Правилник о садржини и начину вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја

„Службени гласник РС“, број 110/2016

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржина и начин вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића (у даљем тексту: Регистар), образац захтева за упис у регистар и образац годишњег извештаја о производњи, промету и залихама јаког алкохолног пића.

Члан 2.

Регистар садржи податке о правном лицу, односно предузетнику који се бави производњом јаких алкохолних пића и који има решење о упису у Регистар (у даљем тексту: произвођач), и то: опште податке о произвођачу и производњи, податке о опреми и уређајима, као и о производњи, промету и залихама јаког алкохолног пића по годинама.

Члан 3.

Општи подаци о произвођачу и производњи које садржи Регистар су:

Регистар садржи опште податке о произвођачу и о производњи:

1) регистарски (редни) број произвођача уписаног у Регистар;

2) подаци о произвођачу (назив, седиште, адреса, округ, матични број, порески идентификациони број – ПИБ, број телефона и факса и електронска адреса правног лица и предузетника, као и име и презиме, адреса и јединствени матични број грађана – ЈМБГ предузетника);

3) податке о добављачу дестилата пољопривредног порекла:

(1) за правна лица и предузетнике: назив, седиште, адреса и др.,

(2) за физичка лица: име, презиме, адреса и број регистрованог пољопривредног газдинства;

4) број и датум решења о упису у Регистар привредних субјеката;

5) шифра делатности;

6) име и презиме, адреса и ЈМБГ лица овлашћеног за заступање;

7) број и датум решења о упису, односно решења о брисању из Регистра;

8) категорије јаких алкохолних пића која се производе;

9) подаци о географској ознаци јаког алкохолног пића:

(1) број и датум решења о одобравању коришћења географске ознаке,

(2) назив географске ознаке,

(3) категорија јаког алкохолног пића и продајни назив,

(4) назив овлашћеног сертификационог тела,

(5) број и датум доношења решења/сертификата којим се дозвољава стављање у промет;

10) број пољопривредног газдинства, ако је произвођач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

Члан 4.

Подаци о опреми и уређајима, које садржи Регистар су: број, запремина и начин рада дестилационих апарата.

Члан 5.

Подаци о производњи, промету и залихама по годинама, које садржи Регистар су:

1) подаци о употребљеним сировинама за производњу јаког алкохолног пића:

(1) количина набављеног и прерађеног воћа и грожђа по воћним врстама изражена у килограмима (kg),

(2) количина набављеног и прерађеног кљука, по воћним врстама изражено у у килограмима (kg) и/или литрима (l),

(3) количина и јачина набављеног, произведеног, односно употребљеног и продатог дестилата пољопривредног порекла и стање залиха, по врсти сировине од које дестилат потиче, изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима ( Hlº),

(4) количина и јачина набављеног, употребљеног етил-алкохола и стање залиха, изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима ( Hlº),

(5) количина набављеног, употребљеног производа за заслађивање и стање залиха, изражено у изражено у литрима (l) и/или килограмима (kg),

(6) количина набављених и употребљених других сировина и стање залиха изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима (Hlº), и/или килограмима (kg);

2) количина и јачина произведених и продатих јаких алкохолних пића поb категоријама, односно продајним називима као и стање залиха изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима (Hlº);

3) количина и јачина произведених и продатих јаких алкохолних пића ван категорије, односно продајни називима као и стање залиха изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима ( Hlº);

4) количина и јачина произведених и продатих јаких алкохолних пића са ознаком старења, по категоријама односно производним називима као и стање залиха изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима ( Hlº);

5) количина и јачина произведених и продатих јаких алкохолних пића са географском ознаком, по категоријама односно производним називима као и стање залиха изражено у литрима (l) и хектолитарским степенима ( Hlº).

Члан 6.

Документација о сваком уписаном произвођачу води се у електронској форми, чини саставни део Регистра и чува се трајно у складу са прописима којима се уређује архивска грађа.

Вођење, одржавање и заштита података уписаних у Регистар обезбеђује се одговарајућим програмима и различитим нивоима приступа подацима.

Члан 7.

Упис у Регистар врши се на основу захтева који произвођач подноси министарству надлежном за послове пољопривреде, у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за упис у регистар произвођача јаких алкохолних пића, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 8.

Произвођач може да има само један регистарски број.

Регистарски број који је једном додељен не може се мењати.

Регистарски број који је додељен једном произвођачу не може бити додељен другом произвођачу, у случају да тај произвођач, престане да обавља делатност производње.

Члан 9.

Подаци из члана 5. овог правилника уписују се у Регистар на основу годишњег извештаја о производњи, промету и залихама који произвођач доставља сваке године до 1. марта, за претходну календарску годину и који, у зависности од производње тог произвођача, садржи податке прописане овим правилником.

Годишњи извештај из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 2 – Годишњи извештај, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подаци о набавци, употреби, производњи и продаји које произвођач јаких алкохолних пића доставља у годишњем извештају, односе се на целу календарску годину, а подаци о стању залиха на дан 31. децембар претходне календарске године.

Члан 10.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и начину вођења Регистра произвођача ракије и других алкохолних пића („Службени гласник РС”, број 25/11).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

pravilnik-jaka-alkoholna-pica-obrazac-1

pravilnik-jaka-alkoholna-pica-obrazac-2-1pravilnik-jaka-alkoholna-pica-obrazac-2-2

Поделите: