Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 11.1.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2018. године
 • ПРАВИЛНИК о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 11.1.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Вануату, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике
Влада
 • УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
 • УРЕДБА о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Зубин Поток
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Саваˮ друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2017. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о поступку мирног решавања радног спора
 • ПРАВИЛНИК о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1207
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1208
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1209
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1243
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1489
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1530
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1531
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1785
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/1864
 • ИСПРАВКА УРЕДБЕ Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/553
 • ОДЛУКА о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС миритеља и арбитара
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-994/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1150/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1151/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1152/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1162/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1163/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1164/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1172/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1235/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1255/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1301/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1311/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1403/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-31/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-32/2018-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о поступку по приговору и притужби корисника финансијских услуга
 • ОДЛУКА о поступку по приговору и притужби правног лица
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о нормативима и стандардима рада и ценама здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о сертификацији ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о издавању дозвола за обављање ваздухопловно-техничке делатности организацијама за производњу и пројектовање
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2019. години
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-61/2018-26
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0511/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0184/17-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2018. године
Друге организације
 • ПОСЛОВНИК о раду Савета
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија
 • ОДЛУКА о усвајању буџета Коморе јавних извршитеља за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-47/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-48/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-49/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-50/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-59/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-60/2019
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности, број I-1-61/2019
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног предузећа „Аеродром Поникве”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Нискоградња” Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац”, Ковин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Јединство”, Кладово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Љубовија
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пројектовање”, Пећинци
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Путеви општине Пећинци”, Пећинци
ОГЛАСИ

Поделите: