Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 1 od 11.1.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2018. godine
 • PRAVILNIK o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 1 od 11.1.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Vanuatu, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kanberi
 • ODLUKA o imenovanju savetnika predsednika Republike
Vlada
 • UREDBA o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja
 • UREDBA o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović — Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović — Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Zubin Potok
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Savaˮ društvo s ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” d.o.o. Zrenjanin za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2017. godini i na neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o postupku mirnog rešavanja radnog spora
 • PRAVILNIK o izdavanju identifikacionog dokumenta miritelja i arbitara
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1207
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1208
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1209
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1243
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1489
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1530
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1531
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1785
 • UREDBA Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/1864
 • ISPRAVKA UREDBE Komisije (EU) o sprovođenju broj 2018/553
 • ODLUKA o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno
 • ETIČKI KODEKS miritelja i arbitara
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-994/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1150/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1151/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1152/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1162/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1163/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1164/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1172/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1235/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1255/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1301/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1311/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1403/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-31/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-32/2018-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga
 • ODLUKA o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugrađuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje
 • REŠENJE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-61/2018-26
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0511/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0184/17-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2018. godine
Druge organizacije
 • POSLOVNIK o radu Saveta
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija
 • ODLUKA o usvajanju budžeta Komore javnih izvršitelja za 2019. godinu
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-47/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-48/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-49/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-50/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-59/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-60/2019
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, broj I-1-61/2019
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve”, Užice
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Niskogradnja” Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno-stambenu delatnost „Kovinski komunalac”, Kovin
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Jedinstvo”, Kladovo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Ljubovija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Projektovanje”, Pećinci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Putevi opštine Pećinci”, Pećinci
OGLASI

Podelite: