Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, obrascu zahteva za upis u registar i obrascu godišnjeg izveštaja

„Službeni glasnik RS“, broj 110/2016

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način vođenja Registra proizvođača jakih alkoholnih pića (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u registar i obrazac godišnjeg izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama jakog alkoholnog pića.

Član 2.

Registar sadrži podatke o pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi proizvodnjom jakih alkoholnih pića i koji ima rešenje o upisu u Registar (u daljem tekstu: proizvođač), i to: opšte podatke o proizvođaču i proizvodnji, podatke o opremi i uređajima, kao i o proizvodnji, prometu i zalihama jakog alkoholnog pića po godinama.

Član 3.

Opšti podaci o proizvođaču i proizvodnji koje sadrži Registar su:

Registar sadrži opšte podatke o proizvođaču i o proizvodnji:

1) registarski (redni) broj proizvođača upisanog u Registar;

2) podaci o proizvođaču (naziv, sedište, adresa, okrug, matični broj, poreski identifikacioni broj – PIB, broj telefona i faksa i elektronska adresa pravnog lica i preduzetnika, kao i ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj građana – JMBG preduzetnika);

3) podatke o dobavljaču destilata poljoprivrednog porekla:

(1) za pravna lica i preduzetnike: naziv, sedište, adresa i dr.,

(2) za fizička lica: ime, prezime, adresa i broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

4) broj i datum rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata;

5) šifra delatnosti;

6) ime i prezime, adresa i JMBG lica ovlašćenog za zastupanje;

7) broj i datum rešenja o upisu, odnosno rešenja o brisanju iz Registra;

8) kategorije jakih alkoholnih pića koja se proizvode;

9) podaci o geografskoj oznaci jakog alkoholnog pića:

(1) broj i datum rešenja o odobravanju korišćenja geografske oznake,

(2) naziv geografske oznake,

(3) kategorija jakog alkoholnog pića i prodajni naziv,

(4) naziv ovlašćenog sertifikacionog tela,

(5) broj i datum donošenja rešenja/sertifikata kojim se dozvoljava stavljanje u promet;

10) broj poljoprivrednog gazdinstva, ako je proizvođač upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Član 4.

Podaci o opremi i uređajima, koje sadrži Registar su: broj, zapremina i način rada destilacionih aparata.

Član 5.

Podaci o proizvodnji, prometu i zalihama po godinama, koje sadrži Registar su:

1) podaci o upotrebljenim sirovinama za proizvodnju jakog alkoholnog pića:

(1) količina nabavljenog i prerađenog voća i grožđa po voćnim vrstama izražena u kilogramima (kg),

(2) količina nabavljenog i prerađenog kljuka, po voćnim vrstama izraženo u u kilogramima (kg) i/ili litrima (l),

(3) količina i jačina nabavljenog, proizvedenog, odnosno upotrebljenog i prodatog destilata poljoprivrednog porekla i stanje zaliha, po vrsti sirovine od koje destilat potiče, izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima ( Hlº),

(4) količina i jačina nabavljenog, upotrebljenog etil-alkohola i stanje zaliha, izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima ( Hlº),

(5) količina nabavljenog, upotrebljenog proizvoda za zaslađivanje i stanje zaliha, izraženo u izraženo u litrima (l) i/ili kilogramima (kg),

(6) količina nabavljenih i upotrebljenih drugih sirovina i stanje zaliha izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima (Hlº), i/ili kilogramima (kg);

2) količina i jačina proizvedenih i prodatih jakih alkoholnih pića pob kategorijama, odnosno prodajnim nazivima kao i stanje zaliha izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima (Hlº);

3) količina i jačina proizvedenih i prodatih jakih alkoholnih pića van kategorije, odnosno prodajni nazivima kao i stanje zaliha izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima ( Hlº);

4) količina i jačina proizvedenih i prodatih jakih alkoholnih pića sa oznakom starenja, po kategorijama odnosno proizvodnim nazivima kao i stanje zaliha izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima ( Hlº);

5) količina i jačina proizvedenih i prodatih jakih alkoholnih pića sa geografskom oznakom, po kategorijama odnosno proizvodnim nazivima kao i stanje zaliha izraženo u litrima (l) i hektolitarskim stepenima ( Hlº).

Član 6.

Dokumentacija o svakom upisanom proizvođaču vodi se u elektronskoj formi, čini sastavni deo Registra i čuva se trajno u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Vođenje, održavanje i zaštita podataka upisanih u Registar obezbeđuje se odgovarajućim programima i različitim nivoima pristupa podacima.

Član 7.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji proizvođač podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za upis u registar proizvođača jakih alkoholnih pića, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Proizvođač može da ima samo jedan registarski broj.

Registarski broj koji je jednom dodeljen ne može se menjati.

Registarski broj koji je dodeljen jednom proizvođaču ne može biti dodeljen drugom proizvođaču, u slučaju da taj proizvođač, prestane da obavlja delatnost proizvodnje.

Član 9.

Podaci iz člana 5. ovog pravilnika upisuju se u Registar na osnovu godišnjeg izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama koji proizvođač dostavlja svake godine do 1. marta, za prethodnu kalendarsku godinu i koji, u zavisnosti od proizvodnje tog proizvođača, sadrži podatke propisane ovim pravilnikom.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2 – Godišnji izveštaj, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Podaci o nabavci, upotrebi, proizvodnji i prodaji koje proizvođač jakih alkoholnih pića dostavlja u godišnjem izveštaju, odnose se na celu kalendarsku godinu, a podaci o stanju zaliha na dan 31. decembar prethodne kalendarske godine.

Član 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića („Službeni glasnik RS”, broj 25/11).

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

pravilnik-jaka-alkoholna-pica-obrazac-1

pravilnik-jaka-alkoholna-pica-obrazac-2-1pravilnik-jaka-alkoholna-pica-obrazac-2-2

Podelite: