службени гласник РСˮ, бр. 22/01, 73/01, 80/02 – др. закон, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21 и 75/23 – у даљем тексту: Закон) може да оствари купац – крајњи корисник који наведене деривате нафте и биогорива користи као моторно гориво за погон пољопривредних машина у пољопривредне сврхе (у даљем тексту: подносилац захтева) ако те деривате нафте и биогорива набавља од:

1) увoзника, oднoснo прoизвoђaча који је на тe дeривaтe нaфтe и биогорива плaтиo прoписaни изнoс aкцизe, а под условом дa је издат рачун (фактура, односно електронска фактура) са исказаним изнoсом aкцизe и доказ да је подносилац захтева платио тај рачун;

2) овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на велико дeривaта нaфтe и биогорива, а под условом да је издат рачун (фактура, односно електронска фактура) о набавци тих производа и доказ да је подносилац захтева платио тај рачун;

3) овлашћеног дистрибутера који се бави продајом на мало дeривaта нaфтe и биогорива, а под условом да је подносиоцу захтева:

(1) издат фискални рачун о набавци тих производа који најмање садржи порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) или јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) са посебном идентификационом ознаком која указује да је у питању регистровано пољопривредно газдинство у складу са прописима којима се уређује фискализација, ако је подносилац захтева правно лице или обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (у даљем тексту: предузетник);

(2) издат фискални рачун о набавци тих производа који најмање садржи број пољопривредног газдинства (у даљем тексту: БПГ) – ако је подносилац захтева физичко лице носилац пољопривредног газдинства које остварује приходе од пољопривреде и шумарства, а које није обвезник пореза на приходе од самосталне делатности у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (у даљем тексту: физичко лице);

(3) изузетно од подтач. (1) и (2) ове тачке, издата фактура, односно електронска фактура, уколико је фискални рачун издат у складу са правилима којима се уређује издавање фискалних рачуна уз употребу корпорацијских картица, односно када непосредни испоручилац у својству примаоца франшизе издаје фискални рачун даваоцу франшизе који је у уговорном односу са подносиоцем захтева и подносиоцу захтева издаје рачун за предметни промет.

Рaчун, односно фискални рачун из стaвa 1. oвoг члaнa мoрa дa сaдржи пoдaткe o купцу, врсти, кoличини и врeднoсти нaбaвљeних дeривaтa нaфтe и биогорива.

Рaчун, односно фискални рачун, кojи нe сaдржи пoдaткe из ст. 1. и 2. oвoг члaнa нe мoжe сe упoтрeбити у пoступку остваривања права на рeфaкциjу плaћeнe aкцизe, у складу са овим прaвилником.

Члан 4.

Право на рефакцију плаћене акцизе у складу са овим правилником може да оствари физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, као и правно лице и предузетник за њихово пољопривредно газдинство, ако:

1) је уписано у Регистар и налази се у активном статусу;

2) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура;

3) је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

Право на рефакцију плаћене акцизе, лице из става 1. овог члана може да оствари за уписане у Регистру и засејане, односно засађене површине обрадивог пољопривредног земљишта под одговарајућом биљном културом до количина потребних за обраду до највише 100 ha.

Лице из става 1. овог члана не може да оствари право на рефакцију плаћене акцизе за површине обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини, осим пољопривредног земљишта у државној својини које је узело у закуп на јавном надметању у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

Рефакција плаћене акцизе не може да се оствари по основу коришћења земљишта ако је у тој години остварено право на рефакцију акцизе на деривате нафте и биогорива по основу коришћења истог земљишта.

Члан 5.

Право на рефакцију плаћене акцизе, у складу са овим правилником, за календарску годину може да се оствари за највише 100 литара деривата нафте и биогорива по хектару земљишта из члана 4. овог правилника.

Члан 6.

Прaвo нa рeфaкциjу плaћeнe aкцизe, у складу са овим правилником, остварује се у изнoсу кojи прeдстaвљa рaзлику изнoсa утврђeнoг члaнoм 9. стaв 1. тaч. 3) и 7) Зaкoнa и изнoсa aкцизe из члaна 9. стaвa 5. тaчкa 1) пoдтaчкa (5) и тачке 5) подтачка (2) Зaкoнa.

Члан 7.

Захтев за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе, у складу са овим правилником, подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 8.

Електронски образац захтева из члана 7. овог правилника обухвата:

1) назив, адресу и место седишта, матични број и ПИБ – ако је подносилац захтева правно лице, односно предузетник;

2) име, презиме, адресу и место пребивалишта и ЈМБГ – ако је подносилац захтева физичко лице;

3) БПГ;

4) назив катастарске општине, број и површина катастарске парцеле засађене под одговарајућом биљном културом за коју је извршена набавка деривата нафте и/или биогорива за пољопривредне сврхе;

5) број и датум издавања фискалног рачуна, односно другог рачуна у складу са чланом 3. овог правилника;

6) количина и датум набавке деривата нафте са фискалног рачуна, односно другог рачуна у складу са чланом 3. овог правилника;

7) количина и датум набавке биогорива са фискалног рачуна, односно другог рачуна у складу са чланом 3. овог правилника;

8) укупна количина деривата нафте набављених у години за коју се подноси захтев закључно са даном подношења захтева;

9) укупна количина биогорива набављеног у години за коју се подноси захтев закључно са даном подношења захтева;

10) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Управа по службеној дужности прибавља податке о фискалним рачунима из електронске базе Пореске управе, у складу са прописима којима се уређује фискализација, ако се рефакција плаћене акцизе захтева по основу извршеног промета на мало за који је подносиоцу захтева издат фискални рачун.

Уколико је основ за рефакцију плаћене акцизе извршени промет на мало из члана 3. став 1. тачка 3) подтачка (3) овог правилника, подносилац захтева уз поднети захтев за рефакцију акцизе доставља:

1) копију електронске фактуре издате у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање, односно копију фактуре, као и доказ о извршеном плаћању наведених рачуна (копију потврде о преносу средстава или извода, оверен од стране банке или други доказ у складу са законом);

2) копију електронске фактуре издате у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање коју је издао давалац франшизе, односно копију фактуре даваоца франшизе, са спецификацијом фискалних рачуна које је издао прималац франшизе на основу којих је давалац франшизе издао одговарајући рачун, као и доказ о плаћању рачуна који је издао давалац франшизе (копију потврде о преносу средстава или извода, оверен од стране банке или други доказ у складу са законом).

Члан 9.

По пријему захтева из члана 7. овог правилника, Управа спроводи административну контролу захтева упоређивањем података из захтева са подацима из регистара и службених евиденција.

Решење којим се усваја захтев из става 1. овог члана нарочито садржи следеће податке: датум и број решења, назив, адресу, место седишта, БПГ, ПИБ/ЈМБГ подносиоца захтева, позив на број задужења по моделу 97 КБР-ШО-ПИБ/ЈМБГ, шифра плаћања 257, назив катастарске општине, број и површина катастарске парцеле засађене под одговарајућом биљном културом за коју је извршена набавка деривата нафте и/или биогорива за пољопривредне сврхе, износ акцизе за рефакцију и налог за исплату утврђеног износа на наменски рачун подносиоца захтева уписан у Регистар.

Решење из става 2. овог члана Управа доставља подносиоцу захтева, Пореској управи ради књижења у пореском рачуноводству и Управи за трезор ради извршења.

На решење директора Управе поводом захтева за остваривања права на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи за пољопривредне сврхе може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења.

О жалби из става 4. овог члана одлучује другостепени орган у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 10.

Директор Управе доноси решење којим се налаже подносиоцу захтева повраћај исплаћених средстава по основу рефакције плаћене акцизе, са обрачунатом каматом прописаном законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација од дана исплате до дана повраћаја ако:

1) је подносилац захтева рефакцију плаћене акцизе остварио на основу нетачних података; или

2) је исплаћен виши износ на име рефакције плаћене акцизе од износа на који подносилац захтева има право.

У случајевима из става 1. овог члана, пољопривредном газдинству се одређује пасиван статус у складу са прописом којим се уређује регистрација, за које време не може да остварује средства за подстицање развоја пољопривредне производње, на које би имао право према посебним прописима, док се не изврши повраћај средстава примљених на име рефакције плаћене акцизе.

Решење из става 1. овог члана, које садржи и податке из члана 9. став 2. овог правилника Управа доставља подносиоцу захтева и Пореској управи на књижење.

Члан 11.

Управа води евиденцију о лицима којима је одобрена рефакција плаћене акцизе у складу са овим правлником, као и о износу акцизе за који је извршена рефакција у току календарске године.

Члан 12.

Изузетно од одредаба члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (1) и (2) овог правилника, фискални рачун не мора да садржи посебну идентификациону ознаку која указује да је у питању регистровано пољопривредно газдинство у складу са прописима којима се уређује фискализација, а у том случају се уместо БПГ на фискалним рачунима уноси ЈМБГ, у периоду почев од 1. јануара 2024. године закључно са 31. јануаром 2024. године.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2024. године.

Поделите: