Објављен „Службени гласник РС“ број 110 од 31.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 110 од 31.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и начину привлачења директних инвестиција
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености
 • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2017. годину
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12671/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12681/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12670/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12666/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12665/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12673/2016
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-12664/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-12675/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-12677/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-12672/2016
 • ОДЛУКА о емисији државних записа Републике Србије, 05 број 424-12669/2016
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2017. годину
 • ОДЛУКА о процесу извештавања, праћења и вредновања спровођења Акционог плана за поглавље 24 — Правда, слобода и безбедност, у склопу приступног процеса Републике Србије у Европску унију
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о образовању Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Међуреч и Лозовик
 • ОДЛУКА о промени граница катастарских општина Барич, Бикиње, Доња Крушевица, Шувајић, Војилово, Малешево, Кудреш, Сладинац, Радошевац, Голубац, Миљевић и Двориште
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд, за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–12829/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12850/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12826/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12480/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 456-12482/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12483/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12485/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12486/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12590/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја
 • ПРАВИЛНИК о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцу и садржини Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • НАРЕДБА о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
ОГЛАСИ

Поделите: