Издавање фискалних рачуна лицима која остварују право на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе

Пореска управа је саопштила да су уведене посебне идентификационе ознаке које издавалац фискалног рачуна, почев од 01. јануара 2024. године, с обзиром на то да се на набавке које се изврше почев од овог датума може остварити право на рефакцију акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе, уноси у поље намењено за идентификацију купца: 14: ПИБ, 15: ЈМБГ и 16: БПГ.

Обвезници фискализације који нису у могућности да до наведеног датума обезбеде техничке услове да на описани начин издају фискалне рачуне могу у периоду почев од 1. јануара 2024. године па до закључно са 31. јануаром 2024. године у фискалним рачунима уместо описаних ознака уносити ознаке 10: ПИБ (уместо 14: ПИБ) и 11: ЈМБГ (уместо 15: ЈМБГ и 16: БПГ).

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Сл. гласник РС“ бр.75/23) уведен је нов члан 39г којим је, под дефинисаним условима, прописано право на рефакцију плаћене акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе. Захтев за остваривање права на рефакцију по наведеном основу подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања.

С тим у вези,  уведене се посебне идентификационе ознаке које издавалац фискалног рачуна, почев од 01. јануара 2024. године, с обзиром на то да се на набавке које се изврше почев од овог датума може остварити право на рефакцију акцизе на моторно гориво које се користи у пољопривредне сврхе, уноси у поље намењено за идентификацију купца на следећи начин:

14:ПИБ – Правно лице или предузетник који је идентификован Пореским идентификационим бројем (ПИБ) и има пољопривредно газдинство  – ова ознака се уноси за правна лица, односно предузетнике који имају додељен деветоцифрени ПИБ;

15:ЈМБГ– Домаће физичко лице –предузетник пољопривредник односно предузетник друго лице у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана, које је идентификовано ЈМБГ-ом и има пољопривредно газдинство – ова физичка лица воде пословне књиге у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана и обвезници су пореза на приходе од самосталне делатности;

16:БПГ Физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства који није обвезник пореза на приходе од самосталне делатности и које је идентификовано јединственим бројем пољопривредног газдинства (БПГ) – ова лица нису у обвези да воде пословне књиге у складу са Законом о порезу на доходак грађана и нису обвезници пореза на приходе од самосталне делатности.

Обвезници фискализације који нису у могућности да до наведеног датума обезбеде техничке услове да на описани начин издају фискалне рачуне могу у периоду почев од 1. јануара 2024. године па до закључно са 31. јануаром 2024. године у фискалним рачунима уместо описаних ознака уносити следеће ознаке:

10:ПИБ – За правно лице или предузетника који је идентификован Пореским идентификационим бројем (ПИБ) и има пољопривредно газдинство  – ова ознака се уноси за правна лица, односно предузетнике који имају додељен деветоцифрени ПИБ, а за које је изменама техничког упутства предвиђена идентификациона ознака 14:ПИБ.

11:ЈМБГ – За сва лица која имају пољопривредно газдинство, а није им додељен деветоцифрени ПИБ (обухвата сва лица за која је изменама Техниког упутства предвиђена идентификациона ознака 15:ЈМБГ и 16:БПГ).

У складу са напред наведеним Пореска управа је дана 18.12.2023. године објавила и ажурирала текст Техничког упутства за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а или Л-ПФР-а на порталу Пореске управе.“

Поделите: