Обавезна професионална звања за рачуновође – пример Немачке и изненађујући резултати анализе

1. Увод

Република Србија и Светска банка су 2016. године потписале споразум о финансирању пројекта „Техничка помоћ Републици Србији у реформи корпоративног извештавања“. Министарство финансија је у оквиру дела пројекта као консултанта ангажовало конзорцијум Универзитет Сингидунум и Информативно пословни центар ДОО (ИПЦ), са задатком да анализира постојеће законодавство из области рачуноводства и ревизије и предложи измене у циљу усклађивања регулаторног оквира за финансијско извештавање са директивама ЕУ.

Консултант је у оквиру свог задатка урадио упоредну анализу области рачуноводства и ревизије у земљама Европске уније. Нажалост ова анализа није јавно доступна па заинтересована јавност није у могућности да сазна нешто више о овој теми.

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона о рачуноводству, др Зоран Петровић (професор Универзитета Сингидунум и консултант ИПЦ) је објаснио да је упоредна анализа урађена за 10 земаља ЕУ и да само 2 земље имају законом обавезна професионална звања за рачуновође а да су међу осталим земљама које немају законом дефинисана обавезна професионална звања за рачуновође, између осталих, и Велика Британија, Француска и Немачка.

С обзиром да наведена анализа није јавно доступна, Необилтен је одлучио да да свој допринос овој теми и анализира пример Немачке.

Резултат нашег истраживања је изненађујући, јер се не слаже са резултатима анализе консултанта:

У Немачкој постоје законом дефинисана обавезна професионална звања за рачуновође.

2. Обавезна професионална звања у Немачкој

Законом обавезна професионална звања важе за правна и физичка лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Само лице која поседује одговарајуће професионално звање може припремати финансијске извештаје и обављати одређене друге послове из области рачуноводства и пореза.

Које послове из области рачуноводства могу обављати поједина лица регулисано је чл. 1, 3, 5. и 6. Закона о пореском саветовању (Steuerberatungsgesetz – StBerG).

У наставку дајемо преглед послова из области рачуноводства које поједина лица могу обављати:

Било које лице

Послови:

 • Разврставање докумената
 • Прикупљање података из докумената
 • Припрема за књижење

Рачуновођа (Buchhalter)

Није законом прописано обавезно професионално звање и сертификат.

Услови:

 • Средње економско образовање или слично (нпр. положен испит за звање „Bilanzbuchhalter“ који се полаже код филијала Немачке Привредне коморе, или завршен економски факултет или друго)
 • Најмање 3 године искуства на пословима у рачуноводству (најмање 16 часова недељно)

Послови:

 • Контирање и књижење пословних промена
 • Издавање упутстава за књижење
 • Обрачун зарада
 • Припрема и предаја пореске пријаве за зараде
 • Извршавање платних трансакција и контрола плаћања
 • Вођење отворених ставки рачуна

Порески саветник (Steuerberater)

Законом је прописано обавезно професионално звање и сертификат.

Послови:

 • Успостављање рачуноводства, стварање оперативног контног плана
 • Припрема финансијских извештаја
 • Обрачун добити
 • Обрачун ПДВ и пореска пријава
 • Остале пореске пријаве

Табеларни преглед

 

За запослене рачуновође у привредним субјектима који се баве другим делатностима (не баве се пружањем рачуноводствених услуга), према нашим сазнањима, не постоје законом обавезна професионална звања.

3. Предлог за Министарство финансија

Један од озбиљних аргумената у дебати око законске обавезности професионалних звања за рачуновође, а поводом Нацрта закона о рачуноводству, био је тај да у већини земаља и најважнијим земљама ЕУ не постоји законска обавеза поседовања професионалних звања за рачуновође.

Након наше анализе на примеру Немачке, сврсисходно је поставити питање поузданости анализе консултанта.

С обзиром на изузетну важност овог питања, предлажемо Министарству финансија да се доради постојећа анализа или да се уради нова, са нагласком на питање законске обавезности професионалних звања за рачуновође у земљама ЕУ, а у циљу примене најбољих искустава тих земаља. Поред тога сматрамо да анализе које се раде у вези са овим питањем морају бити јавно доступне.

Поделите: