Menja se način registracije promena na kapitalu u Registru privrednih subjekata od 2. aprila

Agencija za privredne registre (APR) objavila je obaveštenje u kojem navodi da od 2. aprila 2024. godine počinje sa izmenjenim načinom registracije promena na kapitalu (povećanje i/ili smanjenje po bilo kom osnovu). Promena se sastoji u tome da će sva povećanja, odnosno smanjenja, biti registrovana kao jedinstven ukupan iznos kapitala nakon promene, što bi trebalo da pojednostavi pregled stanja kapitala i uloga članova.

Svi postojeći datumi uplata/unosa biće obrisani, a kao datum uplate/unosa biće registrovan datum donošenja rešenja kojim se sprovodi ova promena, a u skladu sa odredbom članova 147v, 300. i 323. Zakona o privrednim društvima.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje APR:

„Obaveštavamo sve podnosioce prijava da Registar privrednih subjekata, počevši od 2. aprila 2024. godine, počinje sa izmenjenim načinom registracije promena na kapitalu (povećanje i/ili smanjenje po bilo kom osnovu). Promena se sastoji u tome da će sva povećanja, odnosno smanjenja, biti registrovana kao jedinstven ukupan iznos kapitala nakon promene, što bi trebalo da pojednostavi pregled stanja kapitala i uloga članova, kako samim privrednim subjektima tako i svim zainteresovanim licima.

Ovo praktično znači da će, ako je u društvu koje sprovodi povećanje kapitala registrovano više pojedinačnih uplata, registrator prilikom donošenja rešenja (počevši od 02.04.2024. godine) izvršiti brisanje svih tih pojedinačnih uplata i registrovati samo jednu koja će predstavljati zbir svih do tada registrovanih i nove uplate.

Isto pravilo biće primenjeno i kod smanjenja kapitala, pa će registrator u ovoj situaciji obrisati sve registrovane uplate, a kao novi iznos kapitala upisati razliku između postojećeg kapitala i iznosa smanjenja.

Na isti način, vršiće se i registracija uloga članova (bilo da su društva jednočlana ili višečlana) i odnosiće se i na novčani i na nenovčani kapital/uloge.

Takođe, važno je napomenuti da će svi postojeći datumi uplata/unosa biti obrisani, a kao datum uplate/unosa biće registrovan datum donošenja rešenja kojim se sprovodi ova promena, a ovo u skladu sa odredbom članova 147v, 300. i 323. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) kojima je propisano da se osnovni kapital smatra povećanim, odnosno smanjenim, danom registracije u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom o registraciji.

Registrator privrednih subjekata doneo je ovakvu odluku u okviru svoje nadležnosti o bližem uređenju načina vođenja registra, a uz saglasnost nadležnog Ministarstva privrede.“

Podelite: