Нацрт Закона о финансијском обезбеђењу – јавна расправа до 20. новембра 2016. године

Народна банка Србије је припремила Нацрт закона о финансијском обезбеђењу и позива заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе доставе своје сугестије и примедбе до 20. новембра 2016. године.

У настравку преносимо у целости саопштење Народне банке:

„Народна банка Србије је припремила Нацрт закона о финансијском обезбеђењу којим се стварају претпоставке за даље унапређење финансијског система и његове инфраструктуре, посебно у вези с правном сигурношћу и несметаним измирењем обавеза учесника на финансијском тржишту.

Предложеним решењима утврђују се јасна правила за уговарање и коришћење средстава финансијског обезбеђења, као и за наплату из ових средстава, што би требало да допринесе смањењу кредитног ризика учесника на финансијском тржишту. Посебна пажња посвећена је уговарању тзв. нетирања по основу превременог доспећа или престанка међусобних потраживања и обавеза уговорних страна (close-out netting), као и заштити примаоца обезбеђења у случају покретања стечајног поступка над даваоцем средства обезбеђења. Новина је и изричито законско препознавање могућности преноса права својине над средствима финансијског обезбеђења, као и могућност продаје или присвајања тих средстава ради намирења потраживања под одговарајућим условима. При изради законских решења узети су у обзир и релевантни прописи Европске уније у овој области.

Позивају се грађани, стручна јавност и све друге заинтересоване стране да у оквиру јавне расправе доставе своје сугестије и примедбе на Нацрт закона о финансијском обезбеђењу до 20. новембра 2016. године, на имејл адресу: kabinet@nbs.rs.“

Поделите: