Правилник о износу осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења

„Службени гласник РС“, број 1/2019

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се најнижи износ осигурања од ризика одговорности за штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења.

Члан 2.

Пружалац услуге од поверења дужан је да обезбеди најнижи износ осигурања од ризика за могућу штету насталу вршењем квалификоване услуге од поверења тако да осигурана сума на коју мора бити уговорено осигурање по једном штетном догађају не може износити мање од 20.000 (двадесет хиљада) евра у динарској противвредности за квалификовану услугу од поверења.

Под штетним догађајем из става 1. овог чланa подразумева се појединачна штета настала једном у једном акту у правном промету, у оквиру пружања квалификоване услуге од поверења.

Члан 3.

Укупна осигурана сума на коју мора бити уговорено осигурање од одговорности пружаоца услуге од поверења кумулативно на годишњем нивоу, по свим штетним догађајима, не може бити нижа од 1.000.000 (милион) евра у динарској противвредности укупно за све квалификоване услуге од поверења које пружалац услуге пружа.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Повезани текстови

Поделите: